Jesteś tutaj:   

2022

Lista wpisów

Wykonanie oznakowania ulic na terenie miasta Chodzież – część II - 272.28.2022

Numer sprawy – 272.28.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1.

 1. Nazwa zadania.
  Wykonanie oznakowania ulic na terenie miasta Chodzież – część II
  przedmiot zamówienia określa – specyfikacja przedmiotu zamówienia.
 1. Wspólny Słownik Zamówień.
  45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg
  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
 1. Termin wykonania zamówienia.
  do 15 grudnia 2022 r.
  Proszę o podanie w ofercie (na załączonym formularzu cenowym) ceny netto
  i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
  (dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu z uwzględnieniem informacji
  podanym w załączonym formularzu ofertowym)
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - CENA 100 %

  Miejsce i termin złożenia oferty:
  Starostwo Powiatowe w Chodzieży

  Ofertę należy złożyć:
  do dnia: 07.12.2022 r. do godz. 10 00
  w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta

  Nazwa Zamawiającego:
  Powiat Chodzieski
  Wiosny Ludów nr 1
  64 - 800 Chodzież
  Biuro Obsługi Klienta (parter)

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:
Anna Lueck – stanowisko w zakresie dróg tel. 67 28 12 791,
Zdzisława Hajt – Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych tel. 67 28 12 790
w godz. pomiędzy 8.00 - 14.00

Załączniki - pobierz pliki

Remont pasa postojowego na ulicy Paderewskiego w Chodzieży - DR.272.27.2022 

Numer sprawy DR.272.27.2022 

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych określonego
w art. 2 ust. 1 pkt 1

Nazwa zadania: Remont pasa postojowego na ulicy Paderewskiego w Chodzieży

Starostwo Powiatowe w Chodzieży informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej, dotyczącego wykonania remontu pasa postojowego na ulicy Paderewskiego w Chodzieży oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:

Lp.

Wykonawca
(nazwa, adres)

Data otrzymania ofert

Ilość uzyskanych
punktów

1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
RAF-BUD
Rafał Górka
Śmiłowo, ul. Łączna 10
64-810 Kaczory

25.11.2022 r.

100

2

Zakład Usługowo-Handlowy Wojciech Kaczmarek ul. Rolna 23
64-820 Szamocin

25.11.2022 r.

oferta nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym

Złożone oferty zostały sprawdzone pod kątem spełnienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Oferta nr 1 spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, oferta nr 2
nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym (brak oświadczeń
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z informacją w zakresie dysponowania wiedzą
i doświadczeniem oraz odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w postępowaniu oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu).

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
RAF-BUD
Rafał Górka
Śmiłowo, ul. Łączna 10
64-810 Śmiłowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - DR.272.24.2022

Numer sprawy DR.272.24.2022

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych określonego
w art. 2 ust. 1 pkt 1

Nazwa zadania:
CZĘŚĆ I
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny”

CZĘŚĆ II
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny”

Starostwo Powiatowe w Chodzieży informuje, że w postępowaniu w trybie zaproszenia do złożenia oferty opublikowanego na stronie internetowej, dotyczącego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania, ofertę złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:

CZĘŚĆ I

Lp.

Wykonawca
(nazwa, adres)

Data otrzymania ofert

Ilość
uzyskanych punktów

1

Andrzej Baranowski                                                     ul. Kochanowskiego 65B                                               64-800 Chodzież

26.10.2022 r.

22,77

2

Mach Consulting Marek Mach                      Bogdanowo 11G/21                                              64-600 Oborniki

28.10.2022 r.

100

3

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT                                      Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

28.10.2022 r.

18,12

 CZĘŚĆ II

Lp.

Wykonawca
(nazwa, adres)

Data otrzymania ofert

Ilość
uzyskanych punktów

1

APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej                        Grzegorz Rodziewicz                                           ul. Kondratowa 6                                                   64-920 Piła

26.10.2022 r.

44,50

2

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT                                       Piotrkowice, ul. Kielecka 37                                 26-020 Chmielnik           

28.10.2022 r.

37,24

3

„PIO-BUD” Piotr Kledzik                                 Rataje, ul. Skryta 14 
64-800 Chodzież

28.10.2022 r.

100

Złożone oferty zostały sprawdzone pod kątem spełnienia wymagań określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium – cena 100%.
Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:

CZĘŚĆ I
Mach Consulting Marek Mach
Bogdanowo 11G/21
64-600 Oborniki

 CZĘŚĆ II
„PIO-BUD” Piotr Kledzik
Rataje, ul. Skryta 14
64-800 Chodzież

Uzasadnienie wyboru:
Powyższe oferty uzyskały największą liczbę punktów w kryterium cena, w związku z powyższym zostały uznane za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Milczu w ramach zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku w Milczu” - AI.III.3041.65.2022

Numer sprawy – AI.III.3041.65.2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Powiat Chodzieski  zaprasza do udziału w postępowaniu na roboty budowlane.

2. Przedmiot zamówienia  Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku  Starostwa Powiatowego w Milczu w ramach zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku
w Milczu”

3.   Termin realizacji zamówienia
Do 15.12.2022r.

4.   Miejsce i termin złożenia oferty:
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
Ofertę należy złożyć:
do dnia: 09.11.2022r. do godz. 15.00
w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta

Nazwa Zamawiającego:
Powiat Chodzieski
Ul. Wiosny Ludów nr 1
64-800 Chodzież
Biuro Obsługi Klienta (parter)

5.   Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)       Cena - waga 100%,

6.   Termin otwarcia ofert

      10.11.2022r. do godz. 10.00

7.   Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Aleksander Pilarz - Główny Specjalista w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Chodzieży
tel. 67 2812-730
fax. 67 2812-711

8.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej - w języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe Chodzież
ul. Wiosny Ludów nr 1, 64-800 Chodzież.

9.Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy.

- Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 3 Przedmiar robót

Załączniki: pobierz plik

Unieważnienie - Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Milczu w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku w Milczu” – AI.III.3041.61.2022

AI.III.3041.61.2022

INFORMACJA

Dotyczy zapytania ofertowego – Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Milczu w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku w Milczu” – AI.III.3041.61.2022

            Zamawiający informuje, że w związku z podaniem błędnie terminu składania ofert do 31 października 2022 roku do godziny 12.00, który był dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, unieważnia się prowadzone postepowanie.

Złożone oferty w/w postepowaniu podlegają zwrotowi oferentom wraz z przedmiotową informacją.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane „Przebudowa dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec” - DB.261.11.2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHODZIESKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799504
1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiosny Ludów 1
1.5.2.) Miejscowość: Chodzież
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-800
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-chodzieski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chodzieski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6070089557

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica:Wiosny Ludów 14A
1.11.4.) Miejscowość:Chodzież
1.11.5.) Kod pocztowy:64-800
1.11.6.) Województwo:wielkopolskie
1.11.7.) Kraj:Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3:PL411 - Pilski
1.11.9.) Numer telefonu:673067014
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej:sekretariat@pcuwchodziez.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej:www.pcuwchodziez.pl


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9271b039-51e8-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411092/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26 13:08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017180/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej:Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w p. z. p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p. z. p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, xs, jpeg. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

1) drogą elektroniczną: sekretariat@pcuwchodziez.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: platformazakupowa.pl

4. Rejestracja i korzystanie z Platformy następuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5. Zgodnie z 67 p. z. p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:

1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: zamawiający oraz prowadzący postępowanie;
2) Prowadzący wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatchodzieski.pl
3) Prowadzący wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p. z. p.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p. z. p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p. z. p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):

1. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
2. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DB.261.11.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1383677,72PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1177P i 1487P na terenie miejscowości Bukowiec.

Droga nr 1177P
Początek odcinka drogi objętego przebudową zlokalizowany jest na wlocie do miejscowości Bukowiec od strony Wyszyn, na działkach o numerach geodezyjnych 60, 42/2 (drogi powiatowe) oraz 97 i 59/3 (obręb skrzyżowań z drogami gminnymi).
Długość projektowanego odcinka drogi powiatowej wynosi 700,00 m.
W ramach niniejszego zamówienia planuje się wykonać I zakres robót który nie obejmuje wykonanie nowych chodników i zjazdów po prawej stronie drogi.
Zakres robót obejmuje:
• wykonanie robót pomiarowych i inwentaryzacji geodezyjnej,
• karczowanie pni,
• wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywozem gruzu,
• wykonanie robót ziemnych wraz z wywozem urobku,
• pionowa regulacja urządzeń obcych,
• przebudowa wpustu ulicznego i przykanalika,
• oczyszczenie przykanalika,

• wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża,
• wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej,
• ustawienie krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej,
• wykonanie warstwy odcinającej z piasku,
• wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
• frezowanie profilująco-wyrównawcze istniejącej nawierzchni bitumicznej,
• wykonanie skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,
• wykonanie wyrównania betonem asfaltowym,
• wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
• wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto-żwirowej,
• oczyszczenie rowu przydrożnego,
• oczyszczenie przykanalika,
• wykonanie humusowania wraz z obsianiem trawą,
• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót (z dopiskiem zakres I).

Droga nr 1487P
Początek odcinka drogi objętego przebudową zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1177P, na działkach o numerach geodezyjnych 42/2 i 226. Długość projektowanego odcinka drogi powiatowej wynosi 505,60 m.
W ramach niniejszego zamówienia planuje się wykonać I zakres robót który nie obejmuje wykonanie nowych chodników i zjazdów po lewej stronie drogi.
Zakres robót obejmuje:
• wykonanie robót pomiarowych i inwentaryzacji geodezyjnej,
• wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywozem gruzu,
• wykonanie robót ziemnych wraz z wywozem urobku,
• pionowa regulacja urządzeń obcych,
• wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża,
• wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej,
• ustawienie krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej,
• wykonanie warstwy odcinającej z piasku,
• wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
• frezowanie profilująco-wyrównawcze istniejącej nawierzchni bitumicznej,
• wykonanie skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,
• wykonanie wyrównania betonem asfaltowym,
• wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
• wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto-żwirowej,
• wykonanie humusowania wraz z obsianiem trawą,
• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót (z dopiskiem zakres I).

4.2.6.) Główny kod CPV:45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:

1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji – waga kryterium 40%.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) – waga 60%

cena oferty najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.

2) Okres gwarancji – waga 40%
Okres gwarancji – 40% - maksymalnie 72 miesiące = 40 pkt

okres gwarancji oferty badanej
OG= ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40%
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (max. 72 m-ce)

OG – punkty za okres gwarancji

Uwagi do kryterium „gwarancja”:
a) Okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
b) Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,
c) Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 72 miesiące,
d) Okres gwarancji dotyczy również wszystkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
e) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się że Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy i taki sam zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, to do oceny oferty w kryterium „gwarancja” zostanie przyjęty okres 72 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga:60

Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne
4.3.5.) Nazwa kryterium:okres gwarancji
4.3.6.) Waga:40

4.3.10.) Zamawiający określaaspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykonawcy muszą wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto, wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno -asfaltowej) wraz infrastrukturą towarzyszącą np. chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe, poziome b) wykonawcy muszą wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) – wykaz osób załącznik nr 8 do SWZ.
Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:

- co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym

c) wykaz sprzętu (załącznik nr 9 do SWZ):
Wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
• stacjonarną wytwórnią mas bitumicznych zapewniającą dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej w miejsce wbudowania przy spełnieniu warunków określonych w ST.
• układarka mas bitumicznych 1 szt.
• walec drogowy ogumiony – min. 1 szt.
• walec drogowy stalowy – min. 1 szt

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p. z. p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykonawcy muszą wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno -asfaltowej) wraz infrastrukturą towarzyszącą np. chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe, poziome
4) wykonawcy muszą wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) – wykaz osób załącznik nr 8 do SWZ.
Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy
drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia
końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty
bitumiczne na ciągu głównym
5) Wykaz sprzętu (załącznik nr 9 do SWZ):
Wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
• stacjonarną wytwórnią mas bitumicznych zapewniającą dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej w miejsce wbudowania przy
spełnieniu warunków określonych w ST.
• układarka mas bitumicznych 1 szt.
• walec drogowy ogumiony – min. 1 szt.
• walec drogowy stalowy – min. 1 szt

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p. z. p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykonawcy muszą wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno -asfaltowej) wraz infrastrukturą towarzyszącą np. chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe, poziome
4) wykonawcy muszą wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) – wykaz osób załącznik nr 8 do SWZ.
Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy
drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym
5) Wykaz sprzętu (załącznik nr 9 do SWZ):
Wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
• stacjonarną wytwórnią mas bitumicznych zapewniającą dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej w miejsce wbudowania przy
spełnieniu warunków określonych w ST.
• układarka mas bitumicznych 1 szt.
• walec drogowy ogumiony – min. 1 szt.
• walec drogowy stalowy – min. 1 szt

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wykaz robót budowlanych
a) wykonawcy muszą wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż
1 000 000,00 zł brutto, wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno-asfaltowej) wraz infrastrukturą towarzyszącą np. chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe, poziome
2) wykonawcy muszą wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) – wykaz osób załącznik nr 8 do SWZ.
Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1. 000 000,00 PLN brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym.
3) Wykaz sprzętu (załącznik nr 9 do SWZ):
Wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
• stacjonarną wytwórnią mas bitumicznych zapewniającą dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej w miejsce wbudowania przy spełnieniu warunków określonych w ST.
• układarka mas bitumicznych 1 szt
• walec drogowy ogumiony – min. 1 szt
• walec drogowy stalowy – min. 1 szt

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Wykaz robót budowlanych
a) wykonawcy muszą wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno-asfaltowej) wraz infrastrukturą towarzyszącą np. chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe, poziome
2) wykonawcy muszą wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) – wykaz osób załącznik nr 8 do SWZ.
Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1. 000 000,00 PLN brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym.
3) Wykaz sprzętu (załącznik nr 9 do SWZ):
Wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
• stacjonarną wytwórnią mas bitumicznych zapewniającą dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej w miejsce wbudowania przy spełnieniu warunków określonych w ST.
• układarka mas bitumicznych 1 szt
• walec drogowy ogumiony – min. 1 szt

• walec drogowy stalowy – min. 1 szt


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie


SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzania zmian postanowień w zawartej umowie określono w § 21 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy


SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-14 10:10
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Dokumenty: dostępne do pobrania pod tym adresem

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec - DB.261.5.2022

DB.261.5.2022

Zamawiający:
Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prowadzi:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
ul. Wiosny Ludów 14A
64-800 Chodzież

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec”, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena

Okres gwarancji

1

POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

ul. Podmiejska 2,
78-500 Drawsko Pomorskie

2.811.821,06 zł

72
miesiące

2

KOWALSKI BUDOWNICTWO
Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 12,
88-400 Żnin

2.365.181,24 zł

72
miesiące

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.999.000,00 zł brutto

Załączniki: pobierz plik

Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P - informacja z otwarcia ofert

Nr postępowania: DB.261.2.2022

Chodzież, 9 czerwca 2022 r.

Zamawiający:
Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów 1  
64-800 Chodzież

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając  na  podstawie  art.  222  ust.  5  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

Nr
oferty
Nazwa Wykonawcy  Adres Cena Okres
gwarancji
 1  Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych S.A.
– lider konsorcjum
 
Wykonawstwo, Projekty i
Nadzory „WPN” Maciej
Stasiak - partner
 62-600 Koło
ul. Toruńska 200
 
64-800 Chodzież
Osiedle Widok 27
Dokumentacja projektowa:
258.300,00 zł
 
Roboty budowlane:
7.019.477,00 zł
 
RAZEM: 7.277.777,00 zł
60 miesięcy
 2  INFRADROG Sp. z o.o.  64-800 Chodzież
ul. Ksyckiego 6B/1
 Dokumentacja projektowa:
98.400,00 zł
 
Roboty budowlane:
5.287.881,82 zł
 
RAZEM: 5.386.281,82 zł
60 miesięcy


Dokument w formacie PDF: Pobierz plik

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Remonty nawierzchni w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1177P z drogami gminnymi w Wyszynach - DR.272.13.2022

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1

Nazwa zadania:
Remonty nawierzchni w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1177P
z drogami gminnymi w Wyszynach

Starostwo Powiatowe w Chodzieży informuje, że w postępowaniu w trybie zaproszenia do złożenia oferty opublikowanego na stronie internetowej, dotyczącego wykonania remontu nawierzchni w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej nr 1177P z drogami gminnymi w m. Wyszynach ofertę złożył niżej wymieniony Wykonawca, którego wybrano do realizacji przedmiotu zamówienia

KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 12
88-400 Żnin

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Oferta spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Starosta Chodzieski
/Mirosław Juraszek/

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Remont nawierzchni w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1177P z drogami gminnymi w Wyszynach - DR.272.10.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1. W celu udzielenia zamówienia na zadanie pn.

„Remont nawierzchni w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1177P z drogami gminnymi w Wyszynach”.

przeprowadzono pisemne zaproszenie do złożenia oferty zapraszając do składania ofert zainteresowanych Wykonawców oraz zamieszczając zaproszenie do złożenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

2.  W wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.05.2022 r. do godz. 1000 wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 12
88-400 Żnin

3. Uzasadnienie wyniku postępowania:

Zamawiający informuje, że unieważnia zaproszenie do złożenia oferty, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przekracza kwotę budżetu przeznaczoną na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2022 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Wersja nr 2

Załącznik: pobierz plik

Plan zamówień publicznych na 2022 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1 . ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P *

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3 723 000,00 PLN

II kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Wartość zadania 3 723 000,00 zł- zabezpieczenie w planie finansowym 1 000 000,00 zł. Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

 

1.1.2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo *

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

4 537 629,68 PLN

I półrocze 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Wartość zadania 4 537 629,68 zł- zabezpieczenie w planie finansowym 1 150 650,00 zł. Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa *

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3 949 000,00 PLN

II kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Wartość zadania 3 949 000,00 zł- zabezpieczenie w planie finansowym 1 275 000,00 zł. Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

 

1.1.4

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

1 175 670,00 PLN

I lub II kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.5

Remont drogi powiatowej nr 1487P w m. Sokołowo Budzyńskie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

782 980,00 PLN

I lub II kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.6

Remont drogi powiatowej nr 1177P odc. dł. 1,00 km

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

766 650,00 PLN

I lub II kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.7

Remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

495 610,00 PLN

I lub II kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.8

Przebudowa drogi nr 1341P w m. Wyszyny

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

1 543 720,14 PLN

I lub II kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Wartość zadania 1 543 720,14zł- zabezpieczenie w planie finansowym 1 150 000,00 zł. Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

 

2. DOSTAWY

1.2.1

Zakup energii elektrycznej razem z jednostkami organizacyjnymi

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

320 220,78 PLN

IV kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzone będzie przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A . z siedzibą w Bydgoszczy.

 

1.2.2

Zakup paliwa gazowego razem z jednostkami orgnizacyjnymi

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

736 475,07 PLN

IV kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzone będzie przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A . z siedzibą w Bydgoszczy.

 

3. USŁUGI

2.3.1

Zimowe utrzymanie dróg

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

2 200 000,00 PLN

III kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Wartość zamówienia oszacowana wstępnie.

 

 

Załąćznik pobierz plik