Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Chodzież, dnia 18 listopada 2020 roku

AI.III.6740.484.2020

O G Ł O S Z E N I E 

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283),

 Starosta Chodzieski 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 listopada 2020 roku wydał dla inwestora: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedziba w Margoninie przy ul. Kościuszki nr 13, decyzję Nr 526/2020, znak: AI.III.6740.484.2020, udzielającą pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody, na działkach położonych w Margoninie, o numerach ewidencji geodezyjnej gruntów 116/2, 116/4, 115, 117, 119.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji
i Zamówień Publicznych
(pokój nr 14), w dniach pracy tut. Urzędu w godz. 800 - 1400 ,
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia
(po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 67 28 12 732).

 

AI.III.6740.440.2020 - o pozwolenie na budowę z dnia 14 września 2020 roku (wpłynął: 16.09.2020r.) inwestora: Grupa Sp. z o.o. BroMargo

AI.III.6740.440.2020

DECYZJA Nr 498/2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie na budowę z dnia 14 września 2020 roku (wpłynął: 16.09.2020r.) inwestora: Grupa Sp. z o.o. BroMargo Wylęgarnia Sp. k. z siedzibą w Margońskiej Wsi
nr 42A gm. Margonin, w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę istniejącej fermy drobiu - budowa dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce położonej w Ostrówkach gm. Budzyń, o numerze ewidencji geodezyjnej gruntów 45/12, 45/13, 45/14,

z a t w i e r d z a m

projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla inwestora Grupa Sp. z o.o. BroMargo Wylęgarnia Sp. k. z siedzibą w Margońskiej Wsi nr 42A gm. Margonin obejmujące: rozbudowę istniejącej fermy drobiu - budowa dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce położonej w Ostrówkach gm. Budzyń, o numerze ewidencji geodezyjnej gruntów 45/12, 45/13, 45/14, kategorie obiektów budowlanych II, VIII.

Autorzy projektu:

mgr inż. Piotr Wojciechowski (branża budowlana), legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr ewidencyjny WKP/O285/PWOK/15 do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, będący członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0057/16.

mgr inż. arch. Sylwia Rybacka (branża budowlana), legitymująca się uprawnieniami budowlanymi nr ewidencyjny 10/WPOKK/2013 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będąca członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów o numerze ewidencyjnym WP-0992

mgr inż. Maciej Tryjanowski (branża sanitarna), legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr ewidencyjny Wa-218/02 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będąca członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0678/03.

mgr inż. Szymon Szulc (branża elektryczna), legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr WKP/0214/POOE/18 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będący członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18.

Z zachowaniem następujących warunków:

 1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

1) budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym

 projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu

 ludzi i mienia oraz zapewnić dojście do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w

 trakcie wykonywania robót,

2) przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania należy przestrzegać i spełniać

 warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji

 opiniujących i uzgadniających projekt,

3) istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji

 o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji

 o pozwoleniu na budowę,

4) geodezyjne wytyczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć

 uprawnionemu geodecie,

5) elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich

 zakryciem.

 1. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:

1) tymczasowe obiekty budowlane mogą być użytkowane nie później niż do dnia złożenia

 zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie

 pozwolenia na użytkowanie

 1. Terminy rozbiórki:

1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania należy rozebrać

 nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub

 wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,

2) tymczasowych obiektów budowlanych użytkowania należy rozebrać nie później niż do dnia

 złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie

 pozwolenia na użytkowanie,

 1. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

Inwestor zobowiązany jest ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej stosownie do § 3 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 138, poz. 1554).

 1. Inwestor jest zobowiązany:

1) zapewnić objęcie kierownika budowy(rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór

 nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

2) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego co najmniej 14 dni przed zamierzonym

 terminem przystąpienia do użytkowania,

3) przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

 1. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:

1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki,

2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie

 zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

7 Szczegółowe warunki w zakresie ochrony środowiska:

W trakcie prac budowlanych inwestor jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystywanie i przekształcanie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień i decyzji organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany.

wynikających z treści art. 36 ust. 1, oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane oraz art. 75 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż
w całości uwzględnia ona żądanie strony.

W myśl art. 82 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane do właściwości Starosty jako organu administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji należy udzielenie pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. dla realizacji inwestycji.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Chodzieskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020., poz. 256 ze zmianami), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: 2019 roku, poz. 1000) pobrano opłatę skarbową w wysokości 364,00 zł.

 

Pouczenie

 1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

1) Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa

 ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także

 zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 – Prawo budowlane,

2) W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego-oświadczenie inspektora nadzoru

 inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi

 robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo

 budowlane,

3) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym, mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2

 ustawy-Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.‒ Prawo budowlane),

 1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).
 2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).
 3. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane).
 4. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

AI.III.6740.450.2020

 

O G Ł O S Z E N I E 

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 283), 

Starosta Chodzieski 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2020 roku wydał dla inwestora: Grupa Sp. z o.o. BroMargo Wylęgarnia Sp. k. z siedzibą w Margońskiej Wsi nr 42A gm. Margonin, decyzję Nr 478/2020, znak: AI.III.6740.450.2020, obejmującą: budowę zakładu wylęgarni drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce położonej w Margoninie, o numerze ewidencji geodezyjnej gruntów 1127/7, 1127/19.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa
i Inwestycji, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 14, w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 67 28 12  730).

Informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie zabytku

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Ogł-pozw-elektrownia-sł-AI.II.6740.450.2019

AI.II.6740.450.2019 Chodzież, dnia 18 października 2019 roku

OGŁOSZENIE

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081),

Starosta Chodzieski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2019 roku wydał dla inwestora: Elektrownia PV 19 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 2 reprezentowanego poprzez pełnomocnika ustanowionego w sprawie Pana Mateusza Mackiewicz, decyzję Nr 509/2019, znak: AI.II.6740.450.2019, udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce położonej w Radwankach gm. Margonin, o numerach ewidencji geodezyjnej gruntów 306/1, 308.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych (pokój nr 14), w dniach pracy tut. Urzędu w godz. 8:00 - 14:00 , w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 67 28 12 732).