logo
ucho   logo bip
Jarogniewice, 26.02.2019 r.
DPSJ.KG.2101.1.2019

OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu na cele rolnicze.
Dzierżawie podlegać będzie działka rolna nr 698/2 o powierzchni 0,2000 ha kl. III b na zasadach określonych w umowie.
Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za działkę wynosi 800,00 zł.
Cena ofertowa zaproponowana w ofercie musi być wyższa od ceny wywoławczej.
Do dnia 27.03.2019 r. do godz. 11.00 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu" w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach przy ul. Poznańskiej 25.

Oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oraz adres oferenta,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. oferowaną cenę,
5. dowód wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 26.03.2019 r. przelewem na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003.
Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2019 r. o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej budynku „Siloam". Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.
Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na dzierżawę gruntu na okres do dnia 10.03.2022 r.
Terminy opłat za dzierżawę gruntu zostaną ustalone w umowie.
Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku rolnego za dzierżawiony grunt.
Działkę rolną podlegającą wydzierżawieniu można zobaczyć po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z kierownikiem Działu Gospodarczego.

Wzór umowy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2019-02-26 12:28:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2019-02-26 12:28:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2019-02-26 12:28:59)