Jesteś tutaj:   

Projekty unijne

Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży etap II - RPWP.03.03.01-30-0009/20

Fundusz Europejski - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Wielkopolski
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Cel projektu: Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży
Beneficjent: Gmina Miejsca w Chodzieży
Partner projektu: Powiat Chodzieski

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 5 marca 2021 r. zakończył ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego (konkurs nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt Gminy Miejskiej w Chodzieży pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży – etap II” (potocznie „mobilność miejska 2.0”) został oceniony pozytywnie i znalazł się na II miejscu w ramach wielkopolskiej listy rankingowej. Oznacza to, że Chodzież otrzymać powinna dofinansowanie w wysokości 8 235 639,71 zł. Wartość całego projektu oszacowano na 9 688 987,91 zł, przy czym wkład własny miasta to 1 038 178,90 zł, a Partnera projektu – Powiatu Chodzieskiego to 415 169,30 zł.

W dniu 9 lipca 2021 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę o dofinansowanie w/w projektu.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaplanowano:

 1. dalszą przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych (8,680 km) uzupełniających istniejącą infrastrukturę;
 2. przebudowę oświetlenia drogowego (98 nowych punktów świetlnych) przy tychże ścieżkach;
 3. budowę nowej stacji rowerów miejskich w rejonie Szpitala Powiatowego wraz z rozbudową floty rowerów (50 szt.);
 4. działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne;
 5. regulacja gruntów w pasie drogowym przebudowanych ścieżek pieszo-rowerowych;
 1. Przebudowa ścieżek pieszo-rowerowych zrealizowana zostanie przy:
  • ul. Miodowej na odcinku od ul. Ofiar Gór Morzewskich do ul. Wiejskiej, tj. 390 m;
  • ul. Akacjowej na całej jej długości, tj. 322,21 m;
  • ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Ofiar Gór Morzewskich, tj. 424,82 m;
  • ul. Adama Mickiewicza na całej jej długości, tj. 286,20 m;
  • ul. ks. Ignacego Czechowskiego na całej jej długości, tj. 151,62 m;
  • ul. Ignacego Jana Paderewskiego na całej jej długości, tj. 599,12 m;
  • ul. Dworcowej i Tadeusza Kościuszki na całym odcinku ul. Dworcowej oraz na krótkim odcinku ul. Tadeusza Kościuszki od ul. Dworcowej do ul. Jana Matejki, tj. 474,14 m;
  • ul. Ujskiej na całym jej odcinku, tj. 692 m;
  • ul. Tadeusza Siejaka na całym jej odcinku, tj. 1 026,86 m;
  • ul. Jana Kochanowskiego na odcinku od ul. Tadeusza Siejaka do ul. Osiedle Piaski, tj. 430,46 m;
  • ul. Budzyńskiej na odcinku od ul. Grudzińskich do promenady, tj. 105,08 m;
  • w rejonie ul. Świętokrzyskiej stanowiącej gruntowy odcinek Promenady nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, tj. 1 245,85 m;
  • ul. Jana Matejki i Jagiellońskiej na całym odcinku ul. Jana Matejki oraz na krótkim odcinku ul. Jagiellońskiej od ul. Jana Matejki do ul. Jana Kilińskiego, tj. 150,76 m;
  • ul. Jana Kilińskiego na całym jej odcinku, tj. 323,44 m;
  • ul. Juliusza Słowackiego na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do ul. Karola Marcinkowskiego, tj. 106,00 m;
  • ul. Leśnej na odcinku od tzw. drogi do OHP do ul. Osiedle Leśne, tzn. kontynuacja istniejącej już ścieżki, tj. 324,20 m;
  • ul. 3 Maja i Osiedle Leśne na odcinku od ul. Leśnej do pętli autobusowej przy tzw. sanatorium, tj. 1 165,70 m;
  • w rejonie ul. Strzeleckiej stanowiącej odcinek z Chodzieskiego Domu Kultury do ul. Leśnej, tj. 461,55 m;
 1. Przebudowa oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych zrealizowana zostanie przy:
  • ul. Budzyńskiej w ilości 3 szt.;
  • w rejonie ul. Świętokrzyskiej stanowiącej gruntowy odcinek Promenady nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, w ilości 37 szt.;
  • ul. ks. Ignacego Czechowskiego, w ilości 4 szt.;
  • ul. Ignacego Jana Paderewskiego, w ilości 13 szt.;
  • ul. Dworcowej, w ilości 13 szt.;
  • ul. Tadeusza Siejaka, w ilości 28 szt.;
 1. Rozszerzenie systemu Chromka – Chodzieskiego Roweru Miejskiego:
  • W rejonie Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa na skrzyżowaniu ulic Stefana Żeromskiego i Karola Marcinkowskiego powstanie 21-sza stacja rowerów miejskich. Nawierzchnia łączącego te ulice chodnika zostanie przebudowana w ścieżkę pieszo-rowerową, a centralne jej miejsce wyposażone zostanie w stojaki na 16 rowerów.
  • Wyznaczenie nowej stacji wiąże się również z rozbudową floty rowerów o 50 nowych sztuk, co zwiększy ich łączną dostępną ilość do 123 sztuk.
 1. Działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne. W ramach projektu założono 4 kampanie informacyjno-promocyjne, w tym jedna jeszcze w 2021 roku oraz 3 w 2022 roku. Celem kampanii będzie w głównej mierze zachęcenie do korzystania z alternatywnych źródeł transportu (w postaci roweru) czy też poprawa bezpieczeństwa ruchu dzięki nowoczesnej infrastrukturze. W ramach powyższego zakupione zostaną również tablice informacyjne/pamiątkowe, ulotki, plakaty, gadżety związane z tematyką rowerową itp.
 1. Regulacja gruntów w pasie drogowym przebudowanych ścieżek pieszo-rowerowych.W ramach projektu założono wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, celem uporządkowania granic pasa drogowego. Miasto/Powiat zamierzają wykupić 19 gruntów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych na szacowaną kwotę 148 156,69 zł (w tym koszty notarialne itd.).