logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie nr 500028261-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.
Czempiń: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie

Informacje dodatkowe:  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 29677900000, ul. ul. Poznańska  25, 64020   Czempiń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 827 027, e-mail pomoc@dps.jarogniewice.pl, faks 612 826 110. 
Adres strony internetowej (url): 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 
Numer referencyjny  DPSJ.KG.252.17.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul Poznańska 25, która obejmuje dostawę gazu wysokometanowego z sieci gazowej oraz usługę dystrybucji tegoż gazu. Gaz jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu. Dostarczony gaz będzie wykorzystywany na potrzeby socjalno–bytowe tzn. do ogrzania budynków, wytworzenia ciepłej wody użytkowej oraz prawidłowej pracy kuchni głównej.
II.5) Główny Kod CPV: 09120000-6 
Dodatkowe kody CPV:
60300000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 613290.10 
Waluta: 
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 lit. a ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul Poznańska 25, która obejmuje dostawę gazu wysokometanowego z sieci gazowej oraz usługę dystrybucji tegoż gazu. Gaz jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu. Dostarczony gaz będzie wykorzystywany na potrzeby socjalno–bytowe tzn. do ogrzania budynków, wytworzenia ciepłej wody użytkowej oraz prawidłowej pracy kuchni głównej. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 lit. a) jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie mieszczącą się przy ul. Serdecznej 8 jest jedynym wykonawcą, który może kompleksowo zrealizować całe zadanie.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 
DUON Dystrybucja S. A. ,  ,  ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania,  62-081,  Przeźmierowo,  kraj/woj.wielkopolskie 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2017-09-14 07:44:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2017-09-14 07:44:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2017-09-14 07:44:37)