Regulamin pracy

ZARZĄDZENIE NR 7/2016

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 

 

 

 

 

§ 1

  Na podstawie art.2, art.7 pkt 4, art.42 ust.1, art.43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r., poz.902 ), art.104, art. 1041  – art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   (Dz.U. z 2014 r., poz.1502 ze zm.) ustalam regulamin pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

 

§ 2

 

Regulamin pracy stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 2. Regulamin zostanie podany do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wejścia w życie.
 3. Z chwilą wejścia w życie regulaminu tracą moc wcześniejsze zarządzenia w niniejszym zakresie.

 

 

 

 

 

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Ślesinie
/-/ Joanna Wołyńska

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2016 z dnia 21.11.2016 r.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

w sprawie regulaminu pracy

Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 

 

REGULAMIN PRACY

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin pracy opracowano w oparciu o :

 1. art.104 - art.  1041  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy

oraz wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych;

 1. art.42, art.43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 2. art. 26 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
  (Dz. U. 2015 r., poz. 1881).

 

§ 2

 

 1. Regulamin pracy jest aktem normatywnym, ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz związane  z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 2. Celem regulaminu pracy jest sprecyzowanie reguł porządku pracy, ułatwiających jej należyty przebieg oraz dostosowanie podstawowych zasad prawa pracy do warunków istniejących w zakładzie pracy.

 

§ 3

 

 1. Dyrektor DPS lub osoba prowadząca sprawy kadrowe zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika, przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza ten fakt w pisemnym oświadczeniu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu pracy podaje się do wiadomości pracowników w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

 

§ 4

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę bez względu na rodzaj, czas pracy i zajmowane stanowisko;
 2. pracodawca - Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, ul. Kościelna 46.

 

§ 5

 

W sprawach nieuregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

Rozdział II

Organizacja pracy

 

 

§ 6

 

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

a)    zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

b)    organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu
ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

c)     zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

d)    terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;

e)    ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

f)      zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

g)    stwarzać obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

h)    prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;

i)      wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;

j)      zapewnić pracownikom odzież ochronną, roboczą, środki czystości i dopilnować, aby środki te stosowane były zgodnie z przeznaczeniem;

k)     informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami.

 

§ 7

 

 1. Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę.
 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności :

a)    przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny;

b)    przestrzegać  regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;

c)     przestrzegać przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

d)    dbać o dobro zakładu pracy, zwłaszcza przebywających w nim mieszkańców, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

e)    wykonywać skutecznie i dokładnie polecenia przełożonych;

f)      przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej oraz chronić dane osobowe mieszkańców Domu;

g)    przestrzegać zasad współżycia społecznego;

h)    podnosić kwalifikacje oraz doskonalić umiejętności pracy;

i)      dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy;

j)      należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, urządzenia i pomieszczenia pracy;

k)     nie wykonywać żadnych czynności na użytek własny lub osób trzecich przy użyciu urządzeń i narzędzi stanowiących własność DPS,  bez zezwolenia przełożonego;

l)      poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym w zakresie znajomości przepisów i zasad bhp oraz w przypadku konieczności skontrolowania skuteczności szkolenia organizowanego przez pracodawcę.

 

§ 8

 

 1. Dokumentacja personalna kandydata do pracy powinna obejmować w szczególności:

a)    świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły lub inny dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe;

b)    świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;

c)     podanie o przyjęcie do pracy zawierające przebieg dotychczasowej pracy zawodowej;

d)    kwestionariusz osobowy;

e)    dokumenty wymagane na danym stanowisku pracy w myśl odrębnych przepisów.

 1. Decyzję o przyjęciu pracownika do pracy podejmuje Dyrektor DPS.
 2. Bezpośredni przełożony wyznacza miejsce pracy danego pracownika i przydziela mu sprzęt, narzędzia i materiały niezbędne do pracy oraz zapoznaje go z zakresem czynności, udzielając stosownych wskazówek co do sposobu wykonywania obowiązków i przechowywania narzędzi pracy.

 

§ 9

 

Przed przystąpieniem do pracy lub w pierwszym dniu pracy pracownik powinien:

a)    otrzymać pisemną umowę o pracę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi wynagrodzenie, a także zakres czynności;

b)    zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy;

c)     odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami;

d)    otrzymać nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących na stanowisku pracy oraz być poinformowany o sposobie posługiwania się tymi środkami;

e)    otrzymać nieodpłatnie niezbędną odzież i obuwie robocze przewidziane na danym stanowisku;

f)      posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
do pracy na danym stanowisku.

 

§ 10

 

 1. Przydziału prac dokonuje bezpośredni przełożony pracownika.
 2. Jeżeli przed końcem ustalonego czasu pracy pracownik wykonał przydzieloną mu pracę lub z innych przyczyn nie może wykonać pracy, obowiązany jest niezwłocznie zgłosić fakt braku pracy bezpośredniemu przełożonemu, który podejmuje odpowiednią decyzję co do wykorzystania pozostałego czasu pracy.
 3. Bezpośredni przełożony pracownika odpowiada za dostarczenie pracownikowi lub właściwe używanie przez niego niezbędnych do wykonania prac materiałów i środków pracy oraz za rzetelne rozliczanie pracownika z używanych środków pracy i materiałów.

 

 

 

§ 11

 

W zakładzie pracy obowiązuje zasada wydawania poleceń służbowych pracownikom przez bezpośredniego przełożonego, bądź w przypadku jego nieobecności Dyrektora DPS.

 

 

Rozdział III

Warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu

 

 

§ 12

 

 1. Każdy pracownik jest obowiązany potwierdzać swoje przybycie do pracy przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności. O miejscu wykładania listy obecności pracownik powinien być poinformowany przez swojego przełożonego przed rozpoczęciem pracy.
 2. Opuszczenie stanowiska pracy lub zakładu w czasie pracy wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego.
 3. Każde opuszczenie i powrót do zakładu pracy w trakcie czasu pracy winno być odnotowane przez bezpośredniego przełożonego w liście obecności lub ewidencji nieobecności w pracy w sposób przyjęty w zakładzie pracy.
 4. Kontrola czasu pracy należy do bezpośredniego przełożonego pracownika.
 5. Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy jest dopuszczalne jedynie za zgodą Dyrektora DPS wyrażoną na piśmie.
 6. Czas przebywania  w  zakładzie pracy  po  godzinach  pracy  winien być rejestrowany w sposób i na zasadach przyjętych przez pracodawcę.

 

§ 13

 

 1. Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu narzędzia, sprzęt, dokumenty  i pieczęcie.
 2. Pracownik opuszczający pomieszczenie pracy jako ostatni zobowiązany jest do:

a)    sprawdzenia  i  zabezpieczenia wszystkich urządzeń elektrycznych, palników gazowych  i zaworów wodociągowych;

b)    zamknięcia okien i drzwi;

c)     przekazania kluczy od pomieszczenia, w którym pracuje osobie sprawującej nad nimi nadzór, zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładzie pracy.

 1. Nadzór nad wykonywaniem przez pracowników obowiązków, o których mowa w ust.2 sprawują ich bezpośredni przełożeni.

 

§ 14

 

W przypadku powzięcia przez pracownika wiadomości o wystąpieniu na terenie zakładu pracy jakiejkolwiek awarii, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Dyrektora DPS lub bezpośredniego przełożonego, oraz przedsięwziąć wszelkie możliwe działania mające na celu ograniczenie szkody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy

 

 

§ 15

 

 1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych lub możliwych do przewidzenia pracownik winien uprzedzić pracodawcę.
 2. W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami określonymi w ust.1, pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby, listownie lub telefonicznie.
 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust.2 jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności, zwłaszcza jego obłożną chorobę połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników, albo inne zdarzenie losowe, nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności. W takim przypadku pracownik zawiadamia zakład pracy o przyczynie nieobecności niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa wyżej.

 

§ 16

 

 1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy przedstawiając niezwłocznie przyczyny nieobecności.

Na żądanie kierownika zakładu pracy pracownik przedkłada niezbędne dowody
w tym zakresie.

 1. W razie nieobecności w pracy z powodu:

a)    niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej;

b)    leczenia uzdrowiskowego, jeżeli jego okres uznany jest zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;

c)     choroby członka rodziny pracownika, wymagającej sprawowania przez pracownika osobistej opieki;

pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając do zakładu

pracy zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

 1. Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy bądź spóźnienie się do pracy uważa się również:

a)    odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia lekarza lub decyzji komisji lekarskiej bądź inspektora sanitarnego, jeżeli zakład pracy nie zatrudni pracownika przy innej pracy odpowiedniej do stanu jego zdrowia;

b)    okoliczność wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8;

c)     konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach nie przekraczających 8 godzin od zakończenia podróży, potwierdzoną oświadczeniem pracownika;

d)    imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystawione przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia -
- w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się na to wezwanie.

 

 

 

 

Rozdział V

Zwolnienia od pracy

 

 

§ 17

 

 1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie spraw osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.
 2. Zwolnień od pracy udziela Dyrektor DPS na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez jego bezpośredniego przełożonego , jeżeli nie zakłóci to toku pracy. Pracownikowi za czas tego zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że odpracował czas zwolnienia.

Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

 

§ 18

 

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w trybie i na zasadach określonych przez przepisy prawa pracy i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie albo inne przepisy prawa.
 2. W szczególności pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika:

a)    na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia;

b)    wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania;

c)     wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym , karnym przygotowawczym, sądowym;

d)    będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi;

e)    na czas obejmujący 2 dni w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy zaś 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.2 pkt 1 - 3 pracodawca wydaje, na wniosek pracownika, zaświadczenie określające wysokość utraconego przez pracownika wynagrodzenia w celu uzyskania przez niego od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu, w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 2. Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust.2 pkt 4 - 5 pracownik zachowuje prawo  do wynagrodzenia.

 

§ 19

 

 1. Bezpośredni przełożony pracownika prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy, w której rejestruje wszelkie zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nie usprawiedliwione nieobecności w pracy.
 2. Wyjazdy służbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanego przez Dyrektora DPS.

 

 

 

§ 20

 

W sprawach nie uregulowanych w rozdziale IV i V zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności działu VII Kodeksu pracy oraz rozporządzenia  Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikom zwolnień od pracy.

 

 

Rozdział VI

Czas pracy

 

 

§ 21

 

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

§ 22

 

 1. Ustala się czas pracy w wymiarze 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień , w przyjętym dla danej grupy pracowników okresie rozliczeniowym.
 2. Praca w godzinach nadliczbowych następuje każdorazowo na polecenie przełożonego. Praca w granicach określonych w ust. 1 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 
 3. Wymiar i rozkład czasu pracy dla poszczególnych grup zawodowych:

 

1) personel medyczny i opiekuńczy (opiekunowie i pielęgniarki) - praca w systemie III zmianowym :

I zmiana od 7.00 do 19.00

II zmiana od 12.00 do 20.00

III zmiana od 19.00 do 7.00

w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

 

W sytuacjach koniecznych ze względów organizacji pracy i zapewnienia pełnej opieki nad Mieszkańcami dopuszcza się zamiany dyżurów opiekunów i pielęgniarek z dyżurów II zmiany: 12.00 – 20.00 na dyżur I zmiany 7.00 – 15.00.

 

 

2) pokojowe – praca w systemie I zmianowym - od 7.00 do 19.00

w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

 

3) pokojowe wykonujące zakres obowiązków związanych z utrzymaniem stanu sanitarnego w zespole terapeutycznym, administracyjnym i żywieniowym – praca w systemie II zmianowym:

I zmiana 8.00 – 16.00

II zmiana 11.00 – 19.00

w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

 

4) pracownicy kuchni – praca w systemie II zmianowym:

I zmiana od 6.00 do 14.00

II zmiana od 12.00 do 20.00

w przyjętym 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym

 

5) rzemieślnicy - praca w systemie II zmianowym:

I zmiana od 6.00 do 14.00

II zmiana od 14.00 do 22.00

w przyjętym 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym

6) pracownicy administracyjni, pracownicy socjalni, fizjoterapeuta,  kierownik kuchni, dietetyk, magazynier, kierowcy, pracownicy pralni - od 7.15 do 15.15

 

7) instruktorzy terapii – praca w systemie II zmianowym:

od poniedziałku do piątku wg harmonogramu:

I zmiana od 7.15 do 15.15

II zmiana od 13.00 do 21.00

oraz praca w soboty - od 9.00 do 17.00 wg harmonogramu

w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

 

W czasie pracy przysługuje 15 min. przerwa.

 

 1. Przerwa, o której mowa w ust.3 wliczana jest do czasu pracy.
 2. Pracownicy pracujący w systemie zmianowym obowiązani są przekazywać  zmiennikom uwagi dotyczące faktów mających miejsce w czasie wykonywania przez nich swoich obowiązków.
 3. Zdający zmianę może odejść ze stanowiska pracy dopiero po przekazaniu stanowiska pracy pracownikowi obejmującemu następną zmianę.

 

§ 23

 

Dyrektor DPS może dla wszystkich lub niektórych pracowników:

a)    zmienić ustalony w regulaminie pracy wymiar i rozkład czasu pracy;

b)    wprowadzić zmianowy system czasu pracy.

 

§ 24

 

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy ustala Dyrektor DPS.

 

§ 25

 

Dyrektor DPS ustala w drodze zarządzenia, nie później niż do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny, terminy dodatkowych dni wolnych od pracy i podaje je do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

§ 26

 

Pracownikowi, który na polecenie Dyrektora DPS wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy przysługuje w zamian dzień wolny w innym terminie.

 

§ 27

 

Pora nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas pracy pomiędzy godziną 22.00, a godziną 6.00 dnia następnego.

 

§ 28

 

Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 następnego dnia.

 

 

 

Rozdział VII

Terminy, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia

 

 

§ 29

 

Wynagrodzenie za pracę płatne miesięcznie wypłaca się z dołu 27 dnia miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

 

§ 30

 

Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy w kasie DPS w godzinach od 11.00 do 15.00.

 

§ 31

 

 1. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika, bądź osoby przez niego upoważnionej na piśmie.
 2. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić również w inny sposób niż określony w ust.1, w szczególności wynagrodzenie może być przekazane na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ( konto osobiste ) pracownika. Omawiany sposób wypłaty wynagrodzenia wymaga jednak uprzedniej zgody pracownika wyrażonej na piśmie.

 

 

Rozdział VIII

Ochrona pracy kobiet i młodocianych

 

 

§ 32

 

 1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
 2. Wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać kobiet , stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 33

 

 1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
 2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
 3. Postanowienie ust. 1 i 2 mają zastosowanie również do kobiet opiekujących się dzieckiem do lat czterech.

 

 

Rozdział IX

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 

 

§ 34

 

 1. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 2. Do obowiązków Pracodawcy należy w szczególności:

a)    organizowanie pracy w sposób zapewniający BHP;

b)    zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

c)     zapewnić przestrzeganie w DPS przepisów oraz zasad BHP, wydawać polecenia służbowe usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, zapewnić wykonanie nakazów, decyzji, wystąpień i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

d)    prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie BHP w celu zapoznania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej;

e)    kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie;

f)      dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz prowadzić stosowne zapisy tzn. Kartę odzieży i środków ochrony;

g)    zapewnienie środków do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

§ 35

 

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 

§ 36

 

Pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami są obowiązani znać w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy oraz zasady BHP.

 

§ 37

 

 1. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracowników .
 2. Pracownicy są w  szczególności obowiązani:

a)    poddawać się szkoleniu BHP;

b)    wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami BHP;

c)     dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

d)    stosować środki ochrony zbiorowej i używać środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia zgodnie z przeznaczeniem;

e)    poddawać się badaniom lekarskim;

f)      zawiadamiać przełożonych o wypadkach i zagrożeniach i ostrzegać przed nimi współpracowników;

g)    współdziałać z Pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków BHP.

 

§ 38

 

 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają zagrożenie bezpośrednie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

§ 39

 

Pracownik w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązany znać przepisy i zasady postępowania, a w szczególności do jego podstawowych obowiązków należy:

a)    dbanie o należyty stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stanowisku pracy;

b)    dokładne zaznajomienie się z rozmieszczeniem instalacji gaśniczej, sprzętu gaśniczego, wyjść ewakuacyjnych i telefonów;

c)     znajomość zasad postępowania w przypadku pożaru;

d)    powiadomić o pożarze odpowiednie służby pod numer alarmowy 112, 998,  a w przypadku konieczności pomocy medycznej pod numer 999;

e)    stosować się do poleceń kierującego akcją ratowniczą.

 

§ 40

 

 1. Wszelkie zauważalne usterki urządzeń, sprzętu, narzędzi, pomieszczeń stanowiących zagrożenie, należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi, żądając ich usunięcia.
 2. Każdy pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, jest zobowiązany do udzielenia pomocy poszkodowanemu i zawiadomienia przełożonego. Jeżeli stan zdrowia na to pozwala pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić przełożonego lub innego pracownika o wypadku.
 3. Miejsce wypadku należy zabezpieczyć do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

§ 41

 

 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi (w drodze powierzenia) narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy.
 2. W okresie występowania temperatur przekraczających 28ºC na stanowiskach pracy pracownicy otrzymują napoje chłodzące.

 

§ 42

 

Pracodawca obowiązany jest informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą. Każdy pracownik po zapoznaniu się z kartą oceny ryzyka zawodowego podpisuje stosowne oświadczenie, które jest wpinane do jego akt osobowych.

 

§ 43

 

Pracodawca przeprowadza na swój koszt  badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w zakładzie pracy, a wyniki tych badań i pomiarów udostępnia pracownikom poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń.

 

§ 44

 

 1. Przed podjęciem pracy pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
 2. Pracodawca obowiązany jest kierować pracowników na okresowe badania lekarskie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Pracodawca nie dopuści do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

§ 45

 

 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywania przez nich prac oraz p. poż.
 2. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej prowadzone są jako:

a)    szkolenie wstępne ogólne i na stanowisku pracy;

b)    szkolenie okresowe.

 1. Szkolenia, o których mowa w ust.2 mogą być prowadzone odpowiednio w formie:

a)    instruktażu;

b)    seminarium;

c)     kursu;

d)    samokształcenia kierowanego.

 1. Odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego i na stanowisku pracy  powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w jego aktach osobowych.

 

§ 46

 

Palenie tytoniu w zakładzie pracy możliwe jest tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych.

 

 

Rozdział X

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

 

 

§ 47

 

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, pracownik może być ukarany karą:

a)    upomnienia;

b)    nagany.

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracownik może być ukarany również karą pieniężną .
 2. Kary stosuje Dyrektor DPS po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu na piśmie. Odpis pisma załącza się do akt osobowych.
 3. Pracownik od udzielonej kary, której zastosowanie nastąpiło z naruszeniem prawa, może wnieść sprzeciw w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu do Dyrektora DPS, który decyduje o jego uwzględnieniu bądź odrzuceniu.

 

§ 48

 

 1. Zabrania się wnoszenia na teren DPS napojów alkoholowych.
 2. Pracowników w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu nie dopuszcza się do wykonywania pracy, a nieobecność ich w pracy uważa się za nieusprawiedliwioną.
 3. W razie uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przez pracownika obowiązku trzeźwości, jego przełożony informuje go o przysługującym mu prawie żądania przeprowadzenia badania trzeźwości przy pomocy alkomatu lub badanie krwi. Uprzedza również pracownika, że w razie potwierdzenia wynikiem badań krwi stanu po spożyciu alkoholu, zostanie on obciążony kosztami badania.
 4. W sytuacjach określonych w ust. 2 i 3 przełożony pracownika podejrzanego o naruszenie obowiązku trzeźwości, niezwłocznie dokonuje protokolarnych ustaleń na podstawie dostępnych środków dowodowych, a przede wszystkim z zachowania pracownika, jego wyglądu, wyczuwalnego zapachu alkoholu lub w oparciu o stwierdzenia innych pracowników, jak również w oparciu o wyniki badań.
 5. Przełożony pracownika, u którego stwierdzono stan nietrzeźwości lub stan po spożyciu alkoholu na podstawie sporządzonego protokołu kieruje do kadr wniosek o rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym. Okoliczności stanowiące podstawę wniosku powinny być podane zainteresowanemu do wiadomości.

 

§ 49

 

 1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej jakości i wydajności przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu pracy mogą być przyznane:

a)    nagroda uznaniowa zgodnie z Regulaminem Wynagradzania;

b)    pochwała pisemna;

c)     pochwała publiczna;

d)    dyplom uznania.

 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor DPS.

 

 

Rozdział XI

Przepisy końcowe

 

 

§ 51

 

Dyrektor DPS przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 8.00 – 10.00. W przypadku nieobecności Dyrektora w tym dniu pracownicy przyjmowani są w pierwszym dniu pracy Dyrektora.

 

 

 

 

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Ślesinie
/-/ Joanna Wołyńska

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy DPS

 

 

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM

 

 

         Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wymienionych w wykazie prac wzbronionych kobietom.

 

 1. I.              Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała.

 

 1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczającej 500 KJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej – 20 KJ / min.
 2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

- 12 kg – przy pracy stałej;

- 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 1. Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

      - 50 N – przy pracy stałej;

      - 100 N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 1. Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków, itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

- 120 N – przy pracy stałej;

- 200 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 1. Ręczne przenoszenie pod górę – po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m – ciężarów o masie przekraczającej:

- 8 kg – przy pracy stałej;

- 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 1. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:

- 50 kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych;

- 80 kg – przy przewożeniu na wózkach 2,3 i 4 kołowych;

- 300 kg – przy przewożeniu na wózkach po szynach.

Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym:

2 proc. – przy pracach wymienionych w pkt. 1 i 2

1 proc. – przy pracach wymienionych w pkt. 3

W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej, w sposób określony w pkt. 1 i 2 masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.

 1. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

- wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 KJ na zmianę roboczą;

- prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie ¼ określonych w nich wartości;

- prace w pozycji wymuszonej;

- prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

 

 1. II.            Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym.

 

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

 

 1. prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5;
 2. prace w warunkach, których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określony zgodnie z Polską Normą jest mniejszy od -1,5;
 3. prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C.

 

 1. III.           Prace w hałasie i drganiach.

 

 1. Prace w środowisku, w którym wartości ważne przyspieszenia drgań oddziaływujących na organizm człowieka przez kończyny górne, mierzone zgodnie z Polskimi Normami, dla drgań o różnej wartości współczynnika szczytu k, przy ciągłym 8 godzinnym oddziaływaniu na organizm, przekraczają wartości podane w tabeli:

 

Składowe

drgań

Wartości ważone przyspieszenia drgań (m/s²)

k ≤ 2

2 < k ≤ 3

k > 3

X, Y, Z

0,26

0,6

0,93

 

 1. Prace w środowisku, w którym wartości ważone przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka, mierzone zgodnie z Polskimi Normami, dla drgań o różnej wartości współczynnika szczytu k, przy ciągłym 8 godzinnym oddziaływaniu na organizm, przekraczają wartości podane w tabeli:

 

Składowe drgań

Wartości ważone przyspieszenia drgań (m/s²)

k ≤ 2

2 < k ≤ 3

k > 3

Poziome X, Y, (x, y)

Pionowe Z (z)

0,1

0,13

0,15

0,2

0,3

0,4

 

 1. Kobietom w ciąży:

- prace w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartość 65 dB;

- prace w środowisku, w którym poziom ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartości podane w tabeli (dla 8 godzinnej ekspozycji na hałas):

 

Częstotliwość środkowa pasm oktawowych (Hz)

Poziom ciśnienia akustycznego (dB)

8,16

31,5

85

80

 

- prace w środowisku, w którym poziom ciśnienia akustycznego hałasu ultradźwiękowego, mierzony zgodnie z PN, przekracza wartości podane w tabeli (dla 8 godzinnej ekspozycji na hałas):

 

Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz)

Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego (dB)

10; 12,5; 16

20

25

31,5; 40; 50; 63; 80; 100

77

87

102

107

 

- każda praca w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.

 

 1. IV.          Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych.

 

 1. Kobietom w ciąży:

- prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej;

- prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie ¼ wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

- prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;

- prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę.

 1. Kobietom w okresie karmienia – prace przy otwartych źródłach promieniowania jonizującego.

 

 1. V.            Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości.

 

      Kobietom w ciąży:

  - praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi      stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem) oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach;

       - prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych.

 

 1. VI.          Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

 

      Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

      - prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład na taśmie);

      - prace wewnątrz zbiorników i kanałów;

            - prace    stwarzające    ryzyko    ciężkiego    urazu    fizycznego    lub   psychicznego,

            np.  gaszenie  pożarów,  udział   w   akcjach   ratownictwa   chemicznego,   usuwanie

            skutków awarii.

 

 

 

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Ślesinie
/-/ Joanna Wołyńska

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy DPS

 

Określenie rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

oraz środków higieny osobistej

Lp.

Stanowisko

Rodzaj

Ilość lub okresy użytkowania

1.

Kierowca

zaopatrzeniowiec

Buty skórzano-gumowe

2 lata

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Fartuch drelichowy

2 lata

Rękawice ochronne

12 szt. do zużycia

Fartuch gumowy przedni

Do zużycia-dyspozycyjny

Buty gumowe

Do zużycia-dyspozycyjne

Okulary słoneczne

2 lata

Krem do rąk 100g

4 szt. na rok

2.

Sprzątaczka

Pokojowa

Buty profilaktyczne tekstylne

1 rok

Fartuch tkaninowy

1,5 roku

Rękawice gumowe

1 na kwartał

Krem do rąk 100g

1 szt. na kwartał

Kalosze

Do zużycia-dyspozycyjne

Ocieplacz

4 okresy zimowe

3.

Pielęgniarki

Komplet-bluza,spódnica,spodnie

3 lata

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Buty profilaktyczne tekstylne

1 rok

Rękawice ochronne

Do zużycia

Krem do rąk 100g

4 szt. na rok

4.

Robotnik gospodarczy

Rzemieślnik

Ubranie robocze lub fartuch

2 lata

Kurtka przeciwdeszczowa

3 lata

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Czapka ocieplana

4 okresy zimowe

Buty skórzano-gumowe

1 rok

Rękawice ochronne

Do zużycia

Krem do rąk 100g

4 szt. na rok

5.

Praczki

Fartuch tkaninowy

2 lata

Buty profilaktyczne

1 rok

Fartuch przedni gumowy

Do zużycia

Ocieplacz

4 okresy zimowe

Krem do rąk 100g

4 szt. na rok

Rękawice gumowe

Do zużycia

6.

Magazynier

Fartuch tkaninowy

3 lata

Rękawice ochronne

Do zużycia

Krem do rąk 100g

4 szt. na rok

Ocieplacz

4 okresy zimowe

7.

Szef kuchni

Kucharka

Pomoc kuchenna

Fartuch tkaninowy

2 lata

Rękawice ochronne

Do zużycia

Fartuch przedni gumowy

Do zużycia-dyspozycyjny

Krem do rąk 100g

4 szt. na rok

Buty profilaktyczne

1 rok

Ocieplacz

4 okresy zimowe

8.

Opiekunowie

Komplet-bluza,spódnica,spodnie

3 sezony letnie

Dresy

3 sezony zimowe

Obuwie sportowe

2 lata

Ocieplacz

4 okresy zimowe

T-shirt

1 rok

Kalosze

Do zużycia-dyspozycyjne

Fartuch przedni gumowy

Do zużycia-dyspozycyjny

Krem do rąk 100g

4 szt. na rok

9.

Terapeuci

Dresy

3 lata

Obuwie sportowe

3 lata

Ocieplacz

4 okresy zimowe

T-shirt

1 rok

Fartuch drelichowy

3 lata

Krem do rąk 100g

4 szt. na rok

10.

Dietetyk

Fartuch tkaninowy

3 lata

 

 

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Ślesinie
/-/ Joanna Wołyńska