logo
ucho   logo bip
Biuro Obsługi Mieszkańca - załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Biuro obsługi mieszkańca

 

Przyjęcie mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu w Domu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

W razie niemożności umieszczenia w Domu z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidzianym terminie oczekiwania na umieszczenie.

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Koszt ten ustala Starosta Powiatu Kościańskiego i ogłasza w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt są w kolejności:

 1. mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,   
 2. małżonek - zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana,                                                                    

przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec ponosi pełną odpłatność.

Mieszkaniec, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt, jeżeli mieszkaniec przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności w Domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

Nowo przyjętą osobę zapoznaje się z prawami i obowiązkami mieszkańca. Zostają jej przedstawieni pracownicy działający w ramach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, spośród których wybiera pracownika pierwszego kontaktu.

Pracownik taki ma za zadanie:

 • poznać problemy mieszkańca, wynikające z jego indywidualnych potrzeb,
 • ustalić wspólnie z mieszkańcem i Zespołem Terapeutyczno-Opiekuńczym indywidualny plan wsparcia,
 • współpracować z członkami Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego,
 • systematycznie spotykać się z mieszkańcem, omawiać z nim bieżące problemy, wspierać go w trudnych sytuacjach,
 • inspirować mieszkańca do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych,
 • chronić prywatność mieszkańca,
 • dokonywać zakupów na jego życzenie.

Do osobistego bądź korespondencyjnego kontaktu z rodziną mieszkańca upoważnieni są pracownicy socjalni.

Dom zapewnia opiekę lekarską i pielęgnacyjną oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu cen wynikających z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Prowadzi działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości psychofizycznych.

Rzecznikiem interesów mieszkańców i partnerem kierownictwa Domu jest Rada Mieszkańców.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2003-07-10 14:27:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2004-07-16 14:47:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2018-04-19 13:35:22)