Jesteś tutaj:   

2024

Zapytania ofertowe na wykonanie zadania pn. "Termoizolacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Floriana w Chodzieży"

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM
PROWADZONYM W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Postępowanie oznaczone jest znakiem sprawy: Nr 1/2024/IK
Zamawiający: 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana w Chodzieży ul. Kościelna 8, 64-800 Chodzież

zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie zakupowe w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.:

Termoizolacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Floriana w Chodzieży

Zadanie objęte wsparciem finansowym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach zadań polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
iopiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Dokumentacje wchodzącą w skład ZAPYTANIA OFERTOWEGO opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chodzieży, pod linkiem:
https://bip4.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne/2024.html

Termin składania ofert do: 19.08.2024, do godz. 10:00
Adres składania ofert: Gmina Chodzież ul. Notecka 28, 64 - 800 Chodzież

Załączniki:
ogłoszenie - pobierz plik
dokumentacja - pobierz plik

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - OR.272.5.2024

Logotypy

OR.272.5.2024

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Na podstawie zapytania o cenę nr OR.272.5.2024 z dnia 27.06.2024 r. , wyłoniono najkorzystniejszą ofertę: 

Nazwa zadania:

1) „Zakup Serwera do usług, aplikacji baz dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Chodzieży.”

2) „Zakup systemu operacyjnego dla serwera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Chodzieży. „

3) „Zakup licencji dostępowych dla użytkowników do nowego Serwera i systemu operacyjnego dla Wydziału Geodezji.”

Firma: AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski , ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska, NIP: 777-325-09-61.

 

Oferowana cena: 42 018,00 netto, tj. 51 682,14 brutto

Zamawiający informuje o braku wystąpienia konfliktu interesów.

Załacznik: pobierz plik

Informacja - OR.272.4.2024

OR.272.4.2024

Informacja

Starostwo Powiatowe w Chodzieży informuje, że z dniem 5 lipca 2024 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym zadania pn. „Zakup urządzeń UPS do serwerowni, wymiana obecnie wyeksplatowanych urządzeń, które mają zbyt krótki czas podtrzymania napięcia dla zapewnienia ciągłości działania oraz małą ilość wyjść na nowe zunifikowane jednej firmy z większą ilością wejść. W16.”

W związku z tym, iż żadna z firm składających ofertę na powyższe zadanie nie spełniła warunków określonych w specyfikacji, zapytanie ofertowe zostaje unieważnione.

Załącznik: pobierz plik

Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież”

SEKCJAI-ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHODZIESKI

  1. Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799504
 • Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiosny Ludów 1

1.5.2.) Miejscowość: Chodzież

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-chodzieski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chodzieski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6070069997 Adres podmiotu prowadzącego postępowanie: 1.11.3.) Ulica: Wiosny Ludów 14A

1.11.4.) Miejscowość: Chodzież

1.11.5.) Kod pocztowy: 64-800

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcuwchodziez.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.pcuwchodziez.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd6809c7-3445-11ef-acf6-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00399556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00032174/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,z uwzględnieniem wyjątków określonych w p. z. p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p. z. p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, xs, jpeg. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl
 3. Rejestracja i korzystanie z Platformy następuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
 4. Zgodnie z 67 p. z. p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
  1. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s,
  2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
  4. włączona obsługa JavaScript,
  5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
  6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
  7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: zamawiający oraz prowadzący postępowanie;
 2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatchodzieski.pl
 3. Prowadzący wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p. z. p.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p. z. p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p. z. p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy/om nie przysługuje :

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Pełna treść w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DB.261.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 10943812,69 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak 4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Ujskiej położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1530P (wraz z obrębem skrzyżowania ul. Ujskiej z ul.

Łączową i Fabryczną). Zakres robót zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami w ewidencji gruntów: 1834, 1765, 1766, 1808, 1811, 1882, 1948, 1986, 1836/2 i obejmuje przebudowę nawierzchni na całej długości jezdni wraz z chodnikiem, budowę i przebudowę istniejących odcinków kanalizacji deszczowej, przebudowę zatoki autobusowej oraz budowę nowych miejsc parkingowych. Roboty obejmują również obszar skrzyżowania ul. Ujskiej z ul. Łąkową i ul.

Fabryczną.

4.2.5.) Wartość części: 4092588,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 1. Cena (C) – waga kryterium 60%;
 2. Okres gwarancji – waga kryterium 40%.
 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
  1. Cena (C) – waga 60% cena oferty najniższa brutto*

C =x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

 1. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
 2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Okres gwarancji – waga 40%

Okres gwarancji – 40% - maksymalnie 72 miesiące = 40 pkt okres gwarancji oferty badanej

OG=x 100 pkt x 40%

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (max. 72 mce) OG – punkty za okres gwarancji

Uwagi do kryterium „gwarancja”:

 1. Okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
 2. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,
 3. Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 72 miesiące,
 4. Okres gwarancji dotyczy również wszystkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
 5. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy i taki sam zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, to do oceny oferty w kryterium „gwarancja” zostanie przyjęty okres 72 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy
 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Kochanowskiego położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1177P (odcinek od skrzyżowania z ul. Leśną do km

39+900). Zakres robót zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami w ewidencji gruntów: 3403, 3847, 3712, 3689/1, 3689/2, 3640/51, 3639/2 i obejmuje przebudowę nawierzchni na całej długości jezdni wraz z chodnikiem, budowę i przebudowę istniejących odcinków kanalizacji deszczowej oraz remont przepustu

4.2.5.) Wartość części: 3439928,26 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 1. Cena (C) – waga kryterium 60%;
 2. Okres gwarancji – waga kryterium 40%.
 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
  1. Cena (C) – waga 60% cena oferty najniższa brutto*

C =x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

 1. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
 2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Okres gwarancji – waga 40%

Okres gwarancji – 40% - maksymalnie 72 miesiące = 40 pkt okres gwarancji oferty badanej

OG=x 100 pkt x 40%

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (max. 72 mce) OG – punkty za okres gwarancji

Uwagi do kryterium „gwarancja”:

 1. Okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
 2. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,
 3. Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 72 miesiące,
 4. Okres gwarancji dotyczy również wszystkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
 5. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy i taki sam zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, to do oceny oferty w kryterium „gwarancja” zostanie przyjęty okres 72 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy
 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Kościuszki położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P (od km 37+180 do

km 37+420).

Zakres robót zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami w ewidencji gruntów: 1826, 1813 i obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę kanalizacji deszczowej i zmianę organizacji ruchu.

4.2.5.) Wartość części: 1120656,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 1. Cena (C) – waga kryterium 60%;
 2. Okres gwarancji – waga kryterium 40%.
 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
  1. Cena (C) – waga 60% cena oferty najniższa brutto*

C =x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

 1. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
 2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Okres gwarancji – waga 40%

Okres gwarancji – 40% - maksymalnie 72 miesiące = 40 pkt okres gwarancji oferty badanej

OG=x 100 pkt x 40%

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (max. 72 mce) OG – punkty za okres gwarancji

Uwagi do kryterium „gwarancja”:

 1. Okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
 2. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,
 3. Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 72 miesiące,
 4. Okres gwarancji dotyczy również wszystkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
 5. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy i taki sam zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, to do oceny oferty w kryterium „gwarancja” zostanie przyjęty okres 72 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy
 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Wojska Polskiego położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1531P (odcinek od ul. Reymonta do ul. Staszica).

Zakres robót zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami w ewidencji gruntów: 2660/2, 1516/2 i obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych i zmianę organizacji ruchu

4.2.5.) Wartość części: 1665346,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 1. Cena (C) – waga kryterium 60%;
 2. Okres gwarancji – waga kryterium 40%.
 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
  1. Cena (C) – waga 60% cena oferty najniższa brutto*

C =x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

 1. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
 2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Okres gwarancji – waga 40%

Okres gwarancji – 40% - maksymalnie 72 miesiące = 40 pkt okres gwarancji oferty badanej

OG=x 100 pkt x 40%

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (max. 72 mce) OG – punkty za okres gwarancji

Uwagi do kryterium „gwarancja”:

 1. Okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
 2. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,
 3. Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 72 miesiące,
 4. Okres gwarancji dotyczy również wszystkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
 5. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy i taki sam zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, to do oceny oferty w kryterium „gwarancja” zostanie przyjęty okres 72 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy
 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Kościelnej położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1532P (odcinek od ul. Krótkiej do ul. Kościuszki). Zakres

robót zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami w ewidencji gruntów: 1717, 1743 i obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodników wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu dla miejsc parkingowych

4.2.5.) Wartość części: 625292,36 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 1. Cena (C) – waga kryterium 60%;
 2. Okres gwarancji – waga kryterium 40%.
 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
  1. Cena (C) – waga 60% cena oferty najniższa brutto*

C =x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

 1. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
 2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Okres gwarancji – waga 40%

Okres gwarancji – 40% - maksymalnie 72 miesiące = 40 pkt okres gwarancji oferty badanej

OG=x 100 pkt x 40%

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (max. 72 mce) OG – punkty za okres gwarancji

Uwagi do kryterium „gwarancja”:

 1. Okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
 2. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,
 3. Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 72 miesiące,
 4. Okres gwarancji dotyczy również wszystkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
 5. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy i taki sam zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, to do oceny oferty w kryterium „gwarancja” zostanie przyjęty okres 72 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy
 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Poniższe warunki udziału w postępowaniu są jednakowe dla wszystkich części zamówienia:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
  1. doświadczenie: wykonawca musi wykazać że wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.

Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni

bitumicznej (z masy mineralno-asfaltowej) wraz infrastrukturą towarzyszącą np. chodniki, ścieżki pieszo -rowerowe, zjazdy, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe, poziome. Wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

 1. niezbędny sprzęt: wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
 • układarką mas bitumicznych – 1 szt.,
 • walcem drogowym stalowy – min. 1 szt.,
 • walcem drogowym ogumiony – min. 1 szt. Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - niezbędne doświadczenie zawodowe:
  1. wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334). Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:
   • co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
   • doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1.000.000 zł brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym.
  2. wykonawca musi dysponować projektantem w specjalności inżynierii drogowej posiadającym doświadczenie w opracowaniu minimum dwóch dokumentacji projektowych dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi min. klasy Z. Wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót - wykonawca musi wykazać że wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.

Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno -asfaltowej) wraz infrastrukturą towarzyszącą np. chodniki, ścieżki pieszo -rowerowe, zjazdy, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe, poziome. Wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

 1. Wykaz sprzętu - wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
  • układarką mas bitumicznych – 1 szt,
  • walcem drogowym stalowy – min. 1 szt.,
  • walcem drogowym ogumiony – min. 1 szt. Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
 2. Wykaz osób - wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
 1. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334).

Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:

 • co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
 • doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót

co najmniej 1.000.000 zł brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym. Wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

 1. projektantem w specjalności inżynierii drogowej posiadającym doświadczenie w opracowaniu minimum dwóch dokumentacji projektowych dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi min. klasy Z - wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów, opisano w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
 2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres, charakter oraz warunki wprowadzania zmian postanowień w zawartej umowie określono w §18 projektu umowy stanowiącej załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-23 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/951092

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHODZIESKI

 • Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799504
 • Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiosny Ludów 1

1.5.2.)Miejscowość: Chodzież

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-800

1.5.4.)Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.)Adrespocztyelektronicznej:sekretariat@powiat-chodzieski.pl

1.5.10.)Adresstronyinternetowejzamawiającego:www.powiat-chodzieski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6070069997 Adres podmiotu prowadzącego postępowanie: 1.11.3.) Ulica: Wiosny Ludów 14A

1.11.4.) Miejscowość: Chodzież

1.11.5.) Kod pocztowy: 64-800

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcuwchodziez.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.pcuwchodziez.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno”

2.4.)Identyfikatorpostępowania: ocds-148610-4296c5fe-2e0b-11ef-86d2-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00377997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.)Dataogłoszenia: 2024-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00032174/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,z uwzględnieniem wyjątków określonych w p. z. p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p. z. p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, xs, Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
 3. Rejestracja i korzystanie z Platformy następuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
 4. Zgodnie z 67 z. p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
  • stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s,
  • komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 0,
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
  • szyfrowanie na pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
  • oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: zamawiający oraz prowadzący postępowanie;
 • Zamawiający wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatchodzieski.pl
 • Prowadzący wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p. z. p.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p. z. p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p. z. p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 1. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DB.261.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2418316,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w Powiecie Chodzieskim na terenie Gminy Budzyń, obręb Brzekiniec oraz Nowe Brzeźno na działkach o numerach geodezyjnych 370/2, 341, 370/1, 221, 242. Początek odcinka drogi przewidzianego do przebudowy zlokalizowany od km 0+000 do 0+999 (km roboczy). Długość odcinka drogi powiatowej przewidzianej do przebudowy wynosi 0,999 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

44132000-4 - Elementy przepustów

71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 • Cena (C) – waga kryterium 60%;
 • Okres gwarancji – waga kryterium 40%.
 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
  • Cena (C) – waga 60% cena oferty najniższa brutto*

C = x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

 1. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
 2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • Okres gwarancji – waga 40%

Okres gwarancji – 40% - maksymalnie 72 miesiące = 40 pkt okres gwarancji oferty badanej

OG=-------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40% najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (max. 72 m-

ce)

OG – punkty za okres gwarancji Uwagi do kryterium „gwarancja”:

 1. Okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
 2. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,
 3. Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 72 miesiące,
 4. Okres gwarancji dotyczy również wszystkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,
 5. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy i taki sam zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, to do oceny oferty w kryterium „gwarancja” zostanie przyjęty okres 72 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy
 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.36.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.36.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  • Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

 • Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

 • Zdolności technicznej lub zawodowej:
  1. wykonawcy muszą wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż

1.000.000 zł brutto,z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno-asfaltowej) z zastosowaniem technologii MCE. Wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

 1. Wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
 • układarka mas bitumicznych – 1 ,
 • walec drogowy stalowy – 1 szt.,
 • walec drogowy ogumiony – min. 1 szt. Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
  1. Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334).

Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:

 • co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
 • doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1.000.000 zł brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym z zastosowaniem technologii MCE - wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

 • Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

 • Wykaz robót - wykonawca musi wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno-asfaltowej) z zastosowaniem technologii MCE. Wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

 • Wykaz sprzętu - wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
  • układarka mas bitumicznych – 1 szt,
  • walec drogowy stalowy – 1 szt.,
  • walec drogowy ogumiony – 1 szt.

Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

 • Wykaz osób - wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334). Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:
 • co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
 • doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1.000.000 zł brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym z zastosowaniem technologii MCE. Wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

 • Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 • Wykaz robót - wykonawca musi wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej

niż 1.000.000 zł brutto,z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno-asfaltowej) z zastosowaniem technologii MCE. Wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

 • Wykaz sprzętu - wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
  • układarka mas bitumicznych – 1 szt,
  • walec drogowy stalowy – 1 szt.,
  • walec drogowy ogumiony – 1 szt.

Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

 • Wykaz osób - wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334). Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:
 • co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
 • doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1.000.000 zł brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym z

zastosowaniem technologii MCE. Wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

 • Wykonawca musi wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej

niż 1.000.000 zł brutto,z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno-asfaltowej) z zastosowaniem technologii MCE. Wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

 • Wykaz sprzętu - wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
  • układarka mas bitumicznych – 1 szt,
  • walec drogowy stalowy – 1 szt.,
  • walec drogowy ogumiony – min. 1 szt. Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
 • Wykaz osób - wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334).

Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:

 • co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
 • doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1.000.000 zł brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym z zastosowaniem technologii MCE. Wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

 • Wykonawca musi wykazać że wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg lub ulic odpowiadających swoim rodzajem robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia każde o wartości nie mniejszej

niż 1.000.000 zł brutto,z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Za robotę budowlaną o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej (z masy mineralno-asfaltowej) z zastosowaniem technologii MCE. Wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

 • Wykaz sprzętu - wykonawca musi dysponować niżej wymienionym sprzętem:
  • układarka mas bitumicznych – 1 szt,
  • walec drogowy stalowy – 1 szt.,
  • walec drogowy ogumiony – min. 1 szt. Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
 • Wykaz osób - wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważnej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (bez ograniczeń) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334).

Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe:

 • co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
 • doświadczenie w realizacji dwóch zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy minimum L, zadania doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót

budowlanych o wartości robót co najmniej 1.000.000 zł brutto każde. W/w zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym z zastosowaniem technologii MCE. Wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
 2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzania zmian postanowień w zawartej umowie określono w § 22 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Załącznik: pobierz plik

Postępowanie jest dostepne pod linkiem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/944812

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - OR.272.2.2024


OR.272.2.2024

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Na podstawie zapytania o cenę wyłoniono najkorzystniejszą ofertę:
Nazwa zadania: "Zakup urządzania klasy UTM wraz z licencjami, czyli wielofunkcyjne zapory sieciowe zapewniające pełną ochronę na styku sieci lokalnej z Internetem."

Firma:
NetSecure Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30, lokal 63, 00-116 Warszawa
Oferowana cena: 21 967,00 netto, tj. 27 019,41 brutto

Załącznik: pobierz plik

Zakup urządzania klasy UTM wraz z licencjami, czyli wielofunkcyjne zapory sieciowe zapewniające pełną ochronę na styku sieci lokalnej z internetem - OR.272.2.2024

Numer sprawy – OR.272.2.2024

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2023 r. poz. 1720 z późn. zm.) określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1.

 1. Nazwa zadania.
  " Zakup urządzania klasy UTM wraz z licencjami, czyli wielofunkcyjne zapory sieciowe zapewniające pełną ochronę na styku sieci lokalnej z internetem. "
  Przedmiot zamówienia określa – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.
 1. Wspólny Słownik Zamówień.
  32422000-7 - Sieci
  32424000-1 - Infrastruktura sieciowa
  32413100-2 - Rutery sieciowe
 1. Termin wykonania zamówienia: do 12.07.2024 r.
  Proszę o podanie w ofercie (na własnym formularzu cenowym) ceny nettoi brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  CENA 100 %
  Miejsce i termin złożenia oferty:

  Starostwo Powiatowe w Chodzieży (Biuro Obsługi Klienta) lub
  droga elektroniczna adres: mateuszwieczorek@powiat-chodzieski.pl,
  bądź Baza konkurencyjności.

  Ofertę należy złożyć:
  do dnia: 12.06.2024 r. do godz. 14:00.
  Nazwa Zamawiającego:
  Powiat Chodzieski
  Wiosny Ludów nr 1
  64 - 800 Chodzież

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:
Mateusz Wieczorek
tel. 67 2812714, tel. kom. 691 974 396
e-mail: mateuszwieczorek@powiat-chodzieski.pl
w godz. pomiędzy 7.00 - 15.00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 • specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia,
 • druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne.

Załączniki: pobierz załącznik

Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego - Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży - Korekta nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego - Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHODZIESKI
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799504
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Wiosny Ludów 1
1.4.2.) Miejscowość: Chodzież
1.4.3.) Kod pocztowy: 64-800
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-chodzieski.p
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chodzieski.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00297185
2.2.) Data ogłoszenia: 2024-04-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00273271
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2024-04-26 12:00
Po zmianie:
2024-04-30 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2024-04-26 12:10
Po zmianie:
2024-04-30 12:10

Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - Korekta

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHODZIESKI
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799504
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Wiosny Ludów 1
1.4.2.) Miejscowość: Chodzież
1.4.3.) Kod pocztowy: 64-800
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-chodzieski.p
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chodzieski.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00297143
2.2.) Data ogłoszenia: 2024-04-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00280596
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2024-04-26 10:00
Po zmianie:
2024-04-30 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2024-04-26 10:10
Po zmianie:
2024-04-30 10:10

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Załączniki: pobierz plik