Jesteś tutaj:   

Wydział Geodezji

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę - GN.6845.7.2020

Starosta Chodzieski
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę, użyczenie  lub użytkowanie

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

 0003  Borowo

-

117

0,4351 ha

PO1H/00002264/8

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamocin. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamocin, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/259/2018 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018 r. przedmiotowa działka  stanowi tereny rolne. Nie jest objęta  terenem rewitalizacji oraz nie jest położona w strefie rewitalizacji.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Działka  nr 117 stanowi teren upraw rolnych.

Opis nieruchomości

Przedmiotem oddania w dzierżawę  jest nieruchomość stanowiąca grunt orny, w klasach użytku RIVb, RV, RIVa. Kształt regularny, teren płaski. Położona jest w zabudowie  wiejskiej. Posiada  dostęp do drogi gruntowej.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia

Czynsz dzierżawy - roczny wynosi 134,00 zł. Dzierżawca  ponosi koszty podatku  od nieruchomości i inne  ciężary wynikające  z posiadania.

Termin wnoszenia opłat

Czynsz roczny,  płatny  w  terminie do 31 marca każdego roku, na podstawie otrzymanej faktury.

Zasady aktualizacji opłat

Zmiana czynszu dzierżawy następować będzie bez wypowiedzenia od 1 marca każdego roku w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pismem, w terminie umożliwiającym zapłacenie czynszu dzierżawy.

Uwagi (ochrona konserwatorska, służebności itp.)

Umowa zostanie zawarta  na  czas oznaczony –  10 lat, tryb bezprzetargowy.

STAROSTA
Mirosław Juraszek

Osoba wyznaczona do kontaktu: Edyta Pasch
Nr telefonu: 67-28-127-35

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 135/2 położonej w Konstantynowie - GN.6840.1.2020

Starosta  Chodzieski

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  działki nr 135/2 położonej w Konstantynowie gm. Chodzież

1

Adres  nieruchomości

Konstantynowo

2

Oznaczenie

nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chodzieży KW nr PO1H/00001834/8,  jednostka  ewidencyjna Chodzież – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 300103_2,0002, Konstantynowo, numer  działki 135/2  o pow. 0.0286 ha, opis użytku  drogi  ,,dr”, właściciel  Skarb Państwa.

3

Powierzchnia nieruchomości

Działka nr 135/2 o powierzchni 0.0286 ha.

4

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest   działka nr  135/2 o powierzchni 0.0286 ha, położona  w  obrębie Konstantynowo, w gm. Chodzież.  Najbliższe otoczenie nieruchomości  to tereny zabudowane na cele mieszkaniowe. Działka  posiada  dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej. Kształt  działki korzystny. Teren płaski. Wydzielona  działka  położona jest na  końcu drogi wewnętrznej prowadzącej  do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym - jednorodzinnym.   Dostęp do nieruchomości  jest zagrodzony bramą i w części utwardzony kostką. Dojazd do drogi publicznej przez  drogę wewnętrzną.

5

Przeznaczenie w planie  zagospodarowania przestrzennego i sposób  jej zagospodarowania

Zgodnie  z obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież, uchwalonym uchwałą Nr XI/57/03  Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież (Dziennik Urzędowy Województwa  Wielkopolskiego Nr 18, poz. 527 z dnia 19 lutego 2004 r.)  działka nr 135/2 wchodzi w skład jednostki M                   o przeznaczeniu ,,teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej”. Na tych terenach podstawowe przeznaczenie  stanowi zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz rekreacji indywidualnej. Dopuszcza się  również prowadzenie funkcji uzupełniającej, nieuciążliwych usług; funkcja uzupełniająca nie może należeć  do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa  działka nie stanowi gruntu w rozumieniu przepisów art. 37 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.    o lasach oraz nie jest  objęta procesem rewitalizacji. 

6

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż w  trybie  przetargu ustnego ograniczonego.

Przetarg ustny ograniczony z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości. Skierowany jest wyłącznie do właścicieli nieruchomości przyległych,                 w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości.  Do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Przystępujący do przetargu obowiązani są legitymować się zgodą wszystkich współwłaścicieli na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości na współwłasność w odpowiednich udziałach, złożoną w formie pisemnej.

7

 Cena  wywoławcza nieruchomości 

 Cena  wywoławcza za działkę wynosi   20 210,00 zł (brutto), (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy dwieście dziesięć 00/100) . Nabywca ponosi  koszty    notarialne    i sądowe. 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosićmniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  

8

 Obciążenia nieruchomości

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu

na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i jej następców prawnych.

9

Zobowiązania

Po sprzedaż nieruchomości nakłady zostaną usunięte i zabrane przez osobę, która ich dokonała lub nabywca zwróci wartość nakładów osobie, która ich dokonała.

10

Termin i miejsce  przetargu

 10 czerwca 2021  r. Starostwo Powiatowe w Chodzieży  pokój nr 103 (budynek ,,B” Geodezji ) ul. Paderewskiego 2 Chodzież, godz.12.00. 

11

Termin i miejsce składania zgłoszenia

Uczestnikiem w przetargu na powyższą nieruchomość mogą być tylko i wyłącznie właściciele działek przyległych o numerach ewidencyjnych:136/3, 132/1 (obręb Konstantynowo).

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu,z dołączeniem aktualnego wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – Elektroniczne Księgi Wieczyste www.ekw.ms.gov.pl/  albo z dołączeniem aktualnego odpisu księgi wieczystej dla własnej nieruchomości sąsiadującej z działką objętą przetargiem, w terminie do dnia 2 czerwca  2021 roku. Pisemne  zgłoszenie   należy złożyć w  zamkniętej  kopercie w  Starostwie Powiatowym w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1, w  Biurze  Obsługi Klienta z opisem  ,,Przetarg ograniczony  na  sprzedaż działki położonej   w Konstantynowie” z dopiskiem ,, nie  otwierać” albo przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież.

11.1

Osoby zakwalifikowane

 Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w  Chodzieży, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

12

Warunki przetargu

Aby  przystąpić do przetargu należy:

12.1

Wadium

wpłacić wadium w pieniądzu,  w wysokości     2 021,00  zł (słownie złotych: dwa tysiące dwadzieścia jeden 00/100) na konto Powiatu Chodzieskiego  - Starostwa  nr  

53 8945 0002 0026 2004 2000 0040  w  BS  Chodzież, w terminie do  2  czerwca  2021  r. z  zaznaczeniem: ,,Przetarg ograniczony  na  sprzedaż działki położonej   w Konstantynowie”

Za  dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków  pieniężnych na  konto Powiatu Chodzieskiego.

Wpłacone wadium podlega:

1/ zaliczeniu na poczet ceny  nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

2/ przepadkowi w razie  uchylenia  się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia  umowy   sprzedaży w terminie określonym  przez organizatora przetargu,

3/ zwrotowi uczestnikom  przetargu, którzy przetargu nie wygrają, bez oprocentowania, niezwłocznie, jednak  nie później niż  przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu.

 

12.2

Dokumenty

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba uczestnicząca w przetargu  jest reprezentowana przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r.  o opłacie skarbowej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy przedłożyć aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

W przypadku osób fizycznych  pozostających w  związku małżeńskim, w którym  obowiązuje  ustrój ustawowej  wspólności  majątkowej do przetargu  przystępują oboje małżonkowie  lub jedno z  małżonków, jeżeli posiada  pełnomocnictwo do dokonania  określonej  czynności prawnej.Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany złożyć do akt oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści ogłoszenia oraz ze stanem faktycznym i przeznaczeniem nieruchomości, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.

13

Termin płatności

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za  dzień wpłaty  uznaje  się datę wpływu środków  pieniężnych na  konto Powiatu Chodzieskiego. Nie ma możliwości rozłożenia ceny na  raty roczne.

14

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu  można uzyskać  w siedzibie  Starostwa  Powiatowego w Chodzieży budynek ,,B” ul. Paderewskiego 2, pokój 103  lub pod tel. 67/28 127 35.

Ogłoszenie  niniejsze opublikowane jest  także  na stronach   internetowych: www.powiat-chodzieski.plwww.bip.wokiss.pl/chodziezp/ - zakładka ,,Wydział Geodezji”,  ,, Ogłoszenia”

oraz  na  tablicy ogłoszeń przy urzędzie  Starostwa Powiatowego w  Chodzieży  ul. Wiosny Ludów 1.

15

Uwagi

- Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów  i budynków, ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe różnice w powierzchni oraz za wady ukryte w zbywanej nieruchomości.

- Nabywca poniesie , koszty  notarialne i sądowe, które określi Notariusz.

- Zgodnie z art. 41 ust. 2  ustawy o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) r. ,,Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu (...) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi”.

- Na  podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami  Starosta  Chodzieski    zastrzega  sobie  prawo  do odwołania  przetargu z ważnych  powodów.

Starosta Chodzieski   
Mirosław Juraszek

Informacja o wprowadzeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 14 czerwca 2019 r. na obszarze powiatu chodzieskiego wprowadzony został układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH dla prowadzonych na podstawie art.4 w ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725) baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

2019-06-14
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek

Wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej

Starosta Chodzieski podaje do publicznej wiadomości wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej za rok 2019 za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.

Załączniki:pobierz plik

INFORMACJA NR 5/2019 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA NR 5/2019
STAROSTY CHODZIESKIEGO

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 
 

Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) informuję, że dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów opisowo - kartograficznych, sporządzonych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej dla obrębów ewidencyjnych: 

  1. Brzekiniec, Nowe Brzeźno, Dziewoklucz, Grabówka, Nowa Wieś Wyszyńska, Ostrówki, Popielno, Prosna, Sokołowo Budzyńskie położonych na terenie gminy Budzyń, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
  2. Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec położonych na terenie gminy Chodzież, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
  3. Dębiniec, Klotyldzin, Kowalewo, Lipiniec, Lipiny, Margońska Wieś, Młynary, Próchnowo, Radwanki, Studźce-Adolfowo, Sułaszewo, Sypniewo położonych na terenie gminy Margonin, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
stały się z dniem 1 stycznia 2019 r. danymi ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24a ust. 9 i 12 powołanej wyżej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w wyżej wymienionych operatach opisowo - kartograficznych, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Załącznik: pobierz plik

Informacja o utworzeniu powiatowej bazy GESUT

INFORMACJA

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) informuję, że dla obszaru powiatu chodzieskiego utworzona została powiatowa baza GESUT (baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu).

2018-12-31
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek

Załącznik: pobierz plik

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500

INFORMACJA

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 poz. 2028) informuję, że dla obszaru powiatu chodzieskiego utworzona została baza BDOT500.

2018-12-31
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek 

Załącznik: pobierz plik

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

WARUNKI ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W CHODZIEŻY.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Odnośnik do danych WMS

Odnośnik do danych WMS: http://77.45.110.197/cgi-bin/chodziez?version=1.1.1