2022

WNIOSEK - DAP.42.41.2022 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
61-725 Poznań
Seweryna Mielżyńskiego 14a

WNIOSEK
DAP.42.41.2022 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Audytu krajobrazowego województwa
wielkopolskiego.

Szanowni Państwo.
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu zakończyło kolejny etap prac nad dokumentem Audyt
krajobrazowy województwa wielkopolskiego. Projekt został skierowany do wyłożenia do publicznego wglądu.
Projekt dokumentu jest udostępniony w dniach od 24.10.2022 r. do 23.11.2022 r. w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania
Przestrzennego w Poznaniu oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu, w zakładce ogłoszenia, pod adresem: https://bip.umww.pl/292---505---k_317---obwieszczenie-o-wylozeniu-dopublicznego-
wgladu-1

W czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia tj. do dnia 7.12.2022 r. można składać uwagi za
pomocą formularza konsultacyjnego na adres Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu ul. S.
Mielżyńskiego 14a, 61 - 725 Poznań, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl lub ustnie do protokołu w siedzibie Biura.
Informacje na temat projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego, w tym aplikacja mapowa ułatwiająca
korzystanie z dokumentu, znajdują się również na stronie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu pod
adresem: https://wbpp.poznan.pl/163/projekt-audytu-krajobrazowego-wojewodztwa-wielkopolskiego-zostal-wylozony-dopublicznego-
wgladu.html

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Osoby wyznaczone do kontaktu:
1) Pan Jarosław Kamiński, tel. 61 6415722, e-mail: j.kaminski@wbpp.poznan.pl
2) Pani Agnieszka Podgórska, tel. 61 6415721, e-mail: a.podgorska@wbpp.poznan.pl
3) Pan Cyprian Roszak, tel. 61 6415708, e-mail: c.roszak@wbpp.poznan.pl – w przypadku problemów technicznych
związanych z uzyskaniem dostępu do materiałów.

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym nastąpił problem techniczny dotyczący błędnie wpisanego adresata.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 

Decyzja - W sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego - BD.ZUZ.1.4210.306.2022.KK

W sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na potrzeby inwestycji: „Remont gazociągu DN400 Rogoźno-Piła”  

Załącznik: pobierz plik

Postanowienie - w sprawie udzielna pozwalania wodnoprawnego - BD.ZUZ.1.4210.306.2022.KK

Postanowienie 

w sprawie udzielna pozwalania wodnoprawnego na potrzeby inwestycji : 
"Remont gazociągu DN400 Rogoźno-Piła"

Załączniki: pobierz plik

OBWIESZCZENIE - Projekt zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 - WPN-111.6320.3.20211M.3

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na postawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) w związku z ar-t. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) — o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentem w siedzibie RDOŚ w Poznaniu mieszczącej się przy ul. J. H. Dąbrowskiego 79 w Poznaniu, w pokoju 1303 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP RDOŚ w Poznaniu.

Uwagi i wnioski do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w poniedziałki w godzinach 8:30 — 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:15 — 15:00, e-mail: sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Miłosława Olejnik