Gospodarka odpadami komunalnymi

02.10.2014 - Informacja o wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>>

Brzeziny, dnia 02.10.2014 r.

INFORMACJA

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 października 2014 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: wrzesień, październik 2014 roku.

Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.

Stosownie do przepisów prawa określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. Wobec powyższego, w/w opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania (urząd gminy nie wystawia faktur, nakazów ani innych dokumentów określających wysokość opłaty).

Wszelkie informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Brzeziny lub pod numerem telefonu 62 7698780.

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Krzysztof Niedźwiedzki

 

 

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...