Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

AI.III.6740.450.2020

 

O G Ł O S Z E N I E 

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 283), 

Starosta Chodzieski 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2020 roku wydał dla inwestora: Grupa Sp. z o.o. BroMargo Wylęgarnia Sp. k. z siedzibą w Margońskiej Wsi nr 42A gm. Margonin, decyzję Nr 478/2020, znak: AI.III.6740.450.2020, obejmującą: budowę zakładu wylęgarni drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce położonej w Margoninie, o numerze ewidencji geodezyjnej gruntów 1127/7, 1127/19.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa
i Inwestycji, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 14, w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 67 28 12  730).