logo
ucho   logo bip

Jarogniewice, dnia 12 lutego 2018 r.

 

DPSJ.KG.2101.1.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze.

Dzierżawie podlegać będzie działka rolna nr 485 o pow. 1,0500 ha, kl. IV a.

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za działkę wynosi - 1050,00 zł.

Cena ofertowa zaproponowana przez oferenta musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Do dnia 12 marca 2018 r. do godz.1100 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu" w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres oferenta,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną cenę,
  5. dowód wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 9 marca 2018 r. przelewem na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003.

Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2018 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej budynku „Siloam". Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami. Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na dzierżawę gruntu na okres do dnia 10 marca 2021 r.

Terminy opłat za dzierżawę gruntu zostaną ustalone w umowie.

Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku rolnego za dzierżawiony grunt.

Działkę rolną podlegającą wydzierżawieniu, można zobaczyć po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z kierownikiem Działu Gospodarczego.

Wzór umowy zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 

Wzór umowy.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2018-02-12 13:57:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2018-02-12 13:58:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2018-02-12 13:58:06)