Ogłoszenia- zamówienia publiczne

Chodzież, dnia 09.12.2022r.

DPS.DG.242.4.2022

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 29.11.2022r. w sprawie dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrane zostały oferty złożone przez następujących Wykonawców:

Część nr 3 – Dostawa jaj

„Ogrodnicza“ Jerzy Czerwiński ul. Kościuszki 111; 64-700 Czarnków

Część nr 4 – Dostawa mięsa i produktów mięsnych wieprzowych

STEK Kałużny i Wspólnicy Sp.K. ul. Waryńskiego 65; 86-300 Grudziądz

Oddział Piła ul. Kossaka 98B; 64-920 Piła

Część nr 5 – Dostawa mięsa i produktów mięsnych drobiowych

STEK Kałużny i Wspólnicy Sp.K. ul. Waryńskiego 65; 86-300 Grudziądz

Oddział Piła ul. Kossaka 98B; 64-920 Piła

Część nr 6 – Dostawa warzyw i owoców

„Ogrodnicza“ Jerzy Czerwiński ul. Kościuszki 111; 64-700 Czarnków

Część nr 7 – Dostawa mrożonek

AB Frost sp.j. Królik ul. Górna 8; 98-277 Brąszewice

Część nr 9 – Dostawa pieczywa i ciast

Zakład Piekarniczy „SEZAM” Sp. z o.o. ul. Mostowa 2; 64-800 Chodzież

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najkorzystniejsze oferty złożone ww. postępowaniu, spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym. Ceny ofert nie przewyższają kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.

Zestawienie ofert:

 1. Zakład Handlowo-Produkcyjny Masarstwo – Wędliniarstwo Sławomir Kraft ul. Leśna 18;
  64-710 Połajewo
 2. HANDEL OKRĘŻNY I HURTOWY JAJ Andrzej Januszczak ul. Ofiar Gór Morzewskich 98; 64-800 Chodzież
 3. NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SP.  z o.o. ul. Zimna 1a; 65-707 Zielona Góra
 4. „Ogrodnicza“ Jerzy Czerwiński ul. Kościuszki 111; 64-700 Czarnków
 5. AB Frost sp.j. Królik ul. Górna 8; 98-277 Brąszewice
 6. Zakład Piekarniczy „SEZAM” Sp. z o.o. ul. Mostowa 2; 64-800 Chodzież
 7. STEK Kałużny i Wspólnicy Sp.K. ul. Waryńskiego 65; 86-300 Grudziądz Oddział Piła ul. Kossaka 98B; 64-920 Piła

 

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Chodzieży

 

/-/ Marzena Łuczak

 

 pobierz plik pdf


 

Chodzież dnia. 29.11.2022r.

DPS.DG.242.19.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie udzielenia zamówienia, którego wartość  nie przekracza 130 000 złoty netto

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Zakres zamówienia podzielono na 10 oddzielnych części:

Część nr 1 – Dostawa artykułów spożywczych

Część nr 2 – Dostawa nabiału

Część nr 3 – Dostawa jaj

Część nr 4 – Dostawa mięsa i produktów mięsnych wieprzowych

Część nr 5 – Dostawa mięsa i produktów mięsnych drobiowych

Część nr 6 – Dostawa warzyw i owoców

Część nr 7 – Dostawa mrożonek

Część nr 8 – Dostawa ryb, przetworów rybnych i konserw

Część nr 9 – Dostawa pieczywa i ciast

Część nr 10 – Dostawa produktów bez laktozy

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe dla poszczególnych części stanowiące Załączniki od nr 1 do 10 niniejszego postępowania.
 3. Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Ujskiej 47;
  64-800 Chodzież
 4. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu miesięcznej gwarancji, na dostarczany towar, liczonej od dnia jego dostawy (zakres gwarancji: towar dobrej jakości i wolny od wad) z wyłączeniem produktów nietrwałych, wówczas gwarancja winna obejmować okres niezbędny do ich prawidłowego wykorzystania.
 5. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiącyZałącznik nr 12niniejszego postępowania.
 6. Wykonawca nie może zlecić wykonania całości lub części prac określonych w umowie, osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
 7. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców jak za działanie lub zaniechanie własne.

II. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.01.2023r. do dnia 31.03.2023r.

III. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-     posiadają kompetencje lub uprawnienia niezbędne do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub wykonywania ww. przedmiotu zamówienia, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów prawa,

-     posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie przedmiotu zamówienia,

-     posiadają zdolność techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie przedmiotu zamówienia,

2. Dokumenty wymagane do złożenia oferty:

a)   Wypełniony formularz oferty  – zał. nr 11,

b)    Wypełniony formularz cenowy – załączniki od nr 1 do nr 10; formularz cenowy powinien być wypełniony w zależności od części zamówienia, na którą składana jest oferta.

Wykonawca składający ofertę na daną część zobowiązany jest zaoferować pełny asortyment (wszystkie produkty) objęty niniejszą częścią w ilościach wymaganych przez Zamawiającego, pominięcie, usunięcie lub przekreślenie produktu może stanowić o niezgodności oferty z treścią postępowania i stanowić podstawę do odrzucenia oferty. W pustych wierszach kolumny 3 formularza cenowego należy wpisać nazwę handlową wyrobu stosowaną przez Wykonawcę, w szczególności gdy jest ona inna niż określona przez Zamawiającego.

 1. IV.  Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub kilka wybranych części.
  2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
  3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
  4. Treść oferty musi być zgodna z postanowieniami zawartymi w niniejszym postępowaniu.
  5. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz oferty oraz formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszego postępowania wraz z załącznikami.
  6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
  7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
  8. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
  9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 1. V.   Miejsce i termin składania ofert

Miejsce składania ofert - Dom Pomocy Społecznej, ul. Ujska 47; 64-800 Chodzież (sekretariat)

Termin złożenia ofert - do dnia 5 grudnia 2022r. roku do godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.12.2022r. o godz. 13:15.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, oznaczonej wyraźnie pieczątką Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego oraz zawierającej napis:

„Dostawa żywności”

Nie otwierać przed dniem 05.12.2022 do godz. 13:15”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające, np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

VI. Kryteria wyboru oferty

 1. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert - 100%.
 2. O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny, przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 3. Ostateczną cenę oferty należy określić oddzielnie dla każdej części zamówienia obejmującą cały asortyment zamówienia w ramach danej części.
 4. Wykonawca w celu obliczenia ceny oferty wypełnia formularz cenowy (Załączniki od nr 1 do nr 10 do niniejszego postępowania) dotyczący tej części postępowania, na którą składa ofertę, tj.

-     podaje ceny jednostkowe (netto) (kolumna 6) za dostawę poszczególnych produktów żywnościowych, które mnoży odpowiednio przez wskazaną przez Zamawiającego, w kolumnie 4, ilość zamawianych produktów (wartość wpisuje w kolumnie 8 – łączna wartość netto);

-     następnie mnoży łączną wartość netto przez stawkę VAT obowiązującą w dniu składania oferty (kolumna 7).

-     ceną oferty jest suma ww. iloczynów (wartość wpisuje się w kolumnie 9 – łączna wartość brutto) - cena ta będzie podlegać ocenie.

 1. Cena brutto oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu zapisów zawartych w załącznikach do niniejszego postępowania. Ww. koszty powinny zostać ujęte w poszczególnych cenach jednostkowych.
 2. Ceny jednostkowe oraz cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 4. Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych i został szczegółowo opisany w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 12 do niniejszego postępowania. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił, że Wykonawca sporządzając ofertę jest obowiązany w łącznej cenie brutto oferty uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz inne, mające wpływ na ostateczną cenę, składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. W cenie ujęte są koszty transportu, dostawy i jego ryzyka. Dostawa dotyczy artykułów żywnościowych, które będą bezpośrednio zużyte do posiłków, więc realizacja zamówienia nie niesie za sobą kosztów cyklu życia produktu. W całym okresie realizacji Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

10. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, stosując zasadę arytmetyki, tj. przyjmując za prawidłową cenę jednostkową (netto).

11. Ceny jednostkowe (podane przez Wykonawcę) artykułów określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr od 1-10 do postępowania dla danej części zamówienia będą stosowane w okresie ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, z wyjątkiem sytuacji określonych w projekcie umowy – Załącznik nr 12 do postępowania. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wskaźnik inflacji.

12. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do negocjacji cenowych w określonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

13. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

14. W sytuacji odrzucenia ofert zawierających kwotę przewyższającą założoną w budżecie realizacji zadania, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie.

15. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

16. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka została przewidziana w budżecie DPS na realizację przedmiotu zamówienia lub z innego ważnego powodu.

VII. Termin związania ofertą

14 dni od podanego niżej terminu składania ofert.

VIII. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Dominika Maćkowiak

Główny Administrator

Tel.:  67 28-29-739 w. 15

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA na podstawie art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail: dps@dpschodziez.pl, tel. 67 28-21-409, 67 28-29-739.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@annasobanska.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz którym Administrator zleca usługi (przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem).
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych naru­sza przepisy prawa.
 8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:

1- 10. Formularz cenowy dla części od 1 do 10

11. Formularz oferty

12. Projekt umowy

 pobierz spakowane pliki 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Chodzieży

 

/-/ Marzena Łuczak

 


 

Chodzież, dnia 11.10.2022r.

DPS.DG.242.14.2022

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 28.09.2022r. w sprawie zagospodarowania wód opadowych na terenie DPS.

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

MASTER TP Sp. z o.o.

Strzelce 2

64-800 Chodzież

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najkorzystniejsza oferta złożona ww. postępowaniu, spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym. Cena oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty.

Zestawienie ofert:

 1. MASTER TP Sp. z o.o.; Strzelce 2; 64-800 Chodzież
 2. HYDRO-PROJEKT Dariusz Majchrzak Studzieniec 31; 64-800 Chodzież
 3. KanVex Alexander Alva ul. Mostowa 2C; 64-800 Chodzież

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Chodzieży

 

/-/ Marzena Łuczak

 

 pobierz plik pdf

 


 

Chodzież dnia. 28.09.2022r.

DPS.DG.242.14.2022

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS”

 

I. Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej

ul. Ujska 47

64-800 Chodzież

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS.

2. Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego postępowania oraz w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego postępowania.

3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.11.2022r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego postępowania.

3. Dokumenty wymagane do złożenia oferty:

a) Wypełniony formularz oferty cenowej – zał. nr 1;

b) Oświadczenie o braku wykluczenia – zał. nr 4;

c) Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 5.

4. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz oferty cenowej stanowiący załącznik do niniejszego postępowania wraz z załącznikami.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

7. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

V. Miejsce i termin składania ofert

Miejsce składania ofert – Domu Pomocy Społecznej ul. Ujska 47; 64-800 Chodzież (sekretariat)

Termin złożenia ofert - do dnia 11.10.2022r. roku do godz. 10:00

 

VI. Kryteria wyboru oferty

1. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert - 100%.

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

3. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wskaźnik inflacji.

4. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych na poszczególne elementy zamówienia.

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do negocjacji cenowych w określonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

7. W sytuacji odrzucenia ofert zawierających kwotę przewyższającą założoną w budżecie realizacji zadania, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie.

8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

9. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka została przewidziana w budżecie jednostki na realizację przedmiotu zamówienia lub z innego ważnego powodu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

VII. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Dominika Maćkowiak

Główny administrator

tel.  67 28-29-739 w. 15

 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA na podstawie art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 067 28-21-409/ 28-29-739.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@annasobanska.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz którym Administrator zleca usługi (przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem).
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych naru­sza przepisy prawa.
 9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej pobierz plik 

2. Projekt umowy pobierz plik 

3. Szkic sytuacyjny pobierz plik 

4. Oświadczenie o braku wykluczenia pobierz plik 

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków pobierz plik 

6. Kosztorys ofertowy + przedmiar ofertowy pobierz plik 

 Zapytanie ofertowe pobierz plik 

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Chodzieży

 

/-/ Marzena Łuczak

 

 

 


 

Informacja o zawarciu umowy z dnia 12.04.2022  - pobierz plik

 


 

 

Zapytanie ofertowe na

Dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

Pliki:

Zapytanie ofertowe - dostawa żywności

Zał. nr 1-10 - formularz cenowy dla części od 1 do 10

Zał. nr 11 - formularz oferty

Zał. nr 12 - projekt umowy

pobierz pliki

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pobierz plik

 

Informacja o zawarciu umów – 17.03.2022r

pobierz plik


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - pobierz plik

 


 

Informacja o zawarciu umów z dnia 12.01.2022 - pobierz plik

 


 

Zapytanie ofertowe na

Dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

Pliki:

Zapytanie ofertowe – dostawa żywności pobierz plik

Zał. nr 1 – formularz oferty pobierz plik

Zał. nr 2-10 – formularz cenowy pobierz plik

Zał. nr 11 – projekt umowy pobierz plik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik

 


 

Informacja o zawarciu umowy - pobierz plik

 


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Szczegóły - pobierz plik

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty Budowlane

Modernizacja dachu budynek główny DPS

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik

Specyfikacja SIWZ pobierz plik

Załącznik 1 - przedmiar robót pobierz plik

Załącznik 2 - specyfikacja techniczna pobierz plik

Załącznik 3 - umowa - projekt pobierz plik

Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy pobierz plik

Załącznik 5 - wykaz usług pobierz plik

Załącznik 6 - wykaz osób pobierz plik

Załącznik 7 - SIWZ zobowiązanie podmiotu trzeciego pobierz plik

Załącznik 8 - formularz ofertowy pobierz plik