Gospodarka odpadami komunalnymi

21.02.2013 - Zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych >>>

Szanowni Mieszkańcy

Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów na odbiór odpadów z firmą zajmującą się wywozem odpadów tylko będą wnosić opłatę do gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości.   

Rada Gminy Brzeziny ustaliła stawki za wywóz odpadów, sposób i zakres realizacji usługi, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Poniżej zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowej kwestii:  
 
Numer uchwały
W sprawie
Pliki do pobrania
196/XXI/12
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny. 
rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały str. 1, str. 2

 197/XXI/12

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 tekst uchwały

 198/XXI/12

określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

tekst uchwały

 199/XXI/12

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli, posiadaczy oraz osoby władające nieruchomościami położonymi w granicach Gminy Brzeziny.

tekst uchwały

 200/XXI/12

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

tekst uchwały

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...