logo
ucho   logo bip

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN. 
Przygotowaną ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń do 31.10.2017 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie opisanej „SAMOCHÓD”. 
Złożona oferta musi zawierać: wypełniony i parafowany formularz umowy, wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz aktualny wydruk z CEIDG lub KRS. 
Informujemy, że złożona oferta zostanie porównana z innymi ofertami, a Zamawiający zawrze umowę na dostawę z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenę. Termin dostawy samochodu upływa w dniu 20.12.2017 r. 
Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wyposażenia został przedstawiony w „Formularzu ofertowym”. 
Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 000 euro nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wewnętrzną Zamawiającego obowiązującą do kwoty poniżej progu 30 000 euro. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
2. Możliwości dokonania zmian warunków zawartych w zapytaniu przed terminem składania ofert. 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.

 

Załączniki do pobrania również ze strony Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach - www.dps.jarogniewice.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2017-10-23 15:00:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2017-10-23 15:01:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2017-10-24 08:25:28)