Gospodarka odpadami komunalnymi

17.10.2012 - Nowy system gospodarowania odpadami >>>

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustalenie opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów na odbiór odpadów z firmą zajmującą się wywozem odpadów tylko będą wnosić opłatę do gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości.   

Do końca tego roku Rada Gminy Brzeziny ustali stawki za wywóz odpadów, sposób i zakres realizacji usługi, wzór deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Wzór deklaracji zostanie dostarczony mieszkańcom.

Uwaga!

Umowy na odbiór odpadów w przyszłym roku należy zawierać z firmami wywozowymi tylko do 30 czerwca 2013 r.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...