Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

REJESTR ZBIORÓW

 Administrator Danych Osobowych  WÓJT GMINY BRZEZINY

Dnia 29 września 2016 r. w podmiocie o nazwie  URZĄD GMINY BRZEZINY

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru

zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 719)

wdraża dokument o nazwie „Rejestr Zbiorów".

Zapisy tego dokumentu wchodzą w życie
z dniem 29 września 2016 r.

 

§ 1

Ilekroć w „Rejestrze Zbiorów" jest mowa o:

  1. zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
  2. przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
  3. systemie informatycznym - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
  4. usuwaniu danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,
  5. administratorze danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
  6. administratorze bezpieczeństwa informacji - rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Administratora Danych w celu nadzorowania i przestrzegania zasad ochrony, o których mowa w ust. 1, chyba, że Administrator Danych sam wykonuje te czynności.
  7. podmiocie - rozumie się przez to spółkę prawa handlowego, podmiot gospodarczy nie posiadający osobowości prawnej, jednostkę budżetową;

 § 2

Do zadań powołanego i zgłoszonego do GIODO ABI należy prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7. (Art. 36a ust. 2 pkt 2). Prowadzenie Rejestru zbiorów określa załącznik nr 1 do rejestru zbiorów. Historię zmian dokonanych w rejestrze odnotowuje się w załączniku nr 2 do rejestru zbiorów.

 § 3

Rejestr, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest jawny. Przepis art. 42 ust. 2 stosuje się odpowiednio.(Art. 36a ust. 3)

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym „Rejestrze Zbiorów" mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych

 

Administrator Danych Osobowych

Krzysztof Niedźwiedzki

Załącznik nr 1 - Księga rejestrowa

Załącznik nr 2 - Harmonogram zmian w rejestrze

Stan na dzień 14.02.2017