Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Aneks do umowy dot. realizacji zadania "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń"

Znaki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń

DOFINANSOWANIE 163 596,29 zł
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ 204 495,37 zł

Powiat Chodzieski w dniu 9 lutego 2024r. podpisał aneks nr 1 do umowy nr 15.14/2023 z dnia 20.10.2023r. z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń".

W związku z zakończeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń” i podpisaniem w dniu 1 grudnia 2023r. umowy z wykonawcą robót tj. Zakładem Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski, Cielimowo ul. Świerkowa 32, 62-220 Niechanowo na wartość 199 698,37 zł brutto oraz wykonaniem tablicy informacyjnej uległa zmniejszeniu kwalifikowalna wartość zadania, zaszła konieczność podpisania stosownego aneksu.

Aktualnie wartość kwalifikowalna zadania wynosi: 204 495,37 zł w tym:
- dofinasowanie z RFRD 163 596,29 zł
- wkład własny Powiatu 40 899,08 zł

Podpisanie umowy - realizacje zadania pn. "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń"

Znaki

Powiat Chodzieski w dniu 1 grudnia br. podpisał umowę z Zakładem Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski, Cielimowo, ul. Świerkowa 32, 62-220 Niechanowo na realizacje zadania pn. "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń".

Wartość robót budowlanych zgodnie z w/w umową wynosi: 199 698,37 zł brutto.

Zgodnie z umową roboty związane z przebudową przejść dla pieszych zostaną zakończone do 31 maja 2024 roku.

Podpisanie umowy – na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka".

Znaki

Podpisanie umowy – na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej
nr 1177P w m. Grabówka

 

Powiat Chodzieski w dniu 28 listopada br. podpisał umowę z firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka".

Wartość robót budowlanych zgodnie z w/w umową wynosi: 614 981,91 zł brutto

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu drogi w terminie do 28 czerwca 2024 r.

 

Podpisanie umowy - realizacje zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka".

Znaki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka

DOFINANSOWANIE 652 170,52 zł
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ 931 672,18 zł

Powiat Chodzieski w dniu 28 listopada 2023r. podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka".

Remontem zostanie objęty odcinek drogi powiatowej nr 1177P od km 46+744,4 do km 47+736 o długości 0,992 km tj. od granicy gminy Chodzież do skrzyżowania z drogą gminną
nr 201553P prowadzącą w kierunku centrum wsi Grabówka.

W ramach prac remontowych planuje się wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej po uprzednim wyrównaniu profilu poprzez ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Remontem zostaną objęte również pozostałe elementy pasa drogowego w tym między innymi pobocza i odwodnienie.

Oddanie drogi do użytkowania zaplanowane jest na dzień 1.07.2024 r.

Podpisanie umowy - realizacje zadania pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica”

Znaki

Podpisanie umowy – na realizację zadania pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej
nr 1481P w m. Oleśnica
”.

Powiat Chodzieski w dniu 17 listopada br. podpisał umowę z firmą POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A na realizację zadania pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P
w m. Oleśnica”.

Wartość robót budowlanych zgodnie z w/w umową wynosi: 927 074,23 zł brutto

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu drogi w terminie do 28 czerwca 2024 r.

Podpisanie umowy - realizacje zadania pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica”

Znaki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica

DOFINANSOWANIE 824 689,95 zł
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 178 128,51 zł

Powiat Chodzieski w dniu 17 listopada 2023r. podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim
na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica”.

Remontem zostanie objęty odcinek drogi powiatowej nr 1481P od km 0+835 do km 1+834
o długości 0,999 km. W ramach prac remontowych planuje się wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej po uprzednim wyrównaniu profilu poprzez ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Remontem zostaną objęte również pozostałe elementy pasa drogowego w tym między innymi pobocza, odwodnienie i oznakowanie.

Oddanie drogi do użytkowania zaplanowane jest na dzień 1.07.2024 r.

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń

Znaki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P
w m. Budzyń

DOFINANSOWANIE 166 531,15 zł
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ 208 163,94 zł

Powiat Chodzieski w dniu 20 października 2023r. podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim
na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. ,,Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń”.

Przewidziane do przebudowy przejścia dla pieszych zlokalizowane są na ulicy Rynkowej
w Budzyniu: jedno znajduje się w ciągu jezdni dwukierunkowej, natomiast drugie na jezdni jednokierunkowej na połączeniu z ul. Lipową. Na każdym z przejść zaplanowano wykonanie: sygnalizacji świetlnej wyposażonej w system detekcji, doświetlenia lampami dedykowanymi typu Led, oznakowania pionowego i poziomego. Obie sygnalizacje świetlne będą również wyposażone w system detekcji radarowej, dla pieszych zostaną zamontowane sygnalizatory akustyczne. Celem przebudowy przedmiotowych przejść jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych.

Aktualnie prowadzona jest procedura mająca na celu wybranie wykonawcy do realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z planem roboty związane z przebudową przejść dla pieszych zostaną zakończone do 31 maja 2024 roku.

Podpisanie umowy - na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo".

Znaki

Powiat Chodzieski w dniu 13 czerwca br. podpisał umowę z Zakładem Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s. c, z Nakła n. Notecią na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo".
Wartość robót budowlanych zgodnie z w/w umową wynosi: 1 036 781,82 zł brutto

 

Podpisanie umowy – na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny”

Podpisanie umowy – na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1341P w m. Wyszyny
”.

Powiat Chodzieski w dniu 28 października br. podpisał umowę z firmą BIMEX z Rogoźna na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny”.

Wartość robót budowlanych zgodnie z w/w umową wynosi: 2 829 000,00 zł brutto

Zgodnie z umową roboty związane z przebudową przedmiotowego odcinka drogi powiatowej zostaną zakończone do 28 sierpnia 2023 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny

Znaki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P
w m. Wyszyny

 

DOFINANSOWANIE     1 059 940,09 zł
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ    2 890 000,00 zł

Powiat Chodzieski w dniu 12 października 2022r. podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim
na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny”.

Przebudową zostanie objęty odcinek drogi o długości 0,657 km od cmentarza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177P. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wykonanie robót drogowych oraz roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Zakres robót drogowych będzie obejmował wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni, nowych chodników, zatoki autobusowej, parkingu przy cmentarzu oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Celem przebudowy przedmiotowego odcinka drogi powiatowej jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Aktualnie prowadzona jest procedura mająca na celu wybranie wykonawcy do realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z planem roboty związane z przebudową drogi zostaną zakończone do 30 września 2023 roku.

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny

Znaki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P
w m. Wyszyny


DOFINANSOWANIE 38 820,93 zł
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ 61 000,00 zł

Powiat Chodzieski w dniu 23 listopada 2021r. podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim
na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021r. pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny”. Nowe przejście dla pieszych zostanie wybudowane w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1177P w z drogami gminnymi. Zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej w obrębie przejścia, oznakowanie pionowe w tym między innymi montaż aktywnych znaków informacyjnych D-6 „przejście dla pieszych”, oznakowanie poziome grubowarstwowe oraz oświetlenie, które zapewni odpowiednią widzialność pieszego na przejściu dla pieszych. Celem budowy przedmiotowego przejścia jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych.

Aktualnie prowadzona jest procedura mająca na celu wybranie wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z planem roboty związane z budową przejścia dla pieszych zostaną zakończone do 30 czerwca 2022 roku.

Podpisanie umowy - realizacje zadania pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny”.

Powiat Chodzieski w dniu 14 grudnia br. podpisał umowę z firmą KOWALSKI BUDOWNICTWO ze Żnina na realizacje zadania pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny
”.

Wartość robót budowlanych zgodnie z w/w umową wynosi: 54 367,59 zł brutto

Zgodnie z umową roboty związane z budową przejścia dla pieszych zostaną zakończone do 30 czerwca 2022 roku.

Podpisanie umowy - realizacje zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo".

Znaki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo

DOFINANSOWANIE 717 140,66 zł
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 024 486,67 zł

Powiat Chodzieski w dniu 23 maja 2023r. podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo”.
Remontem zostanie objęty odcinek drogi od km 19+016 do km 20+015 o długości 0,999 km. Remont przedmiotowego odcinka drogi polegać będzie na odnowieniu nawierzchni jezdni, wykonaniu poboczy i zjazdów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem remontu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy do realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z planem roboty związane z remontem drogi zostaną zakończone do 31 grudnia 2023 roku.