Jesteś tutaj:   

2024

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Chodzieski

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

 

 Miejscowość
(obręb ewidencyjny
Adres
nieruchomości

Nr działki

Pow. nieruchomości

Nr księgi
wieczystej
Cena sprzedaży
wywoławcza
 300102_4.0001
Budzyń
 ul. Dworcowa 28

357

 0.2000 ha

PO1B/00054582/6

110 280,00

 Przeznaczenie nieruchomości

 Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń dla działki 357.

 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń, zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/453/2023 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 16 maja 2023 r. powyższa działka znajduje się jako teren zabudowy oraz w części jako obszary zieleni urządzonej. Ponadto część działki znajduje się w granicy obszaru koncentracji usług. Nieruchomość nie jest objęta ustawą z dnia 9 października 20915 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. Zm.) tzn. nie jest objęta terenem rewitalizacji oraz nie jest położona w strefie rewitalizacji.

 Sposób zagospodarowania nieruchomości

 Działka nr 357 w części jest niezabudowana – teren zieleni. W części jest zbudowana budynkami: budynkiem mieszkalno-użytkowym, garażowym i gospodarczym. W budynku mieszkalno-użytkowym znajdują się dwa lokale mieszkalne, które stanowią odrębną własność wraz z budynkiem gospodarczym oraz lokal użytkowy wraz przynależnymi pomieszczeniami. Przedmiotem sprzedaży jest niewyodrębniony lokal użytkowy wraz z pomieszczeniami przynależnymi (dwa garaże) oraz udział wynoszący 12727/34235 części w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości.

 Opis nieruchomości

 Lokal użytkowy może stanowić odrębną nieruchomość - samodzielny lokal oznaczony nr 1, usytuowany na parterze składający się z: wc o pow. 2,40 m2, wc o pow. 2,41 m2, korytarza 4,33 m2, korytarza 5,81 m2, korytarza 9,86 m2, biura 19,16 m2, biura 26,28 m2, magazynu 4,43 m2, magazynu 7,94 m2, o łącznej powierzchni użytkowej 87,15 m2, do którego przynależą garaże, każdy o pow. 20,06 m2, znajdujące się w jednym budynku. Z lokalem nr 1 związany jest udział wynoszący 12727/34235 części w działce oznaczonej numerem 357 oraz częściach wspólnych nieruchomości. Stan techniczny lokalu średni, do remontu. Lokal wyposażony jest w indywidualne ogrzewanie (kocioł na gaz), energię elektryczną, sieć wodociągowa, kanalizacyjną. Budynek został wybudowany przed 1939 r. Murowany w technologii tradycyjnej. Dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Pokrycie dachowe złe – do remontu. Podłogi w pomieszczeniach pokryte wykładziną rulonową i deskami struganymi. Ściany malowane różnymi farbami. Drzwi wejściowe aluminiowe. Drzwi wewnętrzne stare z okresu budowy budynku. Okna PCV. Ogrzewanie centralne nowe.

 W częściach wspólnych budynku występują uszkodzenia ścian (odpadający tynk). Na nieruchomości znajduje się teren zielony, który może być przeznaczony na ogródek przydomowy.

 Uwagi

 Wyznacza się 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 19 lipca 2024 r.do złożenia wniosku, przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz.344 ze zm).

 Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Cena sprzedaży nieruchomości w kwocie 110 280,00 zł (brutto) jest ceną wywoławczą.

 Ustanawianie odrębnej własności lokali, wchodzących w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.).

 Budynek wpisany jest do gminnego rejestru zabytków.

 

STAROSTA


Adrian Urbański


 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Edyta Pasch

 nr telefonu: 67-28-127-35

 edytapasch@powiat-chodzieski.pl

 

 

Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego - GN.6840.16.2023

Starosta Chodzieski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego

Miejscowość
(obręb ewidencyjny)
Adres nieruchomości Nr działki Pow. nieruchomości Nr księgi wieczystej Cena sprzedaży
300101_1.0001
Chodzież
Chodzież
ul. Ignacego Łukasiewicza
1827/16 0,0679 ha PO1H/00020252/2 67 518,60
1827/18
1827/19
0,0335 ha
0,0335 ha
PO1H/00025044/7 66 623,40
1827/40 0,0251 ha PO1H/00024104/9 25 466,40
1827/41 0,0106 ha PO1H/00027798/1 10 755,00

Przeznaczenie nieruchomości
Burmistrz Miasta Chodzieży zaświadcza, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r., działki oznaczone nr ewid. 1827/16, 1827/18, 1827/19, 1827/41, położone w Chodzieży przy ul. Ignacego Łukasiewicza stanowią:
- teren 4.10P – teren istniejącej zabudowy usługowo-produkcyjnej, z prawem do budowy nowych obiektów oraz przebudowy i rozbudowy istniejących, z zakazem ich nadbudowy. W zakresie przekształceń istniejącej zabudowy mają zastosowanie ustalenia §10 ust. 3 pkt 1, a dla nowej zabudowy obowiązuje zasada nieprzekraczania wysokości istniejących budynków, z wyłączeniem przypadku lokalizacji instalacji technologicznie związanych z prowadzoną działalnością. Na granicy z terenem zabudowy mieszkaniowej obowiązuje wykonanie ochrony izolacyjnej, w formie osłon, zieleni szpalerowej itp. elementów.
Burmistrz Miasta Chodzieży zaświadcza, że ustalenia dla nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 1827/40, położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ignacego Łukasiewicza zawarte są w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, w rejonie ul. Władysława Jagiełły – etap II, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XLIV/315/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 387 z dnia 13 stycznia 2022 r., pod symbolem:
- 2U – teren zabudowy usługowej (dotyczy dz. 1827/40).
Zgodnie z Uchwałą nr LXVI/494/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Poz. 8570 z dnia 28 września 2023 r., przedmiotowa działka jest położona na obszarze zdegradowanym, natomiast nie jest objęta obszarem rewitalizacji.
Rada Miejska w Chodzieży nie ustanowiła na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży prawa pierwokupu, oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji specjalnej strefy rewitalizacji – zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Sposób zagospodarowania nieruchomości
Działki oznaczone nr 1827/16, 1827/18 i 1827/19 oraz 1827/41 stanowią „tereny przemysłowe”, natomiast działka oznaczona nr 1827/40 stanowią „inne tereny zabudowane”. Nieruchomości te są zabudowane budynkami na cele działalności gospodarczej.

Opis nieruchomości
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży usytuowane są w Chodzieży przy ul. Ignacego Łukasiewicza i stanowią zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów i budynków „inne tereny zabudowane” oraz „tereny przemysłowe”. Lokalizacja dobra, teren równy, kształt działek korzystny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomości sąsiadują z gruntami stanowiącym zabudowę mieszkaniową, produkcyjną i usługową. W dalszym sąsiedztwie znajdują się grunty o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem drogi wewnętrznej. Dojazd drogą asfaltową od ulicy Ujskiej. Nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11. Nieruchomości posiadają dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Uwagi
Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 12 lipca 2024 r. do złożenia wniosku, przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jako roszczenie z art. 198 g w/w ustawy na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej ustalona na dzień 8 lipca 2024 r. wynosi 170 363,40 zł (brutto) i ustalona została w oparciu o art. 198 h ust. 1 pkt 1 oraz art. 198 I z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży na rzecz jej użytkowników wieczystych - GN.6840.15.2023

Starosta Chodzieski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkowników wieczystych

Miejscowość
(obręb ewidencyjny)
Adres nieruchomości Nr działki Pow. nieruchomości Nr księgi wieczystej Cena sprzedaży
300101_1.0001
Chodzież
Chodzież
ul. Ignacego Łukasiewicza
1827/33
1827/34
0,0800 ha
0,1443 ha
PO1H/00024127/6 166 448,40
1827/60 0,0286 ha PO1H/00034542/4 29 017,80
1827/61 0,2423 ha PO1H/00019857/4 179 806,20

Przeznaczenie nieruchomości
Burmistrz Miasta Chodzieży zaświadcza, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 13 z dnia 18 lipca 2006 r., działki oznaczone nr ewid. 1827/33, 1827/34, 1827/60, 1827/61, położone w Chodzieży przy ul. Łukasiewicza stanowią:
- teren 4.10P – teren istniejącej zabudowy usługowo-produkcyjnej, z prawem do budowy nowych obiektów oraz przebudowy i rozbudowy istniejących, z zakazem ich nadbudowy. W zakresie przekształceń istniejącej zabudowy mają zastosowanie ustalenia §10 ust. 3 pkt 1, a dla nowej zabudowy obowiązuje zasada nieprzekraczania wysokości istniejących budynków, z wyłączeniem przypadku lokalizacji instalacji technologicznie związanych z prowadzoną działalnością. Na granicy z terenem zabudowy mieszkaniowej obowiązuje wykonanie ochrony izolacyjnej, w formie osłon, zieleni szpalerowej itp. elementów.
Zgodnie z Uchwałą nr LXVI/494/2023 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Poz. 8570 z dnia 28 września 2023 r., przedmiotowa działka jest położona na obszarze zdegradowanym, natomiast nie jest objęta obszarem rewitalizacji.
Rada Miejska w Chodzieży nie ustanowiła na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży prawa pierwokupu, oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji specjalnej strefy rewitalizacji – zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Sposób zagospodarowania nieruchomości
Działki oznaczone nr 1827/33 i 1827/34 stanowią „inne tereny zabudowane”, natomiast działki oznaczone nr 1827/60 i 1827/61 stanowią „tereny przemysłowe”. Nieruchomości te są zabudowane budynkami na cele działalności gospodarczej.

Opis nieruchomości
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży usytuowane są w Chodzieży przy ul. Ignacego Łukasiewicza i stanowią zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów i budynków „inne tereny zabudowane” oraz „tereny przemysłowe”. Lokalizacja dobra, teren równy, kształt działek korzystny. Nieruchomość oznaczona nr 1827/33 i 1827/34 oraz nieruchomość stanowiąca działkę 1827/60 ma kształt zbliżony do prostokąta, natomiast kształt nieruchomości stanowiącej działkę 1827/61 jest nieregularny. Nieruchomości sąsiadują z gruntami stanowiącymi zabudowę mieszkaniową, produkcyjną i usługową. W dalszym sąsiedztwie znajdują się grunty o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem drogi wewnętrznej. Dojazd drogą asfaltową od ulicy Ujskiej. Nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11. Nieruchomości posiadają dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Uwagi
Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 12 lipca 2024 r. do złożenia wniosku, przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jako roszczenie z art. 198 g w/w ustawy na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej ustalona na dzień 8 lipca 2024 r. wynosi 375 272,40 zł (brutto) i ustalona została w oparciu o art. 198 h ust. 1 pkt 1.

 

Budowa drogi gminnej w Budzyniu na działkach o nr geodezyjnych: 577/1, 589/2, 604/1, 589/1 obręb 0001_ Budzyń jednostka ewidencyjna 300102_4 Budzyń miasto

GN.6740.2.2024

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Chodzieski na podstawie art. 11 d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311) – zwanej dalej ustawą,

zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Budowa drogi gminnej w Budzyniu na działkach o nr geodezyjnych: 577/1, 589/2, 604/1, 589/1 obręb 0001- Budzyń jednostka ewidencyjna 3001002_4 Budzyń miasto”, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń z dnia 20 maja 2024 r. (data wpływu: 20 maja 2024 r.), uzupełniony pismem z dnia 26 czerwca 2024 r. (data wpływu: 27 czerwca 2024 r.). 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren drogi gminnej:
  Powiat Chodzieski
  Budzyń – Miasto
  - obręb ewidencyjny: 300102_4.0001, Budzyń
  działki o nr ewidencyjnym: 577/1, 589/2, 604/1, 589/1.
 2. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
  Powiat Chodzieski
  Budzyń – Miasto
  -obręb ewidencyjny: 300102_4.0001, Budzyń
  działka o nr ewidencyjnym:  604/1.
 3. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
  Powiat Chodzieski
  Budzyń – Miasto

  - obręb ewidencyjny: 300102_4.0001, Budzyń
  działka o nr ewidencyjnym:  604/1.
 4. Niezbędne w celu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
  Powiat Chodzieski
  Budzyń – Miasto
  - obręb ewidencyjny: 300102_4.0001, Budzyń
  działka o nr ewidencyjnym: 589/1 - budynek mieszkalny i budynki gospodarcze.

Jednocześnie informuję, że:
- w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Starostę Chodzieskiego o każdej zmianie swojego adresu;
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i ust. 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie Starostwa Powiatowego w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz.2000), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 5 lipca 2024 r.

- strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie 29 lipca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Chodzieży Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wiosny Ludów 1 pokój nr 103 I piętro budynek B (Geodezja), w godzinach pracy urzędu (tel. 67-28-127-35);

-niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 k.p.a.

Główny specjalista:
Edyta Pasch
tel.67-28-127-35
edytapasch@powiat-chodzieski.pl

Wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze roszczenia na rzecz jej użytkowników wieczystych - GN.6840.20.2023

Starosta Chodzieski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego

Miejscowość
Obręb ewidencyjny
Adres nieruchomości Nr działki Pow. działki Nr księgi wieczystej Cena sprzedaży
Budzyń
300102_4.0001
Budzyń 949/10 0,1223 ha PO1B/00026436/3 44365,80

Przeznaczenie nieruchomości
Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń, działka oznaczona numerem ewidencji geodezyjnej gruntów 949/10, położona w obrębie ewidencyjnym Budzyń-Miasto, gmina Budzyń, nie obowiązuje miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń, zatwierdzony uchwałą nr XI/52/86 Gminnej Rady Narodowej w Budzyniu z dnia 27 marca 1986 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego Nr 3 z dnia 27 marca 1986 r., ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2004 r. straciła swoją moc prawną.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń, zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/453/2023 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 16 maja 2023 r., powyższa działka stanowi tereny zabudowane. Ponadto działka znajduje się w obszarze koncentracji usług.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) tzn.: nie jest objęta terenem rewitalizacji oraz nie jest położona w strefie rewitalizacji.

Sposób zagospodarowania nieruchomości
Działka oznaczona nr 949/10 stanowi „inne tereny zabudowane” w zabudowie budynkiem działalności usługowej (były budynek telekomunikacji).

Opis nieruchomości
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży usytuowana jest w Budzyniu-w śródmieściu i stanowi zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów i budynków inne tereny zabudowane. Lokalizacja dobra, teren równy, kształt działki korzystny, delikatnie zbliżony do trapezu. Nieruchomość sąsiaduje z gruntami o zabudowie mieszkaniowej i usługowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – dojazd odbywa się poprzez drogę wewnętrzną od ulicy Władysława Łokietka. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Uwagi
Wyznacza się 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 14 czerwca 2024 r. do złożenia wniosku, przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jako roszczenie z art. 198 g w/w ustawy na rzecz jej  żytkownika wieczystego.
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej ustalona na dzień 10 czerwca 2024 r. wynosi 44 365,80 zł (brutto) i ustalona została w oparciu o art. 198 h ust. 1 pkt 1 oraz art. 198 I z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Osoba wyznaczona do kontaktu
Aleksandra Rolka, tel. 67-28-127-46, aleksandrarolka@powiat-chodzieski.pl

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego - GN.6840.19.2023

Starosta Chodzieski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego

Miejscowość
Obręb ewidencyjny
Adres nieruchomości Nr działki Pow. działki Nr księgi wieczystej Cena sprzedaży
Budzyń
300102_4.0001
Budzyń 843/10 0,2900 ha PO1B/00020750/8 114840,00

Przeznaczenie nieruchomości
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/180/98 Rady Gminy Budzyń z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń wieś Budzyń, w rejonie ulic: Chodzieskiej, Przemysłowej, Dworcowej, Strażackiej i Bugaje, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego nr 18 z dnia 17 lipca 1998 r. poz. …, działka położona w obrębie ewidencyjnym Budzyń, gmina Budzyń, oznaczona numerem geodezyjnym ewidencji gruntów 843/10, stanowi teren działalności produkcyjnej /URp/.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) tzn.: nie jest objęta terenem rewitalizacji oraz nie jest położona w strefie rewitalizacji.

Sposób zagospodarowania nieruchomości
Działka oznaczona nr 843/10 stanowi tereny przemysłowe w zabudowie budynkiem działalności produkcyjnej.

Opis nieruchomości
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów i budynków tereny przemysłowe. Teren równy, kształt działki niekorzystny, zbliżony do trapezu. Nieruchomość sąsiaduje z gruntami o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz z gruntami w zabudowie działalności produkcyjnej. Działka nie posiada dostępu prawnego do drogi publicznej – dojazd odbywa się poprzez drogę wewnętrzną umiejscowioną na działce 843/11, stanowiącą własność użytkownika wieczystego działki 843/10. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i kanalizacyjnej. Lokalizacja szczegółowa dobra z uwagi na położenie w sąsiedztwie drogi wjazdowej do miasta, generującej dużą liczbę potencjalnych klientów.

Uwagi
Wyznacza się 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 14 czerwca 2024 r. do złożenia wniosku, przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jako roszczenie z art. 198 g w/w ustawy na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej ustalona na dzień 7 czerwca 2024 r. wynosi 114 840,00 zł (brutto) i ustalona została w oparciu o art. 198 h ust. 1 pkt 1 oraz art. 198 I z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Osoba wyznaczona do kontaktu
Aleksandra Rolka, tel. 67-28-127-46, aleksandrarolka@powiat-chodzieski.pl