logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie nr 500054679-N-2017 z dnia 07-11-2017 r.
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500028261-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 29677900000, ul. ul. Poznańska  25, 64020   Czempiń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 827 027, e-mail pomoc@dps.jarogniewice.pl, faks 612 826 110. 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DPSJ.KG.252.17.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul Poznańska 25, która obejmuje dostawę gazu wysokometanowego z sieci gazowej oraz usługę dystrybucji tegoż gazu. Gaz jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu. Dostarczony gaz będzie wykorzystywany na potrzeby socjalno-bytowe tzn. do ogrzania budynków, wytworzenia ciepłej wody użytkowej oraz prawidłowej pracy kuchni głównej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09120000-6

Dodatkowe kody CPV: 60300000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 527190.21 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DUON Dystrybucja S. A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Serdeczna 8 
Kod pocztowy: 62-081 
Miejscowość: Wysogotowo k. Poznania 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 527190.21 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 527190.21 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 527190.21 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 527190.21 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DUON Dystrybucja S. A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Serdeczna 8 
Kod pocztowy: 62-081 
Miejscowość: Wysogotowo k. Poznania 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 527190.21 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 527190.21 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 527190.21 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul Poznańska 25, która obejmuje dostawę gazu wysokometanowego z sieci gazowej oraz usługę dystrybucji tegoż gazu. Gaz jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu. Dostarczony gaz będzie wykorzystywany na potrzeby socjalno – bytowe tzn. do ogrzania budynków, wytworzenia ciepłej wody użytkowej oraz prawidłowej pracy kuchni głównej. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 lit. a) jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie mieszczącą się przy ul. Serdecznej 8 jest jedynym wykonawcą, który może kompleksowo zrealizować całe zadanie.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2017-11-07 12:19:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2017-11-07 12:19:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2017-11-07 12:19:34)