Instrukcja korzystania z BIP

Zaproszenie do korzystania z BIP

 
Szanowni Państwo
 
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112, poz. 1198 z póżn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r., w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 67, poz. 619 z późn. zm.), Urząd Gminy Brzeziny przygotowuje urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej gminy Brzeziny.
 
W serwisie tym  znajdziecie Państwo między innymi, informacje dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania organów władzy publicznej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz trybu załatwiania spraw związanych z codziennymi problemami.
 
Biletyn Informacji Publicznej jest stale rozbudowywany i uzupełniany o nowe informacje. Aktualnie tych informacji jest jeszcze niewiele, ale proces związany z tworzeniem BIP trwa i trwał będzie do 2005 roku.
 
Mam nadzieję, że informacje publiczne zawarte w BIP pozwolą Pańswu łatwiej i szybciej odnaleźć poszukiwane wiadomości oraz przybliżą problematykę naszej małej, lokalnej ojczyzny.
 
 
Wójt Gminy Brzeziny
mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki
 

Instrukcja korzystania z BIP

             Ustawa z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na administracje publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.

Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:
 
i można do niego zajrzeć także ze strony WWW naszego samorządu, po naciśnięciu na przycisk <BIP>.
 
Informacja publiczna dotycząca naszej małej ojczyzny została podzielona na 4 główne kategorie:
-    Organy władzy publicznej,
-    Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
-    Podmioty reprezentujące Skarb Państwa,
-    Podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym.
 
Każda z nich została uszczegółowiona - czytelne, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
           Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym (ze względu na ogromną ilość informacji) menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu.
Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.
Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym i to z kilku powodów.
Po pierwsze - BIP jest ciągle aktualizowany: wprowadzenie tak wielkiej ilości informacji wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu.
Po drugie - niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać po naciśnięciu przycisku: "Dostęp do innych informacji publicznych".
Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.
Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania.
Chętnie poznamy Państwa opinie na temat korzystania z informacji w nim zawartych - wszelkie uwagi, czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu: