OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW DPS

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW DPS

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy więc wyjaśnić co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem dlatego też dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny, a zarazem przejrzysty dla Ciebie.

Ideą niniejszej informacji jest zaprezentowanie Tobie pełni praw jakie posiadasz w związku z przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie my musimy spełnić wobec Ciebie na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

1.      Na początku chcemy Ci wyjaśnić więc czym tak na prawdę jest RODO

RODO to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Będziemy używać zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

 2.      Co kryje się pod pojęciem Administrator?

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest: Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie.

 3.      Kim jest Inspektor ochrony danych (IOD)?

Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.

 

Funkcję tę sprawuje: Aneta Janiak

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych umożliwiliśmy Ci na kilka sposobów:

a)      E-mailjaniakaneta@onet.eu

b)      pod nr telefonu:   602215969

 

 4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g i h RODO tj. w celu:

1)      zapewnienia mieszkańcom Domu całodobowej opieki oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwienie rozwoju osobowości mieszkańców.

2)      uwzględnienia między innymi potrzeby:

a)      aktywnego trybu życia, zwłaszcza w stosunku do młodych mieszkańców,

b)      dostępu do kultury (kino, teatr , przeglądy artystyczne itp.),

c)      podtrzymywania więzi rodzinnych, towarzyskich, kontaktów ze społecznością lokalną.

 5.      Zadania wymienione w pkt. 4 realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy: 

1)      Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;

2)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3)      Inne przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

 6.      Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody ( jeżeli będzie miało to zastosowanie np. publikacja wizerunku. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z IOD- janiakaneta@onet.eu,  nr tel: 602215969

 7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.

 8.      W przypadku realizacji zadań dane  osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

 9.      Będziemy przetwarzać Twoje dane nie  dłużej niż to konieczne.

1)      Pani/Pana dane Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

2)      Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami.

3)      Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane (np. realizacja ustawowych zadań), będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas.

 10.   Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania w/w zadań.

 11.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Ślesinie
/-/ Joanna Wołyńska