Ogł-pozw-elektrownia-sł-AI.II.6740.450.2019

AI.II.6740.450.2019 Chodzież, dnia 18 października 2019 roku

OGŁOSZENIE

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081),

Starosta Chodzieski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2019 roku wydał dla inwestora: Elektrownia PV 19 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 2 reprezentowanego poprzez pełnomocnika ustanowionego w sprawie Pana Mateusza Mackiewicz, decyzję Nr 509/2019, znak: AI.II.6740.450.2019, udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce położonej w Radwankach gm. Margonin, o numerach ewidencji geodezyjnej gruntów 306/1, 308.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych (pokój nr 14), w dniach pracy tut. Urzędu w godz. 8:00 - 14:00 , w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 67 28 12 732).