logo
ucho   logo bip

 

Jarogniewice, dnia 06.06.2018 r.

 

DPSJ.KG.2113.3.2018

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu więźby i pomalowaniu połaci dachu budynku pałacowego "Betania".

Przygotowaną ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń do 20.06.2018 r. do godz.10:00 w zamkniętej kopercie opisanej "REMONT DACHU".

Złożona oferta musi zawierać: wypełniony i parafowany formularz umowy, wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz aktualny wydruk z CEIDG lub KRS.

Informujemy, że złożona oferta zostanie porównana z innymi ofertami, a Zamawiający zawrze umowę na wykonanie robót z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenę ofertową. Po wyborze wykonawcy, a przed podpisaniem umowy, Dom poprosi o przedłożenie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej i kosztorysu, na podstawie którego została wyliczona cena ofertowa.

Termin zakończenia robót budowlanych upływa w dniu 10.12.2018 r.

Dokumentacja dotycząca zakresu robót dostępna jest na stronie BIP pod adresem http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Przedmiot zamówienia można obejrzeć w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim umówieniu się telefonicznie z Kierownikiem Działu Gospodarczego pod numerem 61 28 27 011.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. Zwiększenia bądź zmniejszenia zakresu prowadzonych robót niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. W takim przypadku rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie cen przedstawionych w ofercie.
  2. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  3. Możliwości dokonania zmian warunków zawartych w zaproszeniu i wzorze umowy przed terminem składania ofert.

 

Zaproszenie do złożenia oferty.                                                                                      

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.

Załącznik Nr 3 - Przedmiar robót remont.

Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót malowanie.

Załącznik Nr 5 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

Załącznik Nr 6 - Wymagania Ogólne.

Załącznik Nr 7 - Opis techniczny.

Załącznik Nr 8 - Rysunki.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2018-06-06 13:44:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2018-06-06 13:45:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2018-06-06 13:50:40)