Informacja o środowisku i jego ochronie

Program usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021
Rusza Program usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że do dnia 7 czerwca 2021r. będzie trwał nabór wniosków o udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021.

Program współfinansowany jest przez gminy: wiejską Chodzież, miejsko-wiejską Budzyń, miejsko-wiejską Margonin i miejsko-wiejską Szamocin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (w przypadku przyznania dotacji).

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające nieruchomości położone na terenie gmin: wiejskiej Chodzież, miejsko-wiejskiej Budzyń, miejsko-wiejskiej Margonin i miejsko-wiejskiej Szamocin, ujęte w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej, prowadzonej przez gminę.

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem wniosku należy udać się do właściwego urzędu gminy, celem uzyskania poświadczenia gminy o ujęciu obiektu budowlanego w rejestrze wyrobów zawierających azbest.

Druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne w urzędach gmin lub Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2 (budynek „B” Starostwa).

Likwidacja wyrobów zawierających azbest obejmuje:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) pakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WAŻNE

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do urzędu z uwzględnieniem podziału na poszczególne gminy i do wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia w danej gminie.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi – obowiązkowo należy wypełnić formularz informacyjny (zał. nr 2 do regulaminu) oraz odpowiednie oświadczenie (zał. nr 3 do regulaminu).

Przypominamy także, że na podstawie § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.), wnioskodawca ma obowiązek zgłoszenia w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji tut. Starostwa prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1.

Informacje dotyczące zasad udziału w Programie zawarte są w Regulaminie określającym zasady realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w latach 2021 i 2022”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 276/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku.

W ramach Programu koszty związane z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie) pokrywane są w 100%.

Informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerami telefonu: 67/281-27-81 lub 67/281-27-82, 67/281-27-80.

Załączniki:

 1. Regulamin - pobierz plik
 2. Wniosek - pobierz plik
 3. Formularz dot. pomocy de minimis w rolnictwie - załącznik dla rolników (nr 2)   - pobierz plik
 4. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie - załącznik dla rolników (nr 3) - pobierz plik
 5. Poświadczenie gminy o ujęciu obiektu budowlanego rejestrze wyrobów zawierających azbest - pobierz plik

Program ochrony środowiska dla Powiatu Chodzieskiego 2021-2024

Program ochrony środowiska dla Powiatu Chodzieskiego 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2021-2024 - pobierz plik

Prognoza oddziaływanie na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2021-2024 - pobierz plik

Program usuwania azbestu dla powiatu chodzieskiego załącznik do Programu ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2021-2024 - pobierz plik

Ogłoszenie - OS.602.2.2020

Obwieszczenie dotyczące programu usuwania azbestu.

Ogłoszenie: pobierz załacznik
Załącznik1: pobierz załącznik
Załącznik2: pobierz załącznik

Program usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020

Rusza Program usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży informuje, że w terminie od 10 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. będzie trwał nabór wniosków o udział w Programie usuwania azbestu w roku 2020 r.

Program współfinansowany jest przez gminy: wiejską Chodzież, wiejską Budzyń, miejsko-wiejską Margonin i miejsko-wiejską Szamocin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (w przypadku przyznania dotacji).

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające nieruchomości położone na terenie gmin: wiejskiej Chodzież, wiejskiej Budzyń, miejsko-wiejskiej Margonin i miejsko-wiejskiej Szamocin, ujęte w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej, prowadzonej przez gminę.

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem wniosku należy udać się do właściwego urzędu gminy, celem uzyskania poświadczenia gminy o ujęciu obiektu budowlanego w rejestrze wyrobów zawierających azbest.

Druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne w urzędach gmin lub Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2 (budynek „B” Starostwa).

Likwidacja wyrobów zawierających azbest obejmuje:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) pakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WAŻNE

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do urzędu z uwzględnieniem podziału na poszczególne gminy i do wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia w danej gminie.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić formularz informacyjny (zał. nr 2 do regulaminu) oraz odpowiednie oświadczenie (zał. nr 3).

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych tut. Starostwa zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1.

Informacje dotyczące zasad udziału w Programie zawarte są w Regulaminie określającym zasady realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2020 roku”, stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego Nr 176/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku.

W ramach Programu koszty związane z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie) pokrywane są w 100%.

Informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerami telefonu:

tel. 67/281-27-81 lub 67/281-27-82, 67/281-27-80

Wykaz dokumentów:

 1. regulamin: pobierz załącznik

 2. wniosek (załącznik do regulaminu): pobierz załącznik

 3. formularz dot. pomocy de minimis w rolnictwie - załącznik dla rolników (nr 2): pobierz załącznik

 4. oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie – załącznik dla rolników (nr 3): pobierz załącznik

 5. poświadczenie gminy o ujęciu obiektu budowlanego w rejestrze wyrobów zawierających azbest: pobierz załącznik

 

Informacja o wykazie wniosków, na które przyznano dotacje 2020

WYKAZ WNIOSKÓW

 

Wykaz wniosków, na które w 2020 r. przyznano dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

 1. Nadleśnictwo Podanin, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Podanin 65, 64-800 Chodzież: na zadanie pn. „Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie leśnictwa Drążki”.

WYKAZ WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Wykaz wniosków złożonych do dnia 30 kwietnia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na udzielenie dotacji w 2020 r. zgodnie z uchwałą nr XLVI/287/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania, trybu postepowania przy udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.

 1.  Wniosek z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nadleśnictwa Podanin, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Podanin 65, 64-800 Chodzież: na zadanie pn. „Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie Leśnictwa Drążki”.

Informacja o wykazie wniosków, na które przyznano dotacje 2019

WYKAZ WNIOSKÓW

Wykaz wniosków, na które w 2019 r. przyznano dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

 1. Nadleśnictwo Podanin, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Podanin 65, 64-800 Chodzież: na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego polegającego na utwardzeniu istniejącej nawierzchni, na potrzeby ścieżki rowerowej w Leśnictwie Drążki”.

Program usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego 2019

Program usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2019 roku

Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwałą z dnia 18 kwietnia 2019 r. nr 41/2019 przyjął Regulamin określający zasady realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2019 roku”.

Podobnie jak w latach ubiegłych o udział w programie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa – posiadające nieruchomość na terenie Gmin wiejskich Chodzież i Budzyń oraz miejsko-wiejskich: Margonin i Szamocin.

W tym roku ww. Gminy powiatu chodzieskiego z wyłączeniem Gminy Miejskiej Chodzież zadeklarowały chęć współfinansowania ww. zadania.

Wnioski o udział w Programie wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek C Starostwa ul. Wiosny Ludów 14A, I piętro  pok. nr 8.

Termin składania wniosków mija 31 maja 2019 r.

Druki wniosków będą dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędach Gmin oraz na stronie internetowej www.powiat-chodzieski.pl  oraz BIP Starostwa Powiatowego – ogłoszenia – informację o środowisku.

Zwracamy uwagę, że na wnioskach pracownicy Urzędów Gmin muszą potwierdzić o ujęciu nieruchomości w bazieazbestowej.pl, dlatego przed złożeniem wniosku należy udać się do właściwego urzędu gminy.

Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 14a (budynek C Starostwa) tel. 67/28-12-781; 67/28-12-782 i 67/28-12-780.

Załączniki:

 1. Regulamin: pobierz plik
 2. Wniosek: pobierz plik
 3. Formularz: pobierz plik
 4. Oświadczenie de minimis: pobierz plik

Program ochrony środowiska dla Powiatu Chodzieskiego

Program Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2017-2020
pobierz plik

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2017-2020
pobierz plik

Prognoza oddziaływanie na środowisko Programu Ochrony Środowiska powiatu chodzieskiego na lata 2017-2020
pobierz plik 

Program usuwania azbestu z terenu powiatu chodzieskiego
pobierz plik

Program ochrony środowiska dla Powiatu Chodzieskiego

Program Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 - pobierz plik

Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" - pobierz plik

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Realizacja POG i POŚ

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2015 r.: pobierz plik

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.: pobierz plik

Raport z wykonania "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004-2011 DLA POWIATU CHODZIESKIEGO" za okres od 1 styczniia 2010r. do 31 grudniia 2011r.: pobierz plik

Sprawozdanie z realizacji "PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004-2011 DLA POWIATU CHODZIESKIEGO" za okres od 1 styczniia 2010r.. do 31 grudniia 2011r.: pobierz plik

Realizacja PPGO i PPOS

Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla powiatu chodzieskiego" za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - pobierz plik

Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 dla powiatu chodzieskiego" za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - pobierz plik

Realizacja POG i POŚ

Raport z realizacji POŚ za okres 2004-2006

Sprawozdanie z realizacji PGO za okres 2004-2006

Załącznik do sprawozdania z PGO - karty składowisk

Plany dot. środowiska