Gospodarka odpadami komunalnymi

28.10.2015 - Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny >>>

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Wójt Gminy Brzeziny zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1399 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację,
że na terenie Gminy Brzeziny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych odbywa się w sposób zorganizowany za pomocą Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy OSP Brzeziny, Świerczyna, Zagórna, Czempisz, Sobiesęki. Odbywa się on raz w roku, w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz.

Lista wiadomości
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...