Sygnaliści

 

 

Zarządzenie nr 10/2022 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży 

z dnia 05 maja 2022r. 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży