Gospodarka odpadami komunalnymi

13.02.2014 - Informacja dotycząca kompostowników >>>

Brzeziny, dnia 12.02.2014r.

 Informacja dotycząca kompostowników

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że należy zachować odpowiednie odległości przy usytuowaniu kompostownika. Kwestia ta regulowana jest przez § 36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami). W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości kompostownika powinny wynosić co najmniej:

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m,

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

Wybierając sposób i miejsce kompostowania należy wziąć  pod uwagę ewentualne uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostowanie, aby nie powodować  tych uciążliwości. Prawidłowo prowadzony proces kompostowania nie jest uciążliwy, a rozchodzące się odory z kompostownika świadczą o zakłóceniu tego procesu.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...