Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Chodzież, dnia 18 listopada 2020 roku

AI.III.6740.484.2020

O G Ł O S Z E N I E 

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283),

 Starosta Chodzieski 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 listopada 2020 roku wydał dla inwestora: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedziba w Margoninie przy ul. Kościuszki nr 13, decyzję Nr 526/2020, znak: AI.III.6740.484.2020, udzielającą pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody, na działkach położonych w Margoninie, o numerach ewidencji geodezyjnej gruntów 116/2, 116/4, 115, 117, 119.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji
i Zamówień Publicznych
(pokój nr 14), w dniach pracy tut. Urzędu w godz. 800 - 1400 ,
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia
(po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 67 28 12 732).