Mechanizm składania skarg i sygnalizowania nadużyć prawa Unii Europejskiej

 Zgłaszanie naruszeń prawa unijnego

Powiat Chodzieski, siedziba władz: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież, udostępnia elektroniczny kanał zgłoszeń, które dotyczą aktów prawa Unii i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305/17)

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób: 

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@powiat-chodzieski.pl,
  2. w formie listownej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Wiosny Ludów 1, 62-800 Chodzież, z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie naruszenia”,
  3. telefonicznie do wyznaczonej osoby do przyjmowania zgłoszeń i komunikowania się z osobą dokonującą zgłoszenia w osobie Pana Tomasza Więckowskiego pod numerem telefonu: 693-337-954,
  4. poprzez formularz na stronie www.bip.chodzież.pl,
  5. za pomocą dedykowanego adresu strony do zgłoszenia naruszeń prawa i systemu teleinformatycznego do przyjmowania zgłoszeń, który zapewnia bezpieczeństwo zgłoszenia w tym jego poufność i anonimowość, za pomocą linku:
    https://app.sygnanet.pl/Synergia/pl
  6. osobiście, na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego z Sekretarzem Powiatu lub osobą wyznaczoną”.

 Wszelkie pytania dotyczące obsługi kanału zgłoszeń proszę kierować do Pana Tomasza Więckowskiego osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń i komunikowanie się z osobą dokonującą zgłoszenia tel.:693-337-954

Sygnaliści w Polsce są chronieni na mocy dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz wewnętrznych aktów normatywnych takich jak; Kodeks Pracy czy Kodeks Karny. Dedykowany kanał zgłoszeń - https://app.sygnanet.pl/Synergia/pl to szyfrowana platforma do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i zarządzania nimi. Narzędzie jest całkowicie anonimowe a dane przechowywane na serwerze są zaszyfrowane. System jest zgodny min. z: Dyrektywą o sygnalistach UE, projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 Załączniki: