Ogłoszenia o przetargach

27.11.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego określonego w uchwale budżetowej na 2019 rok w wysokości do kwoty 719.703,00 zł z przeznaczeniem na spłatę w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego określonego w uchwale budżetowej na 2019 rok w wysokości do kwoty 719.703,00 zł (słownie złotych: siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzy złote 00/100)
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  -
RGiRL.271.1.8.2019

Pliki do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Załączniki do SIWZ - od 1 - 3

Lista wiadomości