Oferta usług

Oferta usług

Usługi oferowane mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r.  Dz. U. 2005 Nr 217, poz. 1837. System wsparcia mieszkańca oparty jest na trzech filarach: Terapii Otwartym Dialogiem (ODA), Towarzysz Terapii (Acompañamiento Terapéutico) oraz Biuro Pracy. Mieszkańcy objęci są wsparciem zespołu terapeutycznego, terapeutów zajęciowych, psychologa, psychiatry, dietetyka, zespołu medycznego – wykwalifikowanych pielęgniarek. W razie potrzeby mieszkańcy konsultowani są w poradniach specjalistycznych. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje dwóch pracowników socjalnych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH ŚWIADCZY USŁUGI:

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r.

  Dz. U. 2005 Nr 217, poz. 1837 )

 

1/. W zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

a). miejsce zamieszkania;

b). wyżywienie;

c). odzież i obuwie;

d). utrzymanie czystości;

 

2/. Opiekuńcze , polegające na :

a). udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;

b). pielęgnacji;

c). niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

 

3/. Wspomagające , polegające na

a). umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej;

b). podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu;

c). umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych;

d). zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu;

e).stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

f). działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości;

g). pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mający charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do talkiego usamodzielnienia;

h).zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;

i). finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu  własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

j). zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,

k). sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.