Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip4.wokiss.pl/dpsmosciszki/

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-04-15
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
  • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
  • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-20
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-29
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2024-02-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Bartek
  • E-mail: dyrektor@dpsmosciszki.pl 
  • Telefon: 690 302 819

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Powiat Kościański z siedzibą w Kościanie
  • Adres: al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
  • E-mail: starostwo@powiatkoscian.pl
  • Telefon: 65 512 17 85, wew. 10, 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Mościszki 37 Krzywiń 64-010

Budynki Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

Kompleks budynków Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach pozbawiony jest barier architektonicznych. O dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych stanowią podjazdy dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi, winda, toalety i łazienki wyposażone w pochwyty i siedziska. Wokół Domu znajdują się alejki spacerowe, parkingi umożliwiające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Teren jest monitorowany i chroniony, co niewątpliwie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i naszych gości.

Budynek administracyjny-Pałac (piwnica, parter, pierwsze piętro) wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich bezpośrednio do windy, która umożliwia dostanie się do wszystkich poziomów w budynku. W piwnicy budynku mieści się sala do ćwiczeń oraz kawiarenka. Na parterze osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc u pracownika socjalnego.

Pawilon mieszkalny (parter, pierwsze piętro) wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz szerokie drzwi wejściowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich od strony parkingu. Wejście tymi drzwiami umożliwia dostanie się do wszystkich pomieszczeń w budynku (na I piętro można wjechać windą dostosowaną do osób niepełnosprawnych). Osoby poruszające się na wózku mają dostęp do świetlicy, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze do jadalni, tarasu, palarni oraz wyspy kuchennej. Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc od personelu opiekuńczo-pielęgnacyjnego, który przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Pokoje mieszkańców wyposażone są w system przyzywowo-alarmowy.

Pawilon terapeutyczny (parter) wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich. Osoba niepełnosprawna, może skorzystać z kaplicy, pracowni terapeutycznej, gabinetu psychiatry, pokoju odwiedzin oraz toalety specjalnie przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

Każdy pracownik Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności