logo
ucho   logo bip

Jarogniewice, 04.04.2016 r.

DPSJ.KG.2101.1.2016

 

OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu na cele rolnicze.

Dzierżawie podlegać będzie działka rolna nr 698/2 o powierzchni 0,2000 ha kl. III b      

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za działkę wynosi 800,00 zł.

Cena ofertowa zaproponowana w ofercie musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Z warunkami umowy można zapoznać się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

 

Do dnia 5 maja 2016 r. do godz.1000 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25.

Oferta powinna zawierać:

1.      imię i nazwisko oraz adres oferenta,

2.      datę sporządzenia oferty,

3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.      oferowaną cenę,

5.      dowód wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 4 maja 2016 r. w kasie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w godz. 800-1200.

Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.

W dniu 5 maja 2016 r. o godzinie 1115 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.

Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na dzierżawę do dnia 10 marca 2019 r.

Terminy opłat za dzierżawę gruntu będą ustalone w umowie.

Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku rolnego za dzierżawiony grunt.

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2016-04-04 13:30:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2016-04-04 13:34:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2016-04-04 13:34:04)