Regulamin organizacyjny

 

 

 

                                                                                              Załącznik do Uchwały nr 52/2015

                                                                                              Zarządu Powiatu Chodzieskiego

                                                                                              z dnia 25 marca 2015 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W CHODZIEŻY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Staroście  -  należy  przez  to  rozumieć   Starostę   Chodzieskiego.
 2. Dyrektorze   -    należy   przez   to   rozumieć   Dyrektora   Powiatowego   Urzędu    Pracy w   Chodzieży.
 3. PRZ - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia w Chodzieży.
 4. CAZ – należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży.
 5. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział, CAZ lub samodzielne stanowisko pracy w PUP.

 

 

§ 3

 

 1. Siedzibą PUP jest Chodzież, ul. Składowa 3.
 2. Obszar działalności PUP obejmuje Miasto Chodzież, Gminę Chodzież, Miasto i Gminę Szamocin, Miasto i Gminę Margonin, Gminę Budzyń.

 

 

 

 

 

§ 4

 

 1. PUP w Chodzieży realizuje zadania wynikające z:

-          Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2015 r. poz. 149 ze zm.),

-          Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.),

-          innych przepisów.

 1. PUP działa na podstawie:

-          przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2015 r. ,  poz. 149 ze zm.),

-          przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721
 ze zm.),

-          uchwał Rady Powiatu,

-          niniejszego Regulaminu Organizacyjnego,

-          Statutu PUP uchwalonego przez Radę Powiatu.

 1. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 5

PUP w Chodzieży wchodząc w skład powiatowej administracji zespolonej realizuje następujące zadania samorządu powiatu w zakresie rynku pracy:

 1. Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
 2. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;
 4. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo  pracy,  poradnictwo   zawodowe   oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 5. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe;
 6. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 7. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 8. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 9. Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych  i   nadwyżkowych,   oraz   dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
 10. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 11. Współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 12. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
 13. Współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy ,w tym w opracowaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych   zasobów   informacji   dotyczących   lokalnego   rynku   pracy    przydatnych    w poszukiwaniu pracy;
 14. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 15. Wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu  

    bezrobotnego,

         b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie

             lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu

             Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

        c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego   zasiłku,   stypendium   innych   nienależnie

 pobranych   świadczeń    lub   kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych  finansowanych z Funduszu Pracy,

        d) odroczeniu   terminu   spłaty,   rozłożeniu  na  raty  lub  umorzeniu  części albo całości

           nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Fundusz Pracy,  należności   z tytułu

           zwrotu refundacji lub przyznanych  jednorazowo środków, o których mowa  w art. 46,

           oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76

           ust. 7a Ustawy;

    16. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

          państw, o których mowa w art. 1 ust. 3  pkt 2 lit. a-c Ustawy,   w    zakresie  świadczeń

          dla    bezrobotnych,   w   tym    realizowanie    decyzji,    o    których mowa w art. 8 ust.

          1 pkt 8  lit. c Ustawy;

 1. Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników  między   państwami,   o   których   mowa   w   art.  1  ust.  3  pkt  2   lit.   a-c    Ustawy, w szczególności przez:

a)       realizowanie zadań sieci EURES, we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi                       i organizacjami pracodawców,

b)      Realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw.

 1. Realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
 2. Badanie i analizowanie sytuacji   na  lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 3. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;
 4. Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
 5. Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
 6. Organizacja i realizowanie programów specjalnych;
 7. Udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;
 8. Współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy;
 9. Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

 

§ 6

 

Przy realizacji zadań wymienionych w § 5 PUP współdziała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi Powiatowymi Urzędami Pracy, z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim              w Poznaniu, z radami zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz promocji zatrudnienia.

 

 

Rozdział II

 

Kierownictwo  PUP

 

§ 7

 

 1. Całokształtem działalności PUP kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa – Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą.
 2. Powiatowy Urzędu Pracy, w stosunku do pracowników PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 3. Dyrektor PUP kieruje działalnością PUP przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych PUP.
 4. Podczas nieobecności Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje kierownik CAZ. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora PUP z wyłączeniem tych, które wynikają z pełnomocnictw i upoważnień zastrzeżonych wyłącznie dla Dyrektora PUP.
 5. Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu  powołuje i odwołuje Starosta.
 6. Starosta może, w formie pisemnej upoważnić Dyrektora PUP lub na jego wniosek innych  pracowników  tego  urzędu do załatwienia w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Rozdział  III

Struktura  organizacyjna  Powiatowego  Urzędu  Pracy

 

§ 8

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ).
 2. Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (Ew).
 3. Dział Finansowo – Księgowy (Fn).
 4. Dział Organizacyjny  (Or).
 5. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej (Sr).

 

                                                                   § 9

Strukturę   organizacyjną   PUP   określa   schemat   organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1

do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10

W celu realizacji określonych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe.

 

§ 11

 1. Działem kieruje Kierownik Działu.
 2. Działem Finansowo – Księgowym kieruje Główny Księgowy, a zakres jego działania określają ogólne przepisy.
 3. Centrum Aktywizacji Zawodowej  kieruje Kierownik CAZ.

 

 

§ 12

 1. Dyrektor PUP nadzoruje bezpośrednio:

-          Dział Finansowo – Księgowy,

-          Dział Organizacyjny,

-          Samodzielne stanowisko  ds. obsługi prawnej.

-          Centrum Aktywizacji Zawodowej,

-          Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji.

 

§ 13

 

I. Do   kompetencji  Dyrektora PUP działającego z upoważnienia i w imieniu Starosty należy

   w   szczególności:

 1. Promocja usług PUP,
 2. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.) oraz innych przepisów w zakresie właściwym dla PUP.
 3. Planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy i Unii Europejskiej.
 4. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP.
 5. Dysponowanie środkami PFRON w zakresie właściwym dla PUP.
 6. Współpraca z organami samorządów lokalnych, radami zatrudnienia, instytucjami systemu oświaty, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz zatrudnienia.
 7. Zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP.
 8. Wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w granicach upoważnienia określonego przez Starostę.
 10. Wnioskowanie do organów samorządu powiatowego o zatwierdzenie i o zgodę na realizację programów współfinansowanych z Unii Europejskiej.
 11. Wnioskowanie do Zarządu Powiatu o zmianę regulaminu organizacyjnego PUP.
 12. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia  Radzie Powiatu – Statutu PUP         i Zarządowi -  Regulaminu Organizacyjnego PUP.
 13. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu podwyższanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP.
 14. Współpraca z organami administracji rządowej i organami samorządów lokalnych, organizacjami i fundacjami w zakresie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 15. Planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy urzędu.
 16. Nadzorowanie pracy podległych działów i samodzielnego st. ds. obsługi prawnej.
 17. Dokonywanie okresowych ocen pracowników.
 18. Inicjowanie programów promocji zatrudnienia i aktywności lokalnego rynku pracy.

§ 14

Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych PUP należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.) oraz innych przepisów w zakresie właściwym dla PUP.
 2. Koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej.
 3. Wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej, na podstawie upoważnienia Starosty, polecenia Dyrektora.
 4. Szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami podległej komórki organizacyjnej, zakresem i zasadami współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami kierownictwa PUP a także przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych.
 5. Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności umożliwianie im uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia.
 6. Udzielanie      pomocy        pracownikom       podległej         komórki     organizacyjnej

      w opracowywaniu procedur i wytycznych do realizacji zadań stałych.

 1. Dokonywanie kontroli wewnętrznej podległej komórki  organizacyjnej  pod względem merytorycznym i formalnym.
 2. Dokonywanie okresowych ocen pracowników.
 3. Opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie w sprawach wysokości wynagrodzenia, dodatków, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników.
 4. Prawo  żądania   od   innych   komórek   organizacyjnych PUP  materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań.
 5. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej, parafowanie pism i decyzji przed przedłożeniem do podpisu Dyrektorowi PUP.
 6. Ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników.
 7. Powierzanie, w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań nie objętych zakresem czynności.
 8. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub nieobecności pracownika z innych przyczyn.
 9. Żądanie   od   kierownictwa     PUP   w     związku    z    przydzielonymi    zakresami, w uzasadnionych przypadkach, materiałów, informacji i opinii niezbędnych do realizacji tych zadań.
 10. Nadzór nad przekazywaniem akt do archiwum zakładowego.
 11. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

§ 15

 1. Główny księgowy nadzoruje działania finansowo – księgowe PUP w zakresie:
 1. prowadzenia rachunkowości jednostki,
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 1. Postanowienia § 14 mają zastosowanie w odniesieniu do Głównego Księgowego PUP, który bezpośrednio nadzoruje dział Finansowo – Księgowy.
 2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego PUP określają odrębne przepisy.
 3. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi PUP.

 

 

Rozdział IV

Zadania komórek organizacyjnych PUP

 

§ 16

 

I.  Do   podstawowych   zadań   Centrum   Aktywizacji    Zawodowej    należy realizacja   

     zadań w   zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy a w szczególności:

   1. W zakresie pośrednictwa pracy:

            1)  promocja usług świadczonych przez PUP;

2)  udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu    

       odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników

       o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach;

            3)   przyjmowanie, upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ich

                   do internetowej bazy danych ofert pracy udostępnianej przez ministra

                   właściwego do spraw pracy  i ich realizacja;

            4)   udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze

                    zgłoszoną ofertą pracy;

            5)   informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców

                   o  aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

            6)   inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy

                   z pracodawcami;

            7)   współdziałanie z innymi PUP w zakresie wymiany informacji

                    o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia;

            8)    informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o ich prawach

                    i obowiązkach;

            9)   współpraca w zakresie realizacji zadań sieci EURES.

 2. W zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej:

           1)  udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze

                odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:

                                                              i.      udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz  możliwościach szkolenia i kształcenia,

                                                            ii.      udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

                                                          iii.      kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy
 i zawodu albo kierunku szkolenia,

                                                          iv.      inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

                    2)  udzielanie pracodawcom pomocy w:

                                 a)  doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących

                                       pracy

                                 b)  wspieraniu rozwoju zawodowego

                         pracodawcy i jego pracowników przez udzielenie porad zawodowych.

                    3)  W zakresie aktywnego poszukiwania pracy:

                           1) przygotowywanie bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego

                               radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia,

                               w szczególności przez:

                              a)   uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

                              b)   uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,

                              c)   dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu

                                    umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w ramach klubu

                                    pracy,

4. W zakresie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy:

1) inicjowanie, organizowanie i finansowanie z Funduszu Pracy szkoleń grupowych

     i indywidualnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych

     kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub

     innej pracy zarobkowej;

2) finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw,

     dyplomów, zaświadczeń, uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz

     kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

3) diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy

     oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkoleń,

4) sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,

5) monitorowanie przebiegu szkoleń,

6) finansowanie kosztów studiów podyplomowych,

7) udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,

8) prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń, egzaminów, studiów

    podyplomowych i pożyczek szkoleniowych,

9) naliczanie stypendium szkoleniowego i stypendium z tytułu studiów

    podyplomowych

10) naliczanie kosztów przejazdu na szkolenie,

11) sporządzanie sprawozdań i analiz,

12) rozliczanie środków finansowych na szkolenia, egzaminy, studia podyplomowe i pożyczki szkoleniowe.

 

 1. W zakresie instrumentów rynku pracy:

1) finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub

     do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub

     odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym

     poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy;

2) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła

     zatrudnienie lub inną pracę zarobkową , staż, przygotowanie zawodowe dorosłych

     poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy

     urząd pracy;

3) dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy , podjęcia działalności gospodarczej,

     kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;

4) refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na

     ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

5) finansowanie dodatków aktywizacyjnych;

6) refundowanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów

     wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

7) przyznawanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności

     gospodarczej;

8) upowszechnianie pomocy w zakresie przyznawania dodatków aktywizacyjnych;

9) jednorazowe refundowanie pracodawcom poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

10) inicjowanie i organizowanie prac interwencyjnych;

11) inicjowanie i organizowanie staży;

12) inicjowanie i organizowanie robót publicznych;

13) inicjowanie i organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych;

14) refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 podejmującej pracę osobie

       bezrobotnej;

15) organizowanie prac społecznie użytecznych;

16) organizowanie innych określonych przepisami instrumentów rynku pracy;

17) prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych instrumentów

       i przygotowanie jej do finansowego rozliczenia;

  6. Upowszechnianie informacji o usługach PUP;

  7. Planowanie, przygotowanie i realizacja programów współfinansowanych  ze środków

      Unii Europejskiej;

   8. Podejmowanie innych działań wynikających z Ustawy oraz przepisów wykonawczych do

       tej ustawy oraz niektórych przepisów szczególnych;  

   9. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji we właściwym rzeczowo zakresie;

 10. Realizacja zadań  w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób   

       niepełnosprawnych.

§ 17

 

Do podstawowych działań Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji należy:

 1. Rejestrowanie oraz prowadzenie ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy.
 2. Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku.
 3. Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 4. Obsługa bezrobotnych uprawnionych do innych świadczeń wynikających z ustawy oraz innych przepisów.
 5. Obsługa osób poszukujących pracy.
 6. Przygotowywanie decyzji administracyjnych orzekających o statusie i uprawnieniach bezrobotnych oraz poszukujących pracy.
 7. Przygotowywanie wypłat świadczeń wynikających z Ustawy a w szczególności zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych.
 8. Opiniowanie odwołań od decyzji.
 9. Upowszechnianie informacji dotyczących zadań, usług oraz instrumentów rynku pracy.
 10. Udzielanie klientom PUP wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań, usług         i instrumentów rynku pracy PUP oraz podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.
 11. Zgłaszanie bezrobotnych, w formie i terminach określonych przepisami                          o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym, do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłaszanie wszelkich zmian w zakresie danych lub statusu osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
 12. Współpraca z ZUS.
 13. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia.
 14. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji we właściwym rzeczowo zakresie.

 

§ 18

Do podstawowych zadań Działu Finansowo – Księgowego należą:

 1. Planowanie środków budżetowych.
 2. Kontrola dyscypliny budżetowej.
 3. Kontrola dyscypliny wydatków z FP, PFRON , EFS.
 4. Rozliczanie, ewidencjonowanie operacji finansowych Funduszu Pracy, EFS.
 5. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych.
 6. Obsługa kasowa Funduszu Pracy i budżetu.
 7. Naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozrachunków z pracownikami PUP.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników PUP.
 9. Obsługa finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. Sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz dotyczących budżetu i  Funduszu Pracy.

 

§ 19

 

Do podstawowych zadań Działu Organizacyjnego należy:

 1. Opracowanie projektów oraz zmian regulaminów wewnętrznych urzędu.
 2. Opracowanie regulaminu pracy urzędu.
 3. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w urzędzie.
 4. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP.
 5. Obsługa kancelaryjna urzędu.
 6. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora PUP.
 7. Planowanie  i realizacja kontroli.
 8. Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu.
 9. Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płac pracowników.
 10. Kontrola dyscypliny pracy.
 11. Prowadzenie spraw związanych z  ocenami kwalifikacyjnymi.
 12. Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów.
 13. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników.
 14. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników urzędu.
 15. Opracowanie planu szkoleń pracowników.
 16. Organizowanie kursów i szkoleń.
 17. Współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi, jednostką nadrzędną w zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców.
 18. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego.
 19. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania.
 20. Administrowanie siecią komputerową i bazą danych.
 21. Tworzenie bazy danych statystycznych.
 22. Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem urzędu i przekazywanie do archiwum zakładowego.
 23. Administrowanie majątkiem urzędu.
 24. Zabezpieczanie pracowników urzędu w środki techniczno – biurowe.
 25. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i realizacją inwestycji oraz remontów siedziby urzędu pracy.
 26. Nadzór nad ochroną danych osobowych pracowników.
 27. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów bhp i p.poż.
 28. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów o zamówieniach publicznych, planowanie zamówień publicznych i wydatków publicznych.
 29. Administrowanie stroną internetową, gromadzenie informacji, współpraca  z komórkami urzędu i przekazywanie aktualnej informacji do wiadomości publicznej.
 30. Realizowanie przepisów ustawy o dostępie do  informacji publicznej.

 

§ 20

 

Realizując zadania PUP pracownicy korzystają z obowiązujących systemów informatycznych.

 

Rozdział V

 

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych

 

§ 21

 1. Dokumenty księgowe stanowiące podstawę do otrzymania bądź wydatkowania środków pieniężnych PUP podpisują:

-          Dyrektor PUP

-          Główny Księgowy PUP

 1.  Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

 

§ 22

 

Decyzje administracyjne, wewnętrzne akty normatywne, wszelkiego rodzaju korespondencję oraz inne dokumenty związane z załatwianiem spraw wynikających z właściwości PUP, podpisują z upoważnienia Starosty:

Dyrektor PUP  lub ewentualnie inna osoba upoważniona przez Starostę zgodnie
z zakresem upoważnienia.

 

Rozdział VI

Organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy

 

§ 23

 1. Czas pracy pracowników PUP nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie w pięciodniowym tygodniu pracy.
 2. Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników PUP:

- od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

- wszystkie soboty są wolne od pracy.

 1. Czas pracy sprzątaczki ustala się na:

-  od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 19.00.

 1. Ustala się czas przyjęć interesantów od godziny 8.00 do 14.00.
 2. Dyrektor PUP przyjmuje interesantów  w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach pracy Urzędu.
 3. Dyrektor PUP może w uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika ustalić inny niż wymieniony w ust. 1 i 2 czas pracy.

 

§ 24

Pracownicy PUP zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności.

  

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 25

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor PUP.

 

§ 26

Niniejszy Regulamin Organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego.

 

 

 

§ 27

Zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności tej samej formy co jego wprowadzenie.