Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Brzeziny

 
Działając na podstawie Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005r. Nr 200, poz.1651) Urząd Gminy Brzeziny uruchomił usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
 
Elektroniczna Skrzynka Podawczej - ESP - kliknij tutaj
 
Formularz ogólny ESP - kliknij tutaj
 
Usługa dostępna jest dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Brzeziny została uruchomiona, na opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (E-PUAP) i wymaga spełnienia warunków obowiązujących na tej platformie.
 
W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy wymagane jest posiadanie konta E-PUAP. Konto jest bezpłatne i można je założyć na stronie http://epuap.gov.pl. Przekazanie dokumentu odbywa poprzez wypełnienie na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej właściwego formularza i dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu. Metoda umożliwia złożenie dokumentu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Brzeziny za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zgodnie z rozporządzeniem dokumenty muszą być sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów:
 
*.doc, *.rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000/XP/2003
*.xls dla MS Excel 95/97/2000/xp/2003
*.txt - dokument tekstowy
*.gif, *.tif, *.jpg *.jpeg - pliki graficzne
*.pdf pliki zapisane w Acrobat Reader 5.0 lub nowszym
*.zip, *.arj, *.rar - pliki skompresowane w formacie ZIP, ARJ, RAR
*.odt - otwarty format dokumentów aplikacji biurowych
 
Dokumenty muszą spełniać następujące warunki:
 
- zostać podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych.
- zostać opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument. - wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
-  nie mogą zawierać wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania.
 
Dokumenty w postaci elektronicznej nie spełniające powyższych wymogów nie będą przetwarzane elektronicznie. W oparciu o takie dokumenty nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania we wnioskowanej sprawie.