logo
ucho   logo bip
Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

 
 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ l
 
Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zwany dalej regulaminem określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania Domu.
 
§ 2
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Domu - należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
3. Mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę umieszczoną w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
 
§ 3
 
Dom działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593 z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1837),
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami).
 
§ 4
 
Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Kościańskiego.
 
§ 5
 
Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych, ociemniałych i z resztką wzroku.
 
§ 6
 
Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości oraz w miarę możliwości ich samodzielności.
 
§ 7
 
Dom zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, społeczne, kulturalne i religijne oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Rozdział II
Organizacja Domu
 
§ 8
 
Domem kieruje dyrektor, zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Zarząd Powiatu Kościańskiego.
 
§ 9
 
Dyrektor kieruje Domem przy pomocy głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych pracowników.
 
§ 10
 
Główny księgowy jest jednocześnie zastępcą dyrektora Domu.
 
§ 11
 
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Domu są działy, sekcja i samodzielni pracownicy.
 
§ 12
 
Podstawowymi komórkami Domu są:
-   Dział opiekuńczy,
-   Dział wspomagający,
-   Dział administracyjno-finansowy,
-   Dział gospodarczy,
-   Samodzielna sekcja spraw pracowniczych,
-   nieetatowy inspektor BHP i ppoż.,
-   nieetatowy radca prawny,
-   niepełnoetatowy kapelan.
 
§ 13
 
Strukturę organizacyjną Domu przedstawia załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
 
§ 14
 
Działy, samodzielna sekcja spraw pracowniczych, pracownik niepełnoetatowy oraz pracownicy nieetatowi realizują zadania Domu w swoim zakresie.
 
§ 15
1. Dział opiekuńczy podlega dyrektorowi Domu.
2. Pracownikami działu są:
-   kierownik zespołu,
-   nieetatowy lekarz,
-   pielęgniarka,
-   opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
-   opiekun,
-   pokojowa,
-   służba zastępcza.
3. Zadaniem działu jest:
-   zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki pielęgnacyjnej,
-   świadczenie mieszkańcom opieki medycznej i innej specjalistycznej, na poziomie określonym w przepisach w sprawie obowiązujących świadczeń w domach pomocy społecznej oraz w odrębnych przepisach,
-   umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
-   prowadzenie indywidualnych kart zleceń lekarza,
-   sporządzanie raportów pielęgniarskich z poczynionych obserwacji o stanie fizyznym i psychicznym mieszkańców,
-   podejmowanie działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec każdego mieszkańca, które zapewnią mu godne życie, intymność i niezależność uwzględniając jego stopień fizycznej i psychicznej sprawności,
-   udzielanie mieszkańcowi pomocy w niezbędnych podstawowych czynnościach życiowych,
-   utrzymanie należytego stanu sanitarnego w pokojach mieszkańców i w pomieszczeniach towarzyszących oraz w miejscach zbiorowego korzystania,
-   godne traktowanie mieszkańców i przestrzeganie ich praw,
-   zapewnienie mieszkańcom spokojnego i bezpiecznego życia,
-   wydawanie mieszkańcom posiłków przy zastosowaniu zasad racjonalnego żywienia i wymogów sanitarnych, określonych przez uprawnione osoby,
-   wykonywanie czynności związanych z podnoszeniem sprawności i aktywności mieszkańców.
 
§ 16
 
1. Dział wspomagający podlega dyrektorowi Domu.
2. Pracownikami działu są:
-   kierownik działu wspomagającego,
-   pracownik socjalny,
-   psycholog,
-   specjalista pracy z rodziną,
-   terapeuta,
-   instruktor ds. kulturalno-oświatowych.
3. Do zadań działu należy:
-   zaspakajanie potrzeb psychofizycznych i społecznych mieszkańców zgodnie ze standardem usług świadczonych przez Dom,
-   tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji i aktywizacji życiowej mieszkańców,
-   ustalenie wraz z mieszkańcem indywidualnego planu wspierania i jego realizacja,
-   zapewnienie mieszkańcom usług w zakresie potrzeb bytowych,
-   zapoznanie nowo przyjętego mieszkańca z jego prawami i obowiązkami w Domu,
-   prowadzenie ewidencji mieszkańców Domu,
-   organizowanie, współorganizowanie i udział w turnusach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych prowadzonych dla mieszkańców,
-   załatwianie spraw związanych z pochówkiem zmarłego mieszkańca, odwiedzanie grobów i dbanie wraz z pracownikami działu gospodarczego o porządek na grobach,
-   udzielenie mieszkańcom pomocy psychologicznej z zastosowaniem diagnozy psychologicznej i terapii indywidualnej,
-   umożliwienie mieszkańcom udziału w zajęciach terapeutycznych z uwzględnieniem różnorodnych form i metod terapii,
-   inicjowanie i organizowanie aktywnego życia mieszkańców z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, poprzez preferowanie form czynnego spędzania czasu wolnego,
-   wykonywanie działań usprawniających i zabiegów leczniczych,
-   prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej wśród mieszkańców Domu, organizowanie świąt, uroczystości, okazjonalnych imprez,
-   stworzenie warunków do rozwoju osobowego mieszkańca,
-   podejmowanie działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, które umożliwią jak największą samodzielność mieszkańca, uwzględniając stopień jego psychicznej i fizycznej sprawności,
-   pomoc w podstawowych czynnościach życiowych mieszkańca,
-   umożliwienie mieszkańcom korzystania z mediów, biblioteki Domu oraz innych bibliotek,
-   holistyczne traktowanie mieszkańca,
-   zapewnienie mieszkańcom spokojnego i bezpiecznego życia,
-   pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu nauki, pracy i znalezieniu lokalu mieszkalnego, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia się,
-   prowadzenie dokumentacji mieszkańców.
 
§ 17
 
1. Dział administracyjno-finansowy podlega głównemu księgowemu.
2. W dziale zatrudnieni są:
-   starsza księgowa,
-   kasjer,
-   magazynier.
3. Do zadań działu należy:
-   prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-   prowadzenie ewidencji księgowej, ewidencji wydatków i kosztów,
-   prowadzenie ewidencji mienia włsnaego jak też obcego, znajdującego sie w dyspozycji Domu, wnioskowanie o przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku oraz ewidencjonowanie i rozliczanie dokonywanych likwidacji zużytego majątku,
-   rejestrowanie budżetu i kontrola jego realizacji,
-   sporządzanie sprawozdawczości finansowej, podatkowej, statystycznej i innej,
-   prowadzenie obsługi kasowej Domu poprzez dokonywanie operacji gotówkowych, tj. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat, dotyczących zarówno bieżącej działalności Domu jak i depozytów mieszkańców,
-   właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów finansowych w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu kasowym,
-   prowadzenie gospodarki magazynowej w pełnym zakresie księgowości materiałowej ilościowej i wartościowej,
-   prowadzenie kartotek stanów magazynowych różnorodnych magazynów (np. magazyn spożywczy, chemiczny, materiałów remontowych itp.),
-   sporządzanie wymaganej dokumantacji magazynowej, wydruków i zestawień,
-   kontrolowanie stanów zapasów magazynowych,
-   dokonywanie zapotrzebowania na artykuły żywnościowe, sanitarne, chemiczne, części zamiennych i wyposażenia, zapewniającego ciągłość gospodarczego funkcjonowania Domu.
 
§ 18
 
1. Dział gospodarczy podlega dyrektorowi Domu.
2. W dziale zatrudnieni są:
-   kierownik działu gospodarczego,
-   technik dietetyk,
-   szef kuchni,
-   kucharz,
-   praczka,
-   szwaczka,
-   konserwator,
-   kierowca,
-   służba zastępcza.
3. Zadaniem działu jest:
-   zabezpieczenie energetyczno-eksploatacyjne Domu,
-   wykonywanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o Prawie zamówień publicznych,
-   prowadzenie stosownej gospodarczej dokumentacji, w tym sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych i innych wymaganych odrębnymi przepisami,
-   administrowanie mieszkaniami Domu,
-   planowanie remontów i inwestycji,
-   dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków, pomieszczeń oraz urządzeń technicznych i podejmowanie przedsięwzięć mających na celu sprawne i bezpieczne ich eksploatowanie,
-   opracowanie jadłospisów dla mieszkańców z uwzględnieniem wymaganych i zalecanych norm, w tym realizacja zaleceń lekarskich w zakresie obowiązującej diety,
-   czuwanie nad jakością surowców i przygotowywanych posiłków,
-   sporządzanie posiłków dla mieszkańców, zgodnie z ustalonym jadłospisem i lekarskimi zaleceniami dietetycznymi oraz wydanie ich pracownikom działu opiekuńczego,
-   przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych w zakresie kompetencji,
-   utrzymywanie bielizny i odzieży mieszkańców w neleżytym stanie higienicznym i estetycznym,
-   zaopatrywanie Domu w sprzęt techniczny, gospodarczy oraz w żywność,
-   prawidłowa eksploatacja oczyszczalni ścieków,
-   dbanie o porządek na terenach zewnętrznych Domu.
4. Kierownik działu prowadzi sprawy BHP i ppoż.
 
§ 19
 
1. Samodzielna sekcja spraw pracowniczych podlega bezpośrednio dyrektorowi Domu.
2. W sekcji zatrudniony jest kierownik samodzielnej sekcji spraw pracowniczych.
3. Zadaniem sekcji jest:
-   prowadzenie spraw kadrowych, płacowych, ZUS i socjalnych pracowników, emerytów i rencistów Domu,
-   prowadzenie sekretariatu Domu.
 
§ 20
 
Kierownicy działów i sekcji zobowiązani są do przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach kontroli wewnętrznej.
 
§ 21
 
Inspektor BHP i ppoż. podlega dyrektorowi Domu i wykonuje obowiązki zgodne z Kodeksem Pracy i wydanymi na jego podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi spraw bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowymi.
 
§ 22
 
Radca prawny podlega dyrektorowi Domu i działa na podstawie odrębnych przepisów.
 
§ 23
 
Kapelan podlega dyrektorowi Domu i zapewnia realizację potrzeb religijnych mieszkańców.
 
§ 24
 
W Domu mogą działać zespoły specjalistyczne, które powołuje dyrektor wewnętrznym aktem normatywnym.
 
§ 25
 
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ścisłej, konstruktywnej i rzetelnej współpracy w realizacji zadań Domu.
 
§ 26
 
1. Zadania poszczególnych pracowników mogą szczegółowo określać zakresy ich obowiązków.
2. Zakresy obowiązków powinny być podpisane przez pracownika i przechowywane w jego aktach osobowych.
 
§ 27
 
1. Rzecznikiem interesów mieszkańców jest Rada Mieszkańców - wybieralny reprezentant samorządu mieszkańców Domu.
2. Do zadań Rady Mieszkańców w szczególności należy:
-   pomaganie dyrektorowi Domu w kształtowaniu właściwych stosunków między mieszkańcami oraz między mieszkańcami i pracownikami Domu,
-   zgłaszanie wniosków i współpraca z pracownikami Domu w sprawach zaspakajania potrzeb bytowych i kulturalnych oraz organizacji szeroko rozumianej rehabilitacji,
-   utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
-   troska o osoby przebywające w szpitalu poprzez odwiedziny hospitalizowanych,
-   kształtowanie prawidłowego stosunku do osób mieszkających poza Domem a korzystających z usług świadczonych przez Dom, bądź przebywających na terenie Domu,
-   w miarę możliwości osobowych pomoc w organizowaniu imprez realizowanych przez Dom,
-   zachęcanie mieszkańców do dbałości o mienie Domu.
 
Rozdział III
Organizacja pracy w domu
 
 § 28
 
Procesy pracy Domu określa Regulamin pracy w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
 
Rozdział IV
Zasady podpisywania pism, dokumantów i aktów prawa wewnętrznego
 
§ 29
 
1. Wszelkie dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne pisma o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Domu podpisuje dyrektor Domu i główny księgowy, a w razie nieobecności tych osób w pracy - osoby je zastępujące.
2. Przelewy bankowe i czeki gotówkowe podpisują tylko osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, złożonej w banku prowadzącym obsługę finansową Domu.
 
§ 30
 
Wewnętrzne akty normatywne i dokumenty kadrowe podpisuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik.
 
§ 31
 
Z upoważnienia dyrektora, pisma w sprawach wynikających z zakresu upoważnień i uprawnień podpisywać mogą:
-   główny księgowy,
-   kierownik samodzielnej sekcji spraw pracowniczych,
-   kierownik działu gospodarczego,
-   kierownik działu wspomagającego,
-   kierownik działu opiekuńczego,
-   pracownik socjalny.
 
Rozdział V
Skargi i wnioski
 
§ 32
 
W sprawach dotyczących skarg i wniosków przyjmuje:
-   dyrektor - w czwartki od godz. 8:00 - 10:00,
-   pracownik socjalny lub osoba go zastępująca - codziennie od godz. 8:00 - 14:00.
 
§ 33
 
Wyznaczone godziny przyjęć nie zwalniają z onbowiązku doraźnego rozpatrzenia skargi, jeżeli charakter skargi tego wymaga.
  
 § 34
 
Skargę dotyczącą postępowania dyrektora rozpatruje Rada Powiatu Kościańskiego.
 
§ 35
 
Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik socjalny lub osoba go zastępująca.
 
§ 36
 
Skargi i wnioski rozpatruje się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 37
 
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienione w § 3 oraz inne właściwe.
 
§ 38
 
Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd Powiatu Kościańskiego.
 
§ 39
 
Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 
§ 40 
 
Traci moc Regulamin Oraganizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach nadany Uchwałą Nr 66/188/2000 Zarządu Powiatu w Kościanie z dnia 26 października 2000 r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2003-07-10 14:09:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2006-10-11 13:48:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2006-10-11 13:48:09)