Jesteś tutaj:   

Pozostałe

POSTANOWIENIE w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE 52/2018
Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Załącznik: pobierz plik

Obwieszczenie marszałka województwa Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z 21 sierpnia 2018 r.

o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów

do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 422 w zw. z art. 459 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) obwieszczam, co następuje:

§1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego , Postanowieniem Nr DPZ -5240-1/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu I dokonał podziału Województwa Wielkopolskiego na sze ść okręgów wyborczych i ustalił ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym w sposób nast ępujący:

  • Okręg wyborczy numer 1 obejmujący obszar miasta na prawach powiatu: Poznań. Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi
  • Okręg wyborczy numer 2 obejmujący obszary powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

  • Okręg wyborczy numer 3 obejmujący obszary powiatów: gnie źnieński, poznański, średzki, śremski, wrzesiński.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 8.

  • Okręg wyborczy numer 4 obejmujący obszary powiatów: koni ński, kolski, słupecki, turecki

oraz obszar miasta na prawach powiatu: Konin.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 5.

  • Okręg wyborczy numer 5 obejmujący obszary powiatów: jaroci ński, kaliski, kępiński,

ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz obszar miasta na prawach powiatu: Kalisz. Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

  • Okręg wyborczy numer 6 obejmujący obszary powiatów: gosty ński, grodziski, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz obszar miasta na prawach powiatu: Leszno.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

§2.

Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest miasto Pozna ń – Urz ąd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległo ści 34, pokój 823.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

/-/ Marek Woźniak

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE

STAROSTY CHODZIESKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 454 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018, poz.754) podaje się do wiadomości, że Rada Powiatu Chodzieskiego uchwałą Nr XXXIV/234/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału powiatu chodzieskiego na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Chodzieskiego dokonała podziału powiatu chodzieskiego z siedzibą władz w Chodzieży na następujące okręgi wyborcze:

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych

wyborczego

 

w okręgu

1

gmina miejska Chodzież

7

2

gmina Budzyń

3

3

gmina Szamocin

3

4

gmina Margonin, gmina Chodzież

4

 

Powiatowa Komisja Wyborcza dla powiatu chodzieskiego mieści się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1.
Niniejsze obwieszczenie podlega rozplakatowaniu w miejscach zwyczajowo przyjętych w powiecie chodzieskim.

WICESTAROSTA CHODZIESKI
/-/ MIROSŁAW JURASZEK

 

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia - profilaktyka onkologiczna w 2018 r.

SO.I.8030.5.2018

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia - profilaktyka onkologiczna w 2018 r.


Uchwała Zarządu Powiatu nr 365/2018 w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu zdrowia -profilaktyki onkologicznej w 2018 r.: pobierz plik

Uchwała Zarządu Powiatu nr 359/2018 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu zdrowia - profilaktyki onkologicznej w 2018 r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej: pobierz plik

Uchwała Zarządu Powiatu Chodzieskiego Nr 355/2018 pn.: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu zdrowia – profilaktyki onkologicznej w 2018 r.: pobierz plik

Komunikat dla organizacji pozarządowych dot. naboru do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania publicznego w zakresie zdrowia - profilaktyki onkologicznej: pobierz plik

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia

OGŁOSZENIE

STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY
INFORMUJE

    Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) informuje się, że na wniosek z dnia 17 listopada 2011 roku (wpłynął: 27.07.2012r.) inwestora: ENEA Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska nr 58, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii SN-15kV kablowo-napowietrznej w miejscowościach Sypniewo, Klotyldzin, Margonin, gm. Margonin, na działkach położonych w Sypniewie gm. Margonin, oznaczonych numerami geodezyjnymi ewidencji gruntów 13/5, 3/2, 143, 161/1, 159/1, 192/1, 17, 133, 97, 144/1, 134, 132/4, 181, 132/2, 125/3, na działkach położonych w Klotyldzinie gm. Margonin, oznaczonych numerami geodezyjnymi ewidencji gruntów 51/8, 51/11, 340, 50/20, 50/36, 36/9, 40/2, 195/2, 194, 195/5, 125/3, 125/5, 96, 95, 94/1, 93, 91, 125/6, 255/18, 82, 47, 45/3, 45/1, 45/5, 195/3, na działkach położonych w Margoninie, oznaczonych numerami geodezyjnymi ewidencji gruntów 292, 294/14, 24/6, 293, 294/15.
W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji można w tut. Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury, Budownictwa Inwestycji i Zamówień Publicznych w Chodzieży, pokój nr 14 (tel. 067 28-27-261 wew. 30 lub 32) zapoznać się z całością złożonych dokumentów oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Środki unijne wsparciem dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu chodzieskiego.

We wrześniu 2007 roku Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007–2013. Nazwę „kapitał ludzki" przyjęto jako najpełniej oddającą istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Sam termin „kapitał ludzki" jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI dla Chodzieży

W województwie wielkopolskim dysponentem środków programu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, natomiast konkretne projekty realizować mogą Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Ze względu na ogromne szanse, jakie daje wykorzystanie środków unijnych na terenie poszczególnych gmin i powiatów, również i na terenie powiatu chodzieskiego podjęto działania zmierzające do realizacji takiego programu. Partnerska współpraca MOPS i PCPR Chodzież pozwoliła na stworzenie wspólnego projektu - „Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej”. Powyższy projekt jest w skali województwa działaniem szczególnym. Realizowany jest bowiem w partnerstwie, co pozwala przede wszystkim na pozyskanie większych środków finansowych do wykorzystania na terenie powiatu chodzieskiego. Najbardziej istotnymi cechami projektu są jednak wspólne wdrażanie programu przez MOPS Chodzież i PCRP Chodzież, co wydatnie podniesie skuteczność realizowanych działań oraz wpłynie na ich innowacyjność, polegającą na dostosowaniu specyfiki działań do potrzeb odbiorców projektu.

Kto skorzysta ?

Odbiorcami będą osoby korzystające z jakiejkolwiek formy wsparcia MOPS lub PCPR Chodzież, bezrobotne, poszukujące pracy bądź nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej. W chwili obecnej dopracowaniu wymaga jednak moduł projektu, poświęcony osobom niepełnosprawnym. PCPR w Chodzieży zamierza wykorzystać dostępne środki nie tylko na ogólny wzrost szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, ale przede wszystkim na poprawę ich stanu zdrowia. Będzie to możliwe dzięki sfinansowaniu większej części bądź całości kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym. Realizacja wyżej opisanych działań zależna jednak będzie od zainteresowania, jakie okażą dla nich osoby niepełnosprawne, pragnące zostać uczestnikami takiego turnusu. Zakłada się, że w roku 2008 z dofinansowania turnusu skorzystać będzie mogło około 30 osób niepełnosprawnych. Ponadto założono, iż w ramach projektu osoby niepełnosprawne zostaną poddane badaniom lekarza medycyny pracy, z uwzględnieniem niezbędnych specjalistycznych badań. Skorzystają one porady doradcy zawodowego w celu wypracowania optymalnej dla nich ścieżki kariery zawodowej. Planuje się również obóz aktywnej integracji lub Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy w celu podniesienia osobistych umiejętności poruszania się na rynku pracy jak również wzrostu atrakcyjności uczestników projektu jako potencjalnych pracowników. Opcjonalnie PCPR Chodzież zamierza również podjąć kroki, zmierzające do pełnego sfinansowania osobom niepełnosprawnym kursów lub szkoleń umożliwiających podniesienie bądź uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i tym samym zdobycie zatrudnienia. O ostatecznym kształcie działań prowadzonych przez PCPR zdecydują jednak same osoby niepełnosprawne. To dzięki ich głosom i zainteresowaniu wiadomo będzie, które z powyższych działań, okaże się dla nich bardziej przydatne, a tym samym – które z nich zostanie wpisane w projekt w roku 2008. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż wysokość środków oraz forma realizacji w/w zadań zależna jest również od opinii WUP w Poznaniu.

W związku z powyższym osoby niepełnosprawne zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o pilny kontakt z panią Katarzyną Sałatą pod nr tel. (0-67) 28-27-258, 28 -11-670, emailem na adres pcprchodziez@neostrada.pl