Regulamin pracy - zmiany

ZARZĄDZENIE NR 10/2017

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

z dnia 17 lipca 2017 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 

 

Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), art.1041 – 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2016 r. poz. 1666 ze zm.

zarządzam  co następuje:

 

§   1

 

§ 34 ust.2 pkt f  regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie otrzymuje brzmienie:

 

f) dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz prowadzić stosowne zapisy tzn. Kartę odzieży i środków ochrony.

   W szczególnych przypadkach dopuszcza się za zgodą dyrektora samodzielne dokonywanie zakupów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia dostosowanego do osobistych potrzeb pracowników. Koszt takiego zakupu zostanie zwrócony jednak jedynie do wysokości zwykle czynionych zakupów tych środków przez pracodawcę.

 

§ 2

 

Niniejsze zarządzenie zostanie podane do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wejścia w życie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku.

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

z dnia 9 lipca 2018 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 

 

 

 

Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), art.1041 – 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2018 r. poz. 917 ze zm.

zarządzam  co następuje:

 

 

§ 1

 

§ 22 ust.3 pkt 6 regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie otrzymuje brzmienie:

 

6) pracownicy administracyjni, pracownicy socjalni, fizjoterapeuta,  kierownik kuchni,        dietetyk, magazynier, kierowcy, pracownicy pralni - od 7.15 do 15.15

   w przyjętym 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym

 

§ 2

 

§ 22 ust.3 pkt 7 regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie otrzymuje brzmienie:

 

7)   instruktorzy terapii – praca w systemie II zmianowym:

      od poniedziałku do piątku wg harmonogramu:

      I zmiana od 7.15 do 15.15

      II zmiana od 13.00 do 21.00

      oraz praca w soboty - od 7.15 do 15.15 wg harmonogramu

      w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

 

§ 3

 

Wprowadzam załącznik nr 2 do regulaminu pracy określający rodzaj i przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej oraz czasokres ich użytkowania dla stanowisk pracowniczych wyszczególnionych w niniejszym załączniku.

 

§ 4

 

Traci moc załącznik nr 2 do regulaminu pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2016 z dnia 21 listopada 2016 r..

 

§ 5

 

Niniejsze zarządzenie zostanie podane do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wejścia w życie.

 

 

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.07.2018 roku.

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2018

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

z dnia 1 października 2018 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 

 

 

 

Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018, poz.1260), art.1041 – 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018, poz. 917 ze zm.

zarządzam  co następuje:

 

 

§ 1

 

Rozdział XI regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie otrzymuje brzmienie:

 

ROZDZIAŁ XI

Monitoring

 

§ 50

 

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, prowadzi się nadzór nad terenem zakładu pracy oraz terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
  2. Monitoringiem objęte są następujące pomieszczenia i teren:

a)    ciągi komunikacyjne w budynku mieszkalnym,

b)    pokój wyciszeń - pawilon „J”,

c)    świetlica - pawilon „D”,

d)    wjazd na teren zakładu pracy,

e)    wjazd dla zaopatrzenia,

f)     miejsca parkingowe,

g)    droga wewnętrzna z budynkiem gospodarczym.

  1. Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone za pomocą tabliczki z napisem „obiekt monitorowany” i stosownym piktogramem przy obydwu wjazdach na teren zakładu pracy.
  2. Monitoring prowadzony jest za pomocą 19 kamer przemysłowych, umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynków Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
  3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, palarni, pomieszczenia udostępnionego zakładowej organizacji związkowej.
  4. Nagrania z monitoringu są przetwarzane przez pracodawcę wyłącznie dla celów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
  5. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez pracodawcę przez okres 1 miesiąca.
  6. W przypadku, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca podjął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

 

 

§ 2

 

Dodaje się Rozdział XII do regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, który otrzymuje brzmienie:

ROZDZIAŁ XII

Przepisy końcowe

 

§ 51

 

Dyrektor DPS przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 9.00 - 11.00. W przypadku nieobecności Dyrektora w tym dniu pracownicy przyjmowani są w pierwszym dniu pracy Dyrektora.

 

§ 3

 

Niniejsze zarządzenie zostanie podane do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wejścia w życie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.10.2018 roku.

ZARZĄDZENIE NR 10 /2021

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

z dnia 9 czerwca 2021 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 

 

   Na podstawie art. 7 pkt 4, art.43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), art.1041 – 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

 

§ 22 ust.3 regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie otrzymuje brzmienie:

 

„3. Wymiar i rozkład czasu pracy dla poszczególnych grup zawodowych:

 

1)    personel opiekuńczy (opiekunowie) – praca w systemie III zmianowym równoważnym:

I zmiana od 7.00 do 19.00

II zmiana od 12.00 do 20.00

III zmiana od 19.00 do 7.00

w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

W sytuacjach koniecznych ze względów organizacji pracy i zapewnienia pełnej opieki nad Mieszkańcami dopuszcza się zmiany dyżurów opiekunów z dyżurów II zmiany od 12.00 do 20.00 na dyżur I zmiany od 7.00 do 15.00.

 

2)    personel medyczny (pielęgniarki) – praca w systemie I zmianowym równoważnym – od 7.00 do 19.00 i od 7.00 do 15.00

w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

 

3)    pokojowe (pokojowe i pokojowe/szwaczki) - praca w systemie I zmianowym równoważnym – od 7.00 do 19.00 i od 7.00 do 15.00

w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

 

4)    pracownicy kuchni – praca w systemie I zmianowym równoważnym – od 7.00 do 19.00 i od 7.00 do 15.00

w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

 

5)    rzemieślnicy – praca w systemie II zmianowym:

I zmiana od 6.00 do 14.00

II zmiana od 14.00 do 22.00

w przyjętym 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

 

6)    pracownicy administracyjni, pracownicy socjalni, pielęgniarki wykonujące zadania administracyjne, fizjoterapeuci, magazynier, kierowcy – od 7.15 do 15.15

w przyjętym 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

 

7)    instruktorzy terapii – praca w systemie I zmianowym – od 7.15 do 15.15

oraz praca w soboty od 7.15 do 15.15 wg harmonogramu

w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

W czasie pracy przysługuje 15 minutowa przerwa.”

 

§ 2

 

Traci moc § 1 i § 2 Zarządzenia Nr 9/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

 

§ 3

 

Niniejsze zarządzenie zostanie podane do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wejścia w życie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2021

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 

 

Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), art.1041 – 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam załącznik nr 2 do regulaminu pracy określający rodzaj i przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej oraz czasokres ich użytkowania dla stanowisk pracowniczych wyszczególnionych w niniejszym załączniku.

 

§ 2

 

Traci moc załącznik nr 2 do regulaminu pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

 

§ 3

 

Niniejsze zarządzenie zostanie podane do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wejścia w życie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.08.2021 roku.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy DPS

 

 

 

Określenie rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
oraz środków higieny osobistej

L.p.

Stanowisko

Rodzaj

Ilość lub okresy użytkowania

1.

Kierowca

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Fartuch ochronny

3 lata

Buty gumowe

Dyspozycyjne – do zużycia

Rękawice ochronne

12 szt. na rok – do zużycia

Fartuch gumowy przedni

Dyspozycyjny – do zużycia

Okulary słoneczne

2 lata

Krem do rąk

4 szt. na rok

2.

Rzemieślnik

Ubranie robocze

2 lata

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Czapka

4 okresy zimowe

Obuwie

1 rok

Tshirt

1 rok

Rękawice ochronne

Do zużycia

Krem do rąk

4 szt. na rok

3.

Pokojowa

Obuwie profilaktyczne z paskiem

1 rok

Mundurek bluza                      

2 lata

Tshirt

1 rok

Fartuch ochronny

2 lata

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Kalosze

Dyspozycyjne do zużycia

Krem do rąk

4 szt. na rok

4.

Praczka

Obuwie profilaktyczne z paskiem

1 rok

Mundurek bluza i spodnie                     

2 lata

Tshirt

1 rok

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Rękawice gumowe

Do zużycia

Krem do rąk

4 szt. na rok

5.

Magazynier

Mundurek bluza

3 lata

Obuwie profilaktyczne z paskiem

3 lata

Rękawice gumowe

Do zużycia

Krem do rąk

4 szt. na rok

Ocieplacz

4 okresy zimowe

6.

Szef kuchni

Kucharka

Pomoc kuchenna

Obuwie profilaktyczne z paskiem

1 rok

Mundurek bluza i spodnie

2 lata

Tshirt

1 rok

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Fartuch gumowy przedni

Dyspozycyjny – do zużycia

Rękawice gumowe

Do zużycia

Krem do rąk

4 szt. na rok

7.

Opiekun

Obuwie profilaktyczne z paskiem

1 rok

Mundurek bluza

2 lata

Spodnie lub getry

2 szt. na 2 lata

T-shirt

1 rok

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Fartuch gumowy przedni

Dyspozycyjny – do zużycia

Kalosze

Dyspozycyjne – do zużycia

Rękawice gumowe

do zużycia

Krem do rąk

4 szt. na rok

8.

Pielęgniarka

Obuwie profilaktyczne z paskiem

1 rok

Mundurek bluza

2 lata

Spodnie lub getry

2 szt. na 2 lata

T-shirt

1 rok

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Fartuch gumowy przedni

Dyspozycyjny – do zużycia

Kalosze

Dyspozycyjne – do zużycia

Rękawice gumowe

Do zużycia

Krem do rąk

4 szt. na rok

9.

Fizjoterapeuta

Dres- bluza i spodnie lub mundurek

2 lata

Tshirt

1 rok

Obuwie sportowe lub profilaktyczne z paskiem

1 lata

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Rękawice gumowe

Do zużycia

Krem do rąk

4 szt. na rok

10.

Terapeuta zajęciowy

(zajęcia praktyczne)

Krem do rąk

4 szt. na rok

Fartuch tkaninowy

3 lata

11.

Terapeuta zajęciowy

(zajęcia ruchowe)

Krem do rąk

4 szt. na rok

Dres kpl.

2 lata

Tshirt

1 rok

Obuwie sportowe

1 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2023

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

z dnia 23 stycznia 2023 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 

 

   Na podstawie art. 7 pkt 4, art.43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), art.1041 – 1042, art.22² ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

 

§ 50 ust.2 regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie otrzymuje brzmienie:

 

„2. Monitoringiem objęte są następujące pomieszczenia i teren:

a)    ciągi komunikacyjne w budynku mieszkalnym,

b)    pokój wyciszeń - pawilon „J”,

c)    świetlica - pawilon „D”,

d)    wjazd na teren zakładu pracy,

e)    wjazd dla zaopatrzenia,

f)     miejsca parkingowe,

g)    droga wewnętrzna z budynkiem gospodarczym

h)    hall przy wejściu głównym”

 

 

§ 2

 

Niniejsze zarządzenie zostanie podane do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wejścia w życie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2023 roku.