logo
ucho   logo bip
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo dostawczego typu KOMBI VAN.

 

Przygotowaną ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń do 14.11.2017 r. do godz.11:00 w zamkniętej kopercie opisanej „SAMOCHÓD". Złożona oferta musi zawierać: wypełniony i parafowany formularz umowy, wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz aktualny wydruk z CEIDG lub KRS. Informujemy, że złożona oferta zostanie porównana z innymi ofertami, a Zamawiający zawrze umowę na dostawę z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
Termin dostawy samochodu upływa w dniu 20.12.2017 r.

Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wyposażenia został przedstawiony w „Formularzu ofertowym".
Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert zaoferowanego samochodu lub samochodu podobnego o zbliżonych parametrach oraz żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że podana cena w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom.
Oferent po złożeniu oferty jest nią związany w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Dostawcą. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania samochodu z tak zwaną kratką.

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 000 euro nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wewnętrzną Zamawiającego obowiązującą do kwoty poniżej progu 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Możliwości dokonania zmian warunków zawartych w zapytaniu przed terminem składania ofert.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2017-11-03 11:21:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2017-11-03 11:21:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2017-11-03 11:26:13)