Jesteś tutaj:   

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu - OR.272.5.2020

OR.272.5.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288,1086) określonego w art. 4 pkt. 8.

 1. Nazwa zadania.

- Usługi drukowania i powiązane

Przedmiot zamówienia określa – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

 1. Wspólny Słownik Zamówień.

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

 1. Termin wykonania zamówienia.

Umowa zostanie zawarta nie później niż do dnia 1 marca 2021 r., lub do wyczerpania limitu kwotowego umowy obecnie obowiązującej, o czym wybrany wykonawca zostanie poinformowany w terminie do 14 dni przed zawarcia z nim nowej umowy.

Proszę o podanie w ofercie (na własnym formularzu cenowym) ceny netto
i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA 100 %

Miejsce i termin złożenia oferty:

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Ofertę należy złożyć:

do dnia: 4 grudnia 2020 r. do godz. 14:00

w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta

Nazwa Zamawiającego:

Powiat Chodzieski

Ul. Wiosny Ludów nr 1

64 - 800 Chodzież

Biuro Obsługi Klienta (parter)

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

 Mateusz Wieczorek- Informatyk

tel. (67) 281-27-14

tel. kom. 691 974 396

e-mail: mateuszwieczorek@powiat-chodzieski.pl

w godz. pomiędzy 8.00 - 14.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 • specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1,
 • druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2
 • druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne - załącznik nr 3

Załącniki: pobierz pliki

Zawiadomienie o wyniku postępowania cz II - OR.272.6.2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania cz II
Załącznik: pobierz plik

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część I zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część I zamówienia 
Załączniki: pobierz plik

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - OR.272.6.2020

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Chodzieskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”.
Informacja: pobierz załącznik

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Chodzież, 22.10.2020 r.

Numer sprawy – DR.272.6.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt 8.

1.  Nazwa zadania.

Zakup rębaka

 

przedmiot zamówienia określa - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

2.  Wspólny Słownik Zamówień.

43312200-5 - rębaki

3.  Termin wykonania zamówienia.

do 30 dni od podpisania umowy

 

Ofertę cenową na realizację zadania należy złożyć na formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

(dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu z uwzględnieniem informacji
podanym w załączonym formularzu ofertowym)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

CENA 100 %

Miejsce i termin złożenia oferty:

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Ofertę należy złożyć:

do dnia: 02.11. 2020r. do godz. 1000

w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta

Nazwa Zamawiającego:

Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludów nr 1

64 - 800 Chodzież

Biuro Obsługi Klienta (parter)

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

Zdzisława Hajt – Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych,

tel. 67 28 12 790

Janusz Nowak – Kontroler techniczny Wydziału Dróg Powiatowych

tel. 67 28 12 792

w godz. pomiędzy 8.00 - 14.00

 Załączniki: pobierz załączniki

„Dostawa i montaż klimatyzacji na czwartej kondygnacji budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą : ” Klimatyzacja w budynku a Starostwa.”

 

Ogłoszenie nr 587334-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

Powiat ChodzieskiDostawa i montaż klimatyzacji na czwartej kondygnacji budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą :” Klimatyzacja w budynku a Starostwa"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chodzieski, krajowy numer identyfikacyjny 57079950400000, ul. ul. Wiosny Ludów  1 64-800  Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 28 127 21 , , e-mail anetakarbowniczak@powiat-chodzieski.pl, , faks 67 28 127 11.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż klimatyzacji na czwartej kondygnacji budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą :” Klimatyzacja w budynku a Starostwa"
Numer referencyjny: AI.7013.2.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż klimatyzacji na czwartej kondygnacji budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą : ” Klimatyzacja w budynku a Starostwa”. Szczegółowy opis zamówienia i wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia zostały określone w: dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-04

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.3) SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Załączniki: Pobierz załączniki

Odpowiedzi na pytania 1: pobierz załącznik 
Odpowiedzi na pytania 2: pobierz załącznik  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - DR.272.5.2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: "Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego w Chodzieży"

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Ogłoszenie o wyniku postępowania - OS.33.66.2020

W związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2020”, realizowanym na terenie powiatu chodzieskiego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Chodzież i obejmującym wykonanie usługi:

 1. zabezpieczenia odbieranych wyrobów zawierających azbest, ich transport do zakładu utylizacji i unieszkodliwienie,

 2. demontażu wyrobów zawierających azbest ich transportu do zakładu utylizacji
  i unieszkodliwienie,

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży informuje, iż na ww. zadanie wybrano wykonawcę PRO- EKO SERWIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bierzewicach 62, 09-500 Gostynin.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego w Chodzieży
Załącznik: pobierz załącznik

Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego w Chodzieży.

Ogłoszenie nr 567383-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.
Powiat Chodzieski: Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego w Chodzieży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: 
Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących
do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie
przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chodzieski, krajowy numer identyfikacyjny
57079950400000, ul. ul. Wiosny Ludów 1 , 64-800 Chodzież, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 28 127 21 , , e-mail
anetakarbowniczak@powiat-chodzieski.pl, , faks 67 28 127 11.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA /(jeżeli dotyczy)/: 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie
za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie,
czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html
w Dziale: Ogłoszenia / zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html
w Dziale: Ogłoszenia / zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej
informacji można uzyskać pod adresem 
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego w Chodzieży
Numer referencyjny:  DR.272.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można
składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących
części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania
i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul.
Kochanowskiego w Chodzieży. Przedmiotem zamówienia jest częściowy remont
w zakresie naprawy belek skrajnych wiaduktu drogowego o numerze JNI
30002672 położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w km 41+846 w m.
Chodzież na ulicy Kochanowskiego, na działce o numerze geodezyjnym
2321/3. Szczegółowy opis zamówienia i wymagania techniczne wykonania i
odbioru przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji
techniczno – przetargowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:  45231121-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów –
szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich
zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:  2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym
zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków –
załącznik nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym
zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków –
załącznik nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować niżej wymienionym
sprzętem: torkretownica o płynnej regulacji wydajności w zakresie od
0,2-2 m3 z mieszarka i pompą do podawania torkretu pod ciśnieniem – 1
szt. Wypełnić załącznik nr 8 – Wykaz sprzętu. Wykonawcy muszą wykazać,
że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej
lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
(z ograniczeniami lub bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia – wypełnić załącznik nr 9 - wykaz osób i podmiotów
Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta
legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w
kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem
prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z p. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące
fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,w przypadku osób
fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.4) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawcy muszą wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu
robót mostowych podobnych do przedmiotu zamówienia odpowiadających swoim
rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o
wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. Za robotę budowlaną o
podobnym zakresie Zamawiający uzna roboty, polegające na wykonaniu
napraw powierzchniowych elementów konstrukcyjnych mostów, wiaduktów ( na
sucho i na mokro) metodą betonu natryskowego (torkretownia) - wypełnić
załącznik nr 3 (wykaz robót). Wykonawca musi dysponować niżej
wymienionym sprzętem: torkretownica o płynnej regulacji wydajności w
zakresie od 0,2-2 m3 z mieszarka i pompą do podawania torkretu pod
ciśnieniem – 1 szt. Wypełnić załącznik nr 8 – Wykaz sprzętu. Wykonawcy
muszą wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów (z ograniczeniami lub bez ograniczeń) lub
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób
zdolnych do wykonania zamówienia – wypełnić załącznik nr 9 - wykaz osób
i podmiotów Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta
legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w
kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem
prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z p. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Wykonawcy muszą wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu
robót mostowych podobnych do przedmiotu zamówienia odpowiadających swoim
rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o
wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. Za robotę budowlaną o
podobnym zakresie Zamawiający uzna roboty, polegające na wykonaniu
napraw powierzchniowych elementów konstrukcyjnych mostów, wiaduktów ( na
sucho i na mokro) metodą betonu natryskowego (torkretownia) - wypełnić
załącznik nr 3 (wykaz robót).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem
oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych
informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające
z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej
i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować
(minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań
i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na
podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby
ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania
tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert
podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki
umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik
numer 6 do SIWZ. W odniesieniu do art. 144 ustawy PZP zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji
w zakresie opisanym w § 20 ust. 2 projektu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: 
Data: 2020-08-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od
ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Załączniki: pobierz plik

 

 

Unieważnienie postępowania przetargowego - DR.272.4.2020

Szczegóły w załączniku: pobierz załącznik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510136928-N-2020 z dnia 27-07-2020 r.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553515-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Krajowy numer identyfikacyjny 30177711200000, ul. Ul. Strzelecka  11, 64-800  Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 147 802, e-mail mos-chodziez@wp.pl, faks 672 147 802.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MOS.26.1.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu”. Zakres prac do wykonania: 1) roboty budowlane i wykończeniowe dot. przebudowy i rozbudowy o zewnętrzną klatkę schodową ewakuacyjną, 2) roboty instalacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót, które są załącznikami do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 176332
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 185115
Oferta z najniższą ceną/kosztem 185115
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 266872.58
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 176332
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Chodzieska 8b
Kod pocztowy: 64-800
Miejscowość: Rataje
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 185115
Oferta z najniższą ceną/kosztem 185115
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 266872.58
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Termomodernizacja z kolorystyką oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku biurowego, w którym funkcjonują Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży, zlokalizowanego w Chodzieży przy ulicy Składowej 5.
Ogłoszenie: Link

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510136700-N-2020 z dnia 27-07-2020 r.

Powiat Chodzieski: Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego w Chodzieży

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559927-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Chodzieski, Krajowy numer identyfikacyjny 57079950400000, ul. ul. Wiosny Ludów  1, 64-800  Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 28 127 21 , e-mail anetakarbowniczak@powiat-chodzieski.pl, faks 67 28 127 11.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego w Chodzieży

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DR.272.4.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego w Chodzieży. Przedmiotem zamówienia jest częściowy remont w zakresie naprawy belek skrajnych wiaduktu drogowego o numerze JNI 30002672 położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w km 41+846 w m. Chodzież na ulicy Kochanowskiego, na działce o numerze geodezyjnym 2321/3. Szczegółowy opis zamówienia i wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji techniczno – przetargowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231121-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843)

 
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU - OS.033.66.2020

Chodzież, data 24 lipca 2020 r.
Numer sprawy – OS.033.66.2020
Nazwa i adres wykonawcy: wg. rozdzielnika

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.

1. Nazwa zadania.

Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2020”
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie powiatu chodzieskiego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Chodzież i obejmować będzie wykonanie usługi:

  1. zabezpieczenia odbieranych wyrobów zawierających azbest, ich transport do zakładu utylizacji i unieszkodliwienie według szacunkowej ilości 99 Mg odpadów,
  2. demontażu wyrobów zawierających azbest ich transportu do zakładu utylizacji i unieszkodliwienie według szacunkowej ilości 37,5 Mg odpadów

Zadanie będzie realizowane ze wsparciem środków gmin: wiejskiej Chodzież, wiejskiej Budzyń, miejsko-wiejskiej Margonin i miejsko-wiejskiej Szamocin oraz Powiatu Chodzieskiego.

przedmiot zamówienia określa – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

2. Wspólny Słownik Zamówień.

90.65.00.00-8 - usługi usuwania azbestu

3. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać do 30 października 2020 r.

4. Proszę o podanie w ofercie (na własnym formularzu cenowym) ceny netto
i brutto
za zrealizowanie niniejszego zamówienia:

a) zabezpieczenie, transport, utylizacja 1 kg odpadów,

b) demontaż, zabezpieczenie, transport, utylizacja 1 kg odpadów.

 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA 100 %

Ustalenie ceny oferty :

 1. Cena oferty brutto za wykonanie zabezpieczenia odbieranych wyrobów zawierających azbest, transportu odpadów do zakładu utylizacji i ich unieszkodliwienia – 40%

Najniższa cena oferty

---------------------------- x waga kryterium (40%) x100 pkt = A

Cena oferty badanej

 1. Cena oferty brutto za wykonanie demontażu wyrobów zawierających azbest; transportu ich do zakładu utylizacji i ich unieszkodliwienia
  60 %

Najniższa cena oferty

---------------------------- x waga kryterium (60%) x100 pkt = B

Cena oferty badanej 

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą: 

C = A+B 

Miejsce i termin złożenia oferty:

do dnia: 7 sierpnia 2020 r. do godz. 1300
w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta
ul. Wiosny Ludów 1 
64-800 Chodzież 
w kopercie z dopiskiem „Oferta OS.033.66.2020 – AZBEST

Nazwa zamawiającego:

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów nr 1
64 - 800Chodzież
Biuro Obsługi Klienta (parter)

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytaniajest/są:

Maria Miler - główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Martyna Kledzik - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

tel. 67/ 2812782
67/ 2812781
fax. 67/ 2811645
w godz. pomiędzy 8.00 - 14.00 

Zaproszenie - pobierz załącznik
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - pobierz plik,

 2. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 - pobierz plik

 3. Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne - załącznik nr 3 - pobierz plik

 4. Projekt umowy z wykonawcą - pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - MOS.26.1.1.2020

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - OS.602.2.2020

Powiat Chodzieski informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8 pn.: Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2021-2024”, którego integralną część stanowić będzie zaktualizowany „Program usuwania azbestu dla powiatu chodzieskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 14:00 (termin składania ofert) wpłynęło 7 ofert:
1. Ekolog Sp. z o.o. Jakub Smakulski Poznań, ul. Świętowidzka 6/4
2. Enviterm S.C. Tarnowskie Góry, ul. Szwedzka 2
3. Eko – Geo Glob Rafał Modrzejewski Pawłowice, ul. Klonowa 30
4. Eko – Precyzja Paweł Czupryn Ustroń, ul. Sikorskiego 10
5. Dokumentacja Środowiskowa Wojciech Pająk Koziegłowy, Osiedle Leśne 7B/121
6. Abrys Technika Sp. z o.o. Biuro Projektowe Poznań, ul. Wiślana 46
7. Ekostandard Pracownia Analiz Środowiskowych Suchy Las, ul. Wiązowa 1B/2

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510076972-N-2020 z dnia 06-05-2020 r.
Powiat Chodzieski: „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Chodzieski, Krajowy numer identyfikacyjny 57079950400000, ul. ul. Wiosny Ludów  1, 64-800  Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 282 72 64, e-mail danielbaszynski@powiat-chodzieski.pl, faks 67 281 27 11.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AI.272.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w dwóch odcinkach: odcinek nr 1 (etap I) o długości 154,18 m zlokalizowany jest w miejscowości Dziewoklucz, odcinek nr 2 (etap II) o długości 239,17 zlokalizowany jest w miejscowości Budzyń. Obydwa odcinki ścieżki rowerowej zlokalizowane są po prawej stronie jezdni bitumicznej. Projektowana szerokość nawierzchni ścieżki rowerowej wynosi 2,0 m lokalnie 2,5 m. Odwodnienie ścieżki rowerowej zaprojektowano jako powierzchniowe przez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Wzdłuż ścieżki rowerowej zaprojektowano utwardzenie jednego zjazdu (etap I). Zakres robót drogowych: • roboty rozbiórkowe, • roboty ziemne, • ustawienie oporników i obrzeży, • wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, • wykonanie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego 0/5 mm granitowego stabilizowanego mechanicznie, • przebudowa zjazdu - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, • wykonanie oznakowania pionowego, Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlano-wykonawczym oraz przedmiarze robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233162-2
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mateusz Mikitow Kompleksowe Układanie Kostki Brukowej KOSBRUK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kopydłowo 5/1
Kod pocztowy: 62-270
Miejscowość: Kłecko
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 127589.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 127589.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 326472.75
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU - OS.602.2.2020

Chodzież, data 28 kwietnia 2020 r.
Numer sprawy –
OS.602.2.2020
Nazwa i adres wykonawcy:
wg rozdzielnika

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.

1. Nazwa zadania.

Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2021-2024”, którego integralną część stanowić będzie zaktualizowany „Program usuwania azbestu dla powiatu chodzieskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

2. Wspólny Słownik Zamówień.

 90.71.20.00-1 – planowanie środowiska naturalnego

3. Termin wykonania zamówienia.

 Zamówienie należy wykonać do 30 października 2020 r.

4. Proszę o podanie w ofercie (na własnym formularzu cenowym) ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia:

a) bez prognozy oddziaływania na środowisko,

b) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA 100 %

Ustalenie ceny oferty :

gdzie:

A –cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia bez prognozy oddziaływania na środowisko

B - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

C – cena oferty badanej

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

do dnia: 15 maja 2020 r. do godz. 1400

w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta

 

ul. Wiosny Ludów 1

64-800 Chodzież

w kopercie z dopiskiem „Oferta OS.602.1.2020 – Program ochrony środowiska

 

Nazwa zamawiającego:

Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludów nr 1

64 - 800Chodzież

 

Biuro Obsługi Klienta (parter)

 

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytaniajest/są:

 

Wiesław Olejniczak - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa,

Maria Miler - główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

tel. 67/ 2812780/ 2812782

fax. 67/ 2811645

w godz. pomiędzy 8.00 - 14.00

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 • specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - pobierz plik,
 • druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 - pobierz plik
 • druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne - załącznik nr 3 - pobierz plik,

Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Chodzieskiego."

Chodzież, 24.03.2020 r.
DR.272.2.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.

1. Nazwa zadania.
Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Chodzieskiego.
Orientacyjna przewidywana ilość:
- oznakowanie cienkowarstwowe ok. 3 400 m2,
przedmiot zamówienia określa - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

2. Wspólny Słownik Zamówień.
45.23.32.21-4 – malowanie nawierzchni

3.
Termin wykonanie zamówień
do 15 czerwca 2020r.
Proszę o podanie w ofercie (na załączonym formularzu) cen jednostkowych netto i brutto.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- Cena 100%

Miejsce i termin złożenia oferty:
Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Ofertę należy złożyć:
do dnia: 15.04.2020 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta

Nazwa Zamawiającego:
Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów nr 1 64 - 800 Chodzież Biuro Obsługi Klienta (parter)

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:
Andrzej Gryczka – specjalista w Wydziale Dróg Powiatowych tel. 67 28 12 791

Zdzisława Hajt – kierownik Wydziału Dróg Powiatowych tel. 67 28 12 790,
w godz. pomiędzy 8.00 - 14.00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
Załączniki: pobierz plik

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej - AI.272.1.2020

AI.272.1.2020                                                                                                                      

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz- Budzyń

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

                Starostwo Powiatowe w Chodzieży działając zgodnie  z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 1843/ informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

                Mateusz Mikitow Kompleksowe Układanie Kostki Brukowej Kosbruk, Kopydłowo 5/1, 62-270 Kłecko, cena oferty – 127.589,40 zł (brutto), okres gwarancji:  48 miesięcy,  termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy, termin płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena -60%, okres gwarancji - 40%) oferta uzyskała największą liczbę punktów – 100,00 pkt.

W przetargu złożono sześć ofert:

1.     FEED-TEL Sp. z o.o., ul. 22 Stycznia 40, 89-300 Wyrzysk, cena oferty – 56.192,98 zł (brutto), okres gwarancji  48 miesięcy, termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy, termin płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu - na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  /Dz. U. z 2019r., poz. 1843/  oferta   została odrzucona z powyższego postępowania ponieważ  kalkulacja ceny brutto w ofercie nastąpiła z uwzględnieniem tylko jednego z  kosztorysów załączonych do dokumentacji przetargowej .

2.     PROJ-BUD Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, cena oferty – 326.472,75 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 23,44 pkt, okres gwarancji  48 miesięcy - (40%) liczba zdobytych punktów: 40,00 pkt , ilość punktów ogółem:  63,44 pkt, termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy, termin płatności: 14 dni.

3.     Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kądziołka, ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin, cena oferty – 131.272,37 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 58,31 pkt, okres gwarancji  48 miesięcy - (40%) liczba zdobytych punktów: 40,00 pkt , ilość punktów ogółem:  98,31 pkt, termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy, termin płatności: 14 dni.

4.     Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ANMAK, ul. Paderewskiego 23/9, 64-610 Rogoźno, cena oferty – 134.089,43 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 57,09 pkt, okres gwarancji  48 miesięcy - (40%) liczba zdobytych punktów: 40,00 pkt , ilość punktów ogółem:  97,09 pkt, termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy, termin płatności: 14 dni.

5.     F.H.U. KLIMEK Sp. z o.o., ul. Jałowcowa 2, 62-100 Kobylec, cena oferty – 136.996,17 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 56,00 pkt, okres gwarancji  36 miesięcy - (40%) liczba zdobytych punktów: 36,00 pkt , ilość punktów ogółem:  90,00 pkt, termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy, termin płatności: 14 dni.

6.      Mateusz Mikitow Kompleksowe Układanie Kostki Brukowej Kosbruk, Kopydłowo 5/1, 62-270 Kłecko, cena oferty – 127.589,40 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 60,00 pkt, okres gwarancji  48 miesięcy - (40%) liczba zdobytych punktów: 40,00 pkt , ilość punktów ogółem:  100,00 pkt, termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy, termin płatności: 14 dni.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

Załączniki: pobierz plik

Informacja z wyboru najkorzystniejszych ofert - OR.272.4.2020

Informacja z wyboru najkorzystniejszych ofert

Nazwa zadania:

·         Zakup laptopa – 1 szt.,

·         Zakup serwera – 1 szt. 


Na podstawie zapytania o cenę wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

·         Zakup serwera – 1 szt.


Firma:
System Data Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec


 oferowana cena:  17 757,51 zł. brutto.

·         Zakup laptopa – 1 szt. 


Firma:
Tricell Piotr Kochański
Usługi i Konsulting IT, R&D (B+R) IT
26-600 Radom, 
ul. Pamięci Katynia 12/32
  

oferowana cena:  3 751,50 zł. brutto.

Załączniki: pobierz plik

Rozstrzygniecie Zapytania ofertowego - OR.272.3.2020

OR.272.3.2020

Informacja z wyboru najkorzystniejszych ofert

Nazwa zadania:

 • Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM) – 1 szt.
 • Zakup dysku sieciowego NAS (z dyskami) – 1 szt.
 • Zakup zestawów komputerowych z monitorami – 9 szt.,
  Laptop – 1 szt., UPS – 1 szt.
 • Zakup pakietu biurowego – 10 stanowisk
 • Zakup programu antywirusowego – 11 stanowisk.


Na podstawie zapytania o cenę wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

 • Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM) – 1 szt.


Firma:
E-TECH s.c. M.Duda, P.Kapusta
ul. Maratońska 67/69
94-102 Łódź

 oferowana cena:  3831,45 zł

 • Zakup dysku sieciowego NAS (z dyskami) – 1 szt.


Firma:
E-TECH s.c. M.Duda, P.Kapusta
ul. Maratońska 67/69
94-102 Łódź

 oferowana cena: 3148,8 zł • Zakup zestawów komputerowych z monitorami – 9 szt.,
  Laptop – 1 szt., UPS – 1 szt.


Firma:
CPU ZETO Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 20
58-500 Jelenia Góra

 oferowana cena: 27716,18 zł

 

 

 • Zakup pakietu biurowego – 10 stanowisk

Firma:
Onex Group Jakub Hryciuk
al. NMP 34
42-200 Chęstochowa

 oferowana cena: 16490,00 zł

 

 • Zakup programu antywirusowego – 11 stanowisk.

 

Firma:
Softinet sp. z o.o.
 02-305 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 142 B

oferowana cena: 764,85 zł

Załączniki: pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie i dostarczenie foliowych, aluminiowych tablic rejestracyjnych"

Chodzież, dnia 20.02.2020 r.
KM.032.2.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.

1. Nazwa zadania. „Wykonanie i dostarczenie foliowych, aluminiowych tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji w Chodzieży, wykonanych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.) o numeracji i w ilościach uzgodnionych w formie pisemnej lub elektronicznej z Zamawiającym. Dostarczenie tablic rejestracyjnych następowało będzie na koszt własny wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie 6 dni od daty jednostkowego zamówienia. Wtórniki i indywidualne tablice rejestracyjne wykonawca wykona i dostarczy w ciągu 3 dni, za cenę według aktualnego cennika Wykonawcy. Odbiór zamówionych tablic opakowanych po 25 kompletów w kartonie i opisanych serią i numerami następował będzie w siedzibie Zamawiającego w punkcie rejestracji pojazdów. W ramach dostawy tablic rejestracyjnych dostawca zobowiązany jest do odbierania i złomowania tablic rejestracyjnych wycofywanych przez Wydział Komunikacji.

przedmiot zamówienia określa – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
.

2. Wspólny Słownik Zamówień.
31523200-0 – Trwałe znaki informacyjne

3. Termin wykonania zamówienia. Od 16.03.2020 r.

Proszę o podanie w ofercie (na własnym formularzu cenowym) ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia,

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA 100 %

Miejsce i termin złożenia oferty:
Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Ofertę należy złożyć:
do dnia: 05.03.2020 r. do godz.12.00 w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta

Nazwa zamawiającego:
Powiat Chodzieski UL. Wiosny Ludów nr 1 64 - 800 Chodzież Biuro Obsługi Klienta (parter)
Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:
Andrzelika Szudrowicz, Kierownik Wydziału Komunikacji
andrzelikaszudrowicz@powiat-chodzieski.pl,
Tel. 67-28-127-64

Karina Starnowska, Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
tel. 67-28-127-63,
karinastarnowska@powiat-chodzieski.pl
w godz. pomiędzy 8.00 - 14.00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
 • druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 - pobierz załącznik ,
 • druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne – załącznik nr 3 - pobierz załącznik .

Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-BudzyńOgłoszenie nr 514373-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.

Powiat Chodzieski: „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chodzieski, krajowy numer identyfikacyjny 57079950400000, ul. ul. Wiosny Ludów  1 , 64-800  Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 282 72 64, e-mail danielbaszynski@powiat-chodzieski.pl, faks 67 281 27 11.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html w Dziale: Ogłoszenia / zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html w Dziale: Ogłoszenia / zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń”
Numer referencyjny: AI.272.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w dwóch odcinkach: odcinek nr 1 (etap I) o długości 154,18 m zlokalizowany jest w miejscowości Dziewoklucz, odcinek nr 2 (etap II) o długości 239,17 zlokalizowany jest w miejscowości Budzyń. Obydwa odcinki ścieżki rowerowej zlokalizowane są po prawej stronie jezdni bitumicznej. Projektowana szerokość nawierzchni ścieżki rowerowej wynosi 2,0 m lokalnie 2,5 m. Odwodnienie ścieżki rowerowej zaprojektowano jako powierzchniowe przez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Wzdłuż ścieżki rowerowej zaprojektowano utwardzenie jednego zjazdu (etap I). Zakres robót drogowych: • roboty rozbiórkowe, • roboty ziemne, • ustawienie oporników i obrzeży, • wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, • wykonanie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego 0/5 mm granitowego stabilizowanego mechanicznie, • przebudowa zjazdu - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, • wykonanie oznakowania pionowego, Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlano-wykonawczym oraz przedmiarze robót.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.4) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawcy muszą wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę, remont dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z kostki betonowej. - wypełnić załącznik nr 3 (wykaz robót)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawcy muszą wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę, remont dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z kostki betonowej. - wypełnić załącznik nr 3 (wykaz robót)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 6 do SIWZ. W odniesieniu do art. 144 ustawy PZP zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie opisanym w § 20 ust. 2 projektu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załącznik: pobierz załącznik
Dokumentacja Techniczna część 1: pobierz załącznik
Dokumentacja Techniczna część 2: pobierz załącznik
Dokumentacja Techniczna część 3: pobierz załącznik
 

Plan zamówień – 2020r.

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (np. roboty budowlane dostawy, usługi) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia (np. przetarg nieograniczony) Orientacyjna wartość zamówienia (netto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)
1 Klimatyzacja w budynku Starostwa Powiatowego w Chodzieży Dostawa i montaż Przetarg nieograniczony 147.154,47 zł I kwartał 2020r.
2 Remont nawierzchni jezdni i fragmentów ciągów pieszych (dojść) do przebudowywanego wiaduktu kolejowego nad ulicą Kochanowskiego w Chodzieży Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 162.600,00 zł Styczeń 2020r.
3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 1.544.715,00 zł Luty 2020r.
4 Zakup energii elektrycznej wraz z jednostkami organizacyjnymi Dostawa Przetarg nieograniczony 198.815,70 zł Wrzesień 2020r.
5 Zakup paliwa gazowego wraz z jednostkami organizacyjnymi Dostawa Przetarg nieograniczony 370.670,66 zł Wrzesień 2020r.
6 Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Usługi Przetarg nieograniczony 130.000,00 zł Luty 2020r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - AI.272.3.2019

AI.272.3.2019

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „ Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Starostwo Powiatowe w Chodzieży działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 1843/ informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, cena oferty-( 60%): 1.307.997,19 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 60,00 pkt, doświadczenie Wykonawcy - (40%) ilość operatorów/kierowców – 10 , liczba zdobytych punktów: 40 pkt , ilość punktów ogółem: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena -60%, doświadczenie Wykonawcy - 40%) oferta uzyskała największą liczbę punktów – 100,00 pkt.

W przetargu złożono dwie oferty:

 1. ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A Os. Cechowe 31, 64-840 Budzyń, cena oferty-( 60%): 1.636.168,73 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 48,00 pkt, doświadczenie Wykonawcy - (40%) ilość operatorów/kierowców – 17 , liczba zdobytych punktów: 40 pkt , ilość punktów ogółem: 88,00 pkt

 2. POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, cena oferty-( 60%): 1.307.997,19 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 60,00 pkt, doświadczenie Wykonawcy - (40%) ilość operatorów/kierowców – 10 , liczba zdobytych punktów: 40 pkt , ilość punktów ogółem: 100,00 pkt

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 1843/.

 załącznik: pobierz plik

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DR.272.2.2018
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
Nazwa zadania:  "Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Chodzieskiego.
 
Załączniki:
Ogłoszenie: pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro: „Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chodzieskiego oraz przechowywanie i zabezpieczenie ich na parkingu strzeżonym."

Numer sprawy – DR.272.9.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Nazwa zadania: Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chodzieskiego oraz przechowywanie i zabezpieczenie ich na parkingu strzeżonym."

Ofertę należy złożyć do dnia: 28.11.2019 r. do godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego: Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów nr 1 64 - 800 Chodzież Biuro Obsługi Klienta (parter)

Pełny tekst ogłoszenia: plik

Załączniki:

Formularz ofertowy: pobierz plik

Karta informacyjna:  pobierz plik

Specyfikacja techniczna: pobierz plik

Uchwała: pobierz plik

Umowa projektu: pobierz plik

Załącznik nr3 do oświadczenia: pobierz plik

Załącznik nr4 do oświadczenia: pobierz plik

Załącznik nr4 do umowy druku potwierdzenia odbioru pojazdu: pobierz plik

Zaproszenie do złożenia ofert: pobierz plik

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie - AI.272.5.2019

AI.272.5.2019                                                                                       

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie"

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

            Starostwo Powiatowe w Chodzieży działając zgodnie  z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 1843/ informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

                EL KAJO  Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz,, cena oferty-( 60%): 638.397,65 zł      (brutto), liczba zdobytych punktów: 60,00 pkt, okres gwarancji  72 miesiące - (40%) liczba zdobytych punktów: 40 pkt ,       ilość punktów ogółem:  100,00 pkt, termin wykonania: do dnia 30 czerwca 2020r., termin płatności: 14 dni

 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena -60%, okres gwarancji - 40%) oferta uzyskała największą liczbę punktów - 100,00 pkt.

W przetargu złożono cztery oferty:

1.     Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, cena oferty - 714.301,96 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 54,00 pkt, okres gwarancji  60 miesięcy - (40%) liczba zdobytych punktów: 33,33 pkt , ilość punktów ogółem:  87,33 pkt, termin wykonania: do dnia 30 czerwca 2020r., termin płatności: 14 dni.

2.     POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, cena oferty - 831.322,49 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 46,07 pkt, okres gwarancji  72 miesiące - (40%) liczba zdobytych punktów: 40,00 pkt , ilość punktów ogółem:  86,07 pkt, termin wykonania: do dnia 30 czerwca 2020r., termin płatności: 14 dni.

3.     Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski, ul. Norwida 9, 77-400 Złotów, cena oferty - 698.457,57 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 55,00 pkt, okres gwarancji  72 miesiące - (40%) liczba zdobytych punktów: 40,00 pkt , ilość punktów ogółem:  95,00 pkt, termin wykonania: do dnia 30 czerwca 2020r., termin płatności: 14 dni.

4.     EL KAJO  Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz,, cena oferty-( 60%): 638.397,65 zł (brutto), liczba zdobytych punktów: 60,00 pkt, okres gwarancji  72 miesiące - (40%) liczba zdobytych punktów: 40 pkt , ilość punktów ogółem:  100,00 pkt, termin wykonania: do dnia 30 czerwca 2020r., termin płatności: 14 dni

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

Załączniki - pobierz plik

Informacja z wyboru najkorzystniejszych ofert - OR.272.7.2019

Chodzież, dnia 28 października 2019r.

OR.272.7.2019

Informacja z wyboru najkorzystniejszych ofert

Nazwa zadania:

 • Zakup Tabletów- 23 szt.


Na podstawie zapytania o cenę dnia 25 października 2019 r. wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, przedstawioną przez:

RK-Technology.pl Rafał Konopka
Ul. Majowa 14 lok. 18
05-800 Pruszków

oferowana cena: 11 800,60 zł


Załacznik: pobierz plik

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Starostwo Powiatowe w Chodzieży działając zgodnie  z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 1843/ przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert
Zamawiający na powyższe zadanie zaplanował kwotę w wysokości: 1.600.000,00 zł brutto.

W postępowaniu  złożono następujące oferty:
1. ATA TECHNIK Sp. z o.o. S.K., Os. Cechowe 31, 64-840 Budzyń, cena oferty – 1.636.168,73 zł (brutto), ilość kierowców/operatorów: 17 osób, termin wykonania: zgodnie z terminami określonymi w SIWZ, termin płatności: 14 dni.

2. POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, cena oferty – 1.307.997,19 zł (brutto), ilość kierowców/operatorów: 10 osób, termin wykonania: zgodnie z terminami określonymi w SIWZ, termin płatności: 14 dni.

 Załącznik: pobierz załącznik

Ogłoszenie o wyniku postępowania - DR.272.6.2019

DR.272.6.2019

Ogłoszenie o wyniku postępowania

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt 8.

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P"

Załączniki:
Ogłoszenie pobierz plik

Ogłoszenie o wyniku postępowania - DR.272.5.2019

DR.272.5.2019

Ogłoszenie o wyniku postępowania

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt 8.

Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1478P

Załączniki:
Ogłoszenie: pobierz plik

Protokół z otwarcia ofert nr DR.272.6.2019

DR.272.6.2019

Protokół z otwarcia ofert nr DR.272.6.2019

z przeprowadzenia procedury dotyczącej udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 euro

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P"

Załączniki:
Protokół: pobierz plik

Informacja o unieważnieniu postępowania - DR.272.2.2019

DR.272.2.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. W celu udzielenia zamówienia na zadanie pn. „Remont przepustu w ciągu drogi nr 1177P w m. Bukowiec" przeprowadzono pisemne zapytanie ofertowe zapraszając do składania ofert zainteresowanych Wykonawców oraz zamieszczając zapytanie ofertowe w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa

2.  W wyznaczonym terminie tj. do dnia 12.04.2019r. do godz. 1000 wpłynęły trzy oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

Lp.

Wykonawca

Cena
brutto
/zł/

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe
Szymon Włodarczyk
Cieśle  ul. Potulicka 10/5 64-610 Rogoźno

28 377,15

2

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy
BU-DRO-MEL
Krystian Pęski
89-340 Białośliwie, Pobórka Mała 1a

49 889,42

3

Zakład Remontowo-Budowlany „DROMOST"
64-730 Wieleń, ul. Kasprzaka 20

89 932,68

 

3. Uzasadnienie wyniku postepowania:
W przedmiotowym postepowaniu wpłynęły trzy oferty, których ceny są bardzo zróżnicowane. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Konfrontując najtańszą ofertę z kosztorysem inwestorskim, istnieje uzasadnione podejrzenie, że wykonanie remontu przepustu w zakresie jaki przewidział Zamawiający jest niemożliwe.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wszystkich dokumentów załączonych do zaproszenia do złożenia oferty, oceniamy że przyczyną zaistniałej sytuacji może być fakt, że Zamawiający nie dostatecznie dokładnie opisał przedmiot zamówienia. Mając na uwadze powyższe unieważniamy przedmiotowe postępowanie.

Załącznik: pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - MOS.26.1.1.2019

Chodzież, dnia 16.05.2019 r.

MOS.26.1.1.2019

 

Do wszystkich wykonawców

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Remont szatni MOS w Chodzieży”

prowadzonego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży, ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

MASTER TP Sp. z o. o., Strzelce 2, 64-800 Chodzież

Cena: 169.884,75 zł (brutto) - (60%) liczba zdobytych punktów: 60,00 pkt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy - (40%) liczba zdobytych punktów: 40,00 pkt.

Ilość punktów ogółem: 100,00 pkt.

Termin wykonania: 120 dni.

Termin płatności: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena - 60%, okres gwarancji - 40%) oferta uzyskała największą liczbę punktów – 100,00 pkt.

W przetargu złożono dwie oferty:

 1. TK MASTER Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież /

MASTER TP Sp. z o. o., Strzelce 2, 64-800 Chodzież

Cena: 169.884,75 zł (brutto) – (60%) - liczba zdobytych punktów: 60,00 pkt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy - (40%) - liczba zdobytych punktów: 40 pkt.

Ilość punktów ogółem: 100,00 pkt.

Termin wykonania: 120 dni.

Termin płatności: 30 dni.

 1. Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane DAN-BUD Danuta Najder-Lisiewicz, Stróżewo 43, 64-800 Chodzież

Cena: 259.000,00 zł (brutto) – (60%) - liczba zdobytych punktów: 39,35 pkt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy - (40%) - liczba zdobytych punktów: 40 pkt.

Ilość punktów ogółem: 79,35 pkt.

Termin wykonania: 120 dni.

Termin płatności: 30 dni.

 

Załącznik: pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro: „Remont przepustu ciągu drogi nr 1177P w m. Bukowiec”

Chodzież, 29 marca 2019r.

Numer sprawy:  DR.272.2.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Nazwa zadania: „Remont przepustu ciągu drogi nr 1177P w m. Bukowiec”

Oferty należy składać do dnia: 12.IV.2019 r. do godz. 10 00  w siedzibie zamawiającego:
Starostwo Powiatowe Ulica: Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież, Biuro Obsługi Klienta 
(parter).
   

Pełny tekst ogłoszenia: pobierz plik

Załączniki:
Kosztorys ofertowy: pobierz plik
Oferta cenowa: pobierz plik
Przedmiar robót: pobierz plik
Specyfikacja techniczna: pobierz plik
SST - przepust: pobierz plik
Umowa - projekt: pobierz plik
Załącznik nr 3 - oswiadczenie: pobierz plik
Załącznik nr 4 - oswiadczenie: pobierz plik
Zaproszenie do złozenia oferty: pobierz plik

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - AI.272.1.2019

Chodzież, dnia 13 marca 2019r.

AI.272.1.2019

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Zaewidencjonowanie oraz przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych (skanowanie oraz georeferencja) dla 21 obrębów ewidencyjnych powiatu chodzieskiego.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Starostwo Powiatowe w Chodzieży działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm./ przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert

Zamawiający na powyższe zadanie zaplanował kwotę w wysokości: 150.000,00 zł brutto.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o.o., ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa, cena oferty: 642,00 zł (brutto) okres gwarancji 60 miesięcy - termin wykonania: do dnia 15 listopada 2019r., termin płatności: 14 dni.
 2. Geofabryka Sp. z o.o. ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń, cena oferty: 147.600,00 zł (brutto) okres gwarancji 60 miesięcy - termin wykonania: do dnia 15 listopada 2019r., termin płatności: 14 dni.
 3. PAX GEODEZJA Sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, cena oferty: 116.789,00 zł (brutto) okres gwarancji 60 miesięcy - termin wykonania: do dnia 15 listopada 2019r., termin płatności: 14 dni.
 4. INWAR ul. Juliana Tuwima 4, 98-200 Sieradz, cena oferty: 96.353,28 zł (brutto) okres gwarancji 60 miesięcy - termin wykonania: do dnia 15 listopada 2019r., termin płatności: 14 dni.
 5. SYSTHERM INFO Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań, cena oferty: 155.000,00 zł (brutto) okres gwarancji 60 miesięcy - termin wykonania: do dnia 15 listopada 2019r., termin płatności: 14 dni.
 6. 2K Projekt ul. Dąbrowskiego 2A, 18-106 Niewodnica Kościelna, cena oferty: 141.450,00 zł (brutto) okres gwarancji 60 miesięcy - termin wykonania: do dnia 15 listopada 2019r., termin płatności: 14 dni.
 7. ALL MAPS Aleksandra Rejowicz ul. Kościelna 8/14, 30-034 Kraków, cena oferty: 79.999,20 zł (brutto) okres gwarancji 60 miesięcy - termin wykonania: do dnia 15 listopada 2019r., termin płatności: 14 dni.
 8. GISPRO Sp. z o.o. ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, cena oferty: 118.080,00 zł (brutto) okres gwarancji 60 miesięcy - termin wykonania: do dnia 15 listopada 2019r., termin płatności: 14 dni.
Załacznik: pobierz plik

Plan Zamówień – 2019 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ – 2019 R.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia
(np. roboty budowlane dostawy, usługi)

Przewidywany tryb udzielenia
zamówienia (np. przetarg nieograniczony)

Orientacyjna wartość
zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia
postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)

1

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Usługi

Przetarg nieograniczony

125.000,00 zł

luty 2019r.

2

Zakup energii elektrycznej (razem z jednostkami organizacyjnymi)

Dostawy

Przetarg nieograniczony

232.578,50 zł

wrzesień 2019r.

3

Zakup paliwa gazowego (razem z jednostkami organizacyjnymi)

Dostawy

Przetarg nieograniczony

297.145,04 zł

wrzesień 2019r.

4

Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.262.073,00 zł

wrzesień 2019r.

5

Usunięcie i utylizacja odpadów zgromadzonych
w magazynie w Margońskiej Wsi, gmina Margonin w ramach egzekucji administracyjnej – wykonania zastępczego

Usługi

Przetarg nieograniczony

250.000,00 zł

czerwiec, lipiec 2019r.

Wycieczka do Słowenii i Chorwacji

Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki do Słowenii i Chorwacji w dniach od 30.04.2018 r. do 05.05.2018 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Załaczmik: pobierz plik

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy: pobierz plik

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 2: pobierz plik

Ogłoszenie o wyniku postępowania - DR.272.9.2018

DR.272.9.2018

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo".

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OR.272.2.2018

OR.272.2.2018

     Do wszystkich wykonawców

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej
z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą
37 sztuk aparatów telefonicznych  i 37 sztuk kart SIM  wraz z aktywacją dla jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego w okresie od 31.12.2018 r. do 30.12.2020 r.

 Starostwo Powiatowe w Chodzieży  informuje o wyniku w/w postępowania.

 

T- Mobile SA
ul Marynarska 12
02 - 674 WARSZAWA

 

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Załącznik: pobierz plik

Zawiadomienie o unieważnieniu: pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Chodzież: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Chodzieży w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych,paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.
Numer ogłoszenia: 245987 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227597 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chodzieski, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67 282 72 64, faks 67 281 27 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Chodzieży w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych,paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Chodzieży w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych,paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Piła, ul. Roosevelta 53, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154634,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 115755,69

 • Oferta z najniższą ceną: 115755,69 / Oferta z najwyższą ceną: 115755,69

 • Waluta: PLN.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro - „Remonty emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych”

DR.272.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Nazwa zadania: „Remonty emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych."

Orientacyjna przewidywana ilość ok. 155 Mg mieszanki grysowo-emulsyjnej do wbudowania na wskazanych przez zamawiającego drogach powiatowych na terenie Powiatu Chodzieskiego.
Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie kwotę nie większą niż 90 000 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Pobierz plik: dr.272.1.2019-ogloszenie.zip