logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę kanalizacji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4 - Wykaz robót.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6 - Oświadczenie.
Załącznik nr 7 - Projekt umowy.
Załącznik nr 8 - Projekt budowlany.
Załącznik nr 9 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa.
Załącznik nr 10 - Rysunek nr 2 - profil kanalizacji sanitarnej.
Załącznik nr 11 - Rysunek nr 3 - profil kanalizacji deszczowej.
Załącznik nr 12 - Rysunek nr 4 - studzienka.
Załącznik nr 13 - Przedmiar robót.
Załącznik nr 14 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

 

UWAGA!

Wykonawco, jeśli pobierasz ze strony BIP dokumentację zapytań ofertowych, to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2018-07-30 14:42:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2018-07-30 14:43:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2018-07-31 11:11:51)