Jesteś tutaj:   

Wydział Geodezji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego - GN.6840.5.2020

Wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego

Zarząd Powiatu Chodzieskiego działając w imieniu Powiatu Chodzieskiego przeznacza
do sprzedaży zabudowaną działkę, położoną w Szamocinie przy ul. Staszica nr 3 i nr 4

Oznaczenie

nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Jednostka ewidencyjna: Szamocin-miasto, obręb ewidencyjny: 300105_4.0001, miasto Szamocin, miejscowość: Szamocin, ark. mapy 15, numer działki 729/1, opis użytku tereny mieszkaniowe ,,B”, powierzchnia 0.7195 ha, KW PO1H/000026776/4 – Sąd Rejonowy w Chodzieży, właściciel Powiat Chodzieski.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Powierzchnia działki 0.7195 ha, budynek nr 1 – 202,40 m2, budynek nr 2 – 895,23 m2, budynek gospodarczy – 163,63 m2.

Opis nieruchomości

Działka nr 729/1, położona w Szamocinie przy ul. Staszica nr 3 i nr 4 zabudowana jest 3 budynkami: budynkiem gospodarczym, budynkiem o charakterze mieszkalnym (po zlikwidowanym Domu Dziecka) i budynkiem o charakterze w części mieszkalnym i w części administracyjnym. Lokalizacja dobra ze względu na bliskość centrum miasta. Nieruchomość położona jest w śródmieściu. Posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Bezpośredni dostęp do drogi. Budynek gospodarczy murowany w złym stanie technicznym, pełni funkcję pomocniczą. Budynek nr 1 o powierzchni użytkowej 202,40 m2, wolnostojący, dwukondygnacyjny z dobudowaną klatką schodową, stan techniczny dobry. Posiada instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie centralne gazowe. Stolarka drzwiowa drewniana i z płyt pilśniowych. Stolarka okienna PCV. Posadzki cementowe pokryte płytkami ceramicznymi i panelami podłogowymi. Budynek nr 2 o powierzchni użytkowej 895,23 m2, wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem (nieużytkowy), podpiwniczony. Stolarka drzwiowa drewniana i z płyt pilśniowych, stolarka okienna PCV. Posadzki cementowe pokryte płytkami ceramicznymi, panelami podłogowymi, wykładziną dywanową, lastriko. 

Instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacja, gazowa. Ogrzewanie centralne – gazowe. W budynku znajduje się kotłowania obsługująca budynek nr 1. Stan techniczny obiektu dobry, wymaga remontu. Wybudowany przed 1939 r. Na piętrze w niektórych miejscach widoczne są ślady po zalaniu. Dach mikroprzecieki. Wskazana naprawa pokrycia dachowego, rynien. W części niezabudowanej teren zielony, boisko do gry w kosza, miejsce na kort tenisowy, altanka ogrodowa drewniana. Na terenie nieruchomości pomnik przyrody sosna wejmutka. Teren jest ogrodzony.

Przeznaczenie

nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin, uchwalonym uchwałą Nr XXX/163/94 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25.06.1994 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego Nr 12/94, poz. 95, który utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 r., działka stanowiła teren oznaczony symbolem 42. UZ- istniejący Dom Dziecka – dawny dwór z połowy XIX wieku, wzniesiony prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego. Teren i obiekt objęty ochroną konserwatorską. Wszelkie działania inwestycyjne i remontowe muszą uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamocin, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/259/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018 r., działka przewidziana jest jako tereny zabudowy śródmiejskiej (symbol MU). Budynki zlokalizowane na działce dwór i oficyna wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla obszaru działki Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin wydał decyzję Nr 10/2026 z dnia 20 grudnia 2016 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek mieszkania zbiorowego z częścią biurową. Teren mieści się w obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji wyznaczonych uchwałą Nr XIII/114/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2016 r. poz. 3243). Z uwagi na status ochrony konserwatorskiej przyszły nabywca jest zobowiązany do utrzymania ww. budynków w niepogorszonym stanie technicznym z zachowaniem historycznego wyglądu i zabytkowej substancji oraz do korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości. 

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

Cena nieruchomości

 

Cena wywoławcza 800 000,00 zł.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wadium 10 % ceny wywoławczej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości do 23 grudnia 2020 r.

Uwaga. Budynek nr 1 oddany jest w trwały zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie i objęty jest umową użyczenia z Placówką Opiekuńczo -Wychowawczą ,,Rodzina” w Szamocinie. Trwały zarząd zostanie wygaszony do czasu zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży - część budynku objętego umową użyczenia nastąpi w terminie i na warunkach ustalonych z nabywcą.

Główny specjalista; Edyta Pasch
tel:67-28-127-35 edytapasch@powiat-chodzieski.pl

INFORMACJA

Informuję, że w związku z nadaniem z dniem 1 stycznia 2021 r. miejscowości Budzyń statusu miasta, nastąpią zmiany w rejestrze ewidencji gruntów i budynków polegające na zmianie identyfikatorów działek ewidencyjnych we wszystkich obrębach gminy Budzyń.

Informacja o wprowadzeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 14 czerwca 2019 r. na obszarze powiatu chodzieskiego wprowadzony został układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH dla prowadzonych na podstawie art.4 w ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725) baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

2019-06-14
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek

Wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej

Starosta Chodzieski podaje do publicznej wiadomości wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej za rok 2019 za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.

Załączniki:pobierz plik

INFORMACJA NR 5/2019 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA NR 5/2019
STAROSTY CHODZIESKIEGO

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 
 

Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) informuję, że dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów opisowo - kartograficznych, sporządzonych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej dla obrębów ewidencyjnych: 

  1. Brzekiniec, Nowe Brzeźno, Dziewoklucz, Grabówka, Nowa Wieś Wyszyńska, Ostrówki, Popielno, Prosna, Sokołowo Budzyńskie położonych na terenie gminy Budzyń, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
  2. Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec położonych na terenie gminy Chodzież, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
  3. Dębiniec, Klotyldzin, Kowalewo, Lipiniec, Lipiny, Margońska Wieś, Młynary, Próchnowo, Radwanki, Studźce-Adolfowo, Sułaszewo, Sypniewo położonych na terenie gminy Margonin, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
stały się z dniem 1 stycznia 2019 r. danymi ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24a ust. 9 i 12 powołanej wyżej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w wyżej wymienionych operatach opisowo - kartograficznych, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Załącznik: pobierz plik

Informacja o utworzeniu powiatowej bazy GESUT

INFORMACJA

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) informuję, że dla obszaru powiatu chodzieskiego utworzona została powiatowa baza GESUT (baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu).

2018-12-31
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek

Załącznik: pobierz plik

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500

INFORMACJA

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 poz. 2028) informuję, że dla obszaru powiatu chodzieskiego utworzona została baza BDOT500.

2018-12-31
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek 

Załącznik: pobierz plik

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

WARUNKI ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W CHODZIEŻY.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Odnośnik do danych WMS

Odnośnik do danych WMS: http://77.45.110.197/cgi-bin/chodziez?version=1.1.1