Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://dpschodziez.pl oraz http://bip4.wokiss.pl/chodziezp/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/dom-pomocy-spolecznej-w-chodziezy.html

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2021r.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 21.03.2024r.

 

W Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://dpschodziez.pl spełnia wymagania w 97,62%.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.

2. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/ podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

3. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Maćkowiak, Iwona Lipczyńska i Elżbieta Janicka 
e-mail: dps@dpschodziez.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 28-21-409 lub 67 28-29-739 w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Telefon: (22) 55 17 700

Informacyjna infolinia obywatelska: 800 676 676

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Link do strony: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47

 

1. Dostępność wejścia do budynku

Do siedziby DPS prowadzi podjazd, który jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą rozsuwane, szerokie drzwi wejściowe nie otwierające się automatycznie zapewniające łatwy dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na parterze budynku znajdują się biura administracji, w tym gabinet dyrektora.

2. Dostępność korytarzy, schodów i windy

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest cała powierzchnia użytkowa Domu. W budynku znajduje się 1 winda osobowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windzie są dodatkowo wyposażone w oznaczenia w alfabecie Braille`a.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

3. Opis dostosowań np. podjazdów, pochylni i pętli indukcyjnych

Teren wokół Domu pozbawiony jest barier architektonicznych. Podjazdy i pochylnie znajdujące się przy balkonach oddziału 1 umożliwiają samodzielne korzystanie z nich przez osoby na wózkach inwalidzkich. Niektóre z nich posiadają dodatkowe poręcze ułatwiające przemieszczanie się. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych (nie ma pętli indukcyjnych) do obsługi osób słabosłyszących.

Zapewniono jako dostęp alternatywny obsługę osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wsparcie pracownika Domu posługującego się systemem językowo – migowym. Kontakt jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu potrzeby skorzystania ze świadczenia usługi tłumaczenia.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego DPS znajdują się wydzielone i oznaczone 2 miejsca parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach w tym zakresie

Do budynku DPS i wszystkich jego pomieszczeń można wejść po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru z psem asystującym i psem przewodnikiem, który jest wyposażony w uprząż oraz osoba niepełnosprawna posiada przy sobie certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB lub SHIFT+TAB.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aa AA
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych,
  • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
  • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe,
  • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS,
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.