Gospodarka odpadami komunalnymi

24.07.2014 - Informacja dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>>

Brzeziny, dnia 24.07.2014 r.
 
INFORMACJA
 

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 sierpnia 2014 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień 2014 roku.
Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.
Stosownie do przepisów prawa podatkowego określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. Wobec powyższego, w/w opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania (urząd gminy nie wystawia faktur, nakazów ani innych dokumentów określających wysokość opłaty).
Wszelkie informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Brzeziny lub pod numerem telefonu 62 7698780.
 

Wójt Gminy Brzeziny
 /-/ Krzysztof Niedźwiedzki
Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...