Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia

 

 ZASADY PRZYJĘCIA .

 

1.Przyjęcie osoby do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach odbywa się na podstawie decyzji :

a/. o umieszczeniu - wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

b/. o skierowaniu i decyzji  ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej  wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania ;

 

2. Do domu kieruje się na podstawie:

- pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na  miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu lub jej pobytu w dniu jej kierowania . Za zgodą  osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

Do wniosku dołącza się:

  • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego lub decyzję  o pobieraniu emerytury, renty  oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez organ dokonujący wypłaty świadczenia.
  • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się , małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty;

- rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub  pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania.

 

3. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

a). mieszkaniec domu , nie więcej jednak niż 70% własnego dochodu,

b). małżonek, zstępni przed wstępnymi,

c). gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

- przy czym  osoby wymienione w pkt.b i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeśli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Zasady ponoszenia odpłatności reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

( Dz.u. 2004 Nr 64, poz. 593 z późn. zm. )

 

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na  czas nieokreślony , chyba że wystąpi ona z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

 

4. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu  ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu.

 

5. Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.