logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie o zamówieniu.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4 - Wykaz robót.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie.

Załącznik nr 7 - Projekt umowy.

Załącznik nr 8 - Opis techniczny.

Załącznik nr 9 - Rysunki.

Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 11 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania ogólne.

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót - remont dachu.

Załącznik nr 13 - Przedmiar robót - malowanie.

 

 

UWAGA!

Wykonawco, jeśli pobierasz ze strony BIP dokumentację zapytań ofertowych, to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2018-07-26 14:39:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2018-07-26 14:40:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2018-07-26 14:40:04)