Alkohol - zezwolenia

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD GMINY BRZEZINY  ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny

Pełnomocnik Wójta Gminy Brzeziny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I piętro, pokój nr 17 tel. (62) 7698194

 

  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).


II. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541, ze zm.) potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

III. OPŁATY

 • Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

  525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

  525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )

  2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

  Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 • Pełnomocnik Wójta Gminy Brzeziny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzeziny, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. UWAGI

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4.

2. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.

3. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

4. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

6. Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,

 • upływu terminu ważności zezwolenia,

 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

VIII. WNIOSKI I DRUKI DO POBRANIA Lista wiadomości