Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla mieszkańców

 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach, Mościszki 37, 64-010 Krzywiń reprezentowany przez Dyrektora Domu.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail sekretariat@dpsmosciszki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej  w Mościszkach, Mościszki 37, 64-010 Krzywiń. Dane kontaktowe dostępne są również na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach pod adresem https://www.dpsmosciszki.pl/kontakt.html oraz https://bip4.wokiss.pl/dpsmosciszki/bip/kontakt.html
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2268 z późn. zm.) oraz zadania zlecone Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Nr 23/2012 Dyrektora DPS w Mościszkach z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania zakładowej składnicy akt Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
 7. W zakresie dotyczących Panią/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 •  prawo żądania dostępu do danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych, gdy:

            - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
            - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych;

            - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
            - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane    

             dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub roszczeń.        

 •     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 •     prawo wniesienia skargi do PUODO (Biuro PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jako organu nadzorczego, gdy uznasz,

                że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.                                             
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach,   Mościszki 37, 64-010 Krzywiń reprezentowany przez Dyrektora Domu.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail sekretariat@dpsmosciszki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach, Mościszki 37, 64-010 Krzywiń. Dane kontaktowe dostępne są również na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach pod adresem https://www.dpsmosciszki.pl/kontakt.html oraz https://bip4.wokiss.pl/dpsmosciszki/bip/kontakt.html
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

  a) zawarcie i wykonanie umowy, w tym zapewnienie poprawnej jakości usługi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych ) – „wykonanie umowy”
  b) wykonanie ciążących obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na zapytania, skargi, reklamacje (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 106 b ustawy o podatku od towarów i usług) – „obowiązek prawny”
  c) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”

 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Nr 23/2012 Dyrektora DPS w Mościszkach z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania zakładowej składnicy akt Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
 5. Dane wykorzystywane we wskazanym celu mogę być przekazywane innym podmiotą tylko na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.
 7. Posiadają Państwo prawo:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych, gdy:

            - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
            - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:

            - osoby te kwestionują prawidłowość danych;przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu

              danych;

            - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane 

              dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo wniesienia skargi do PUODO (Biuro PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jako organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.                                            
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach, Mościszki 37, 64-010 Krzywiń reprezentowany przez Dyrektora Domu.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail sekretariat@dpsmosciszki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach, Mościszki 37, 64-010 Krzywiń. Dane kontaktowe dostępne są również na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach pod adresem https://www.dpsmosciszki.pl/kontakt.html oraz https://bip4.wokiss.pl/dpsmosciszki/bip/kontakt.html
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji stosunku pracy w ramach zawartej pomiędzy jego stronami umowy o pracę.                   
 4.  Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320 z późn. zm.).
 5. Dane wykorzystywane we wskazanym celu będą udostępniane innym podmiotom: ZUS, US, PIP, Zakładowy Lekarz Medycyny Pracy, Inspektor BHP, Informatyk, firmom szkoleniowym oraz innym organom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Nr 23/2012 Dyrektora DPS w Mościszkach z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania zakładowej składnicy akt Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
 7. W zakresie dotyczących Cię danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych, gdy:

          - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
          - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:

             - osoby te kwestionują prawidłowość danych;

             - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięcia danych;

             - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane  

               dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo wniesienia skargi do PUODO (Biuro PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jako organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy o pracę, ich niepodanie wyłącza możliwość realizacji stosunku pracy.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Monitoring

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) - RODO (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych utrwalonych w procesie monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach (Mościszki 37, 64-010 Krzywiń), reprezentowany przez Dyrektora    Domu.

2. Monitoring na obszarze Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach prowadzony jest za pomocą systemu CCTV (z j. Angielskiego Closed-Circuit TeleVision).

3. Dane osobowe utrwalone w systemie monitoringu przetwarzane są w celu:

3.1) zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, mienia;

3.2) zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie i obiekcie Domu;

3.3) zapewnienia bezpieczeństwa znajdujących się w Domu informacji, danych osobowych;

3.4) przeprowadzania kontroli ruchu osób wchodzących na teren Domu oraz wychodzących poza teren Domu;

3.5) wyeliminowania zdarzeń niepożądanych.

4. Dane osobowe utrwalone w procesie monitoringu będą udostępniane uprawnionym zewnętrznym organom kontrolującym po okazaniu stosownych uprawnień.

5. Osoby, których wizerunek utrwalony został w procesie monitoringu w zakresie, jakim będą pozwalały na to, zaistniałe okoliczności, po wcześniejszym ustaleniu z Administratorem danych osobowych wymienionym w pkt 1 mają:

-       prawo żądania dostępu do danych osobowych;

-       prawo sprostowania danych osobowych;

-       prawo usunięcia danych osobowych;

-       prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-       prawo do przenoszenia danych osobowych;

-       prawo wniesienia skargi do PUODO (Biuro PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jako organu nadzorczego, gdy uznają,że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Miejsca objęte monitoringiem:

6.1) teren zewnętrzny Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach w tym brama wjazdowa, parkingi, drzwi wejściowe do budynków, alejki spacerowe;

6.2) teren wewnętrzny Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach w tym hol główny, ciągi komunikacyjne, pomieszczenie dla osób wymagającej stałej opieki, izolatka, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zamontowano monitoring w palarni oraz stołówce;

6.3) monitoringu nie stosuje się w pomieszczeniach biurowych, szatniach, łazienkach, pomieszczeniach socjalnych, pokojach mieszkalnych oraz miejscach, w których mogłoby dojść do naruszenia dóbr osobistych.

7. W systemie monitoringu zastosowano 24 kamery cyfrowe oraz 14 kamer analogowych. Dane osobowe w postaci obrazu video, zapisywane są na dyskach twardych cyfrowego oraz analogowego rejestratora video i przechowywane przed dostępem osób nieuprawnionych. Czas przechowywania danych z monitoringu jest zależny od dostępnej wolnej pamięci na dysku twardym, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie czasu określonego przez Administratora danych zapisany obraz jest kasowany poprzez nadpisanie kolejnego. System monitoringu rejestruje tylko obraz video, bez ścieżki dźwiękowej. Do obsługi rejestratora cyfrowego wykorzystywany jest program iVMS-4200 dostarczony przez producenta Hikvision z kolei do rejestratora analogowego wykorzystywany jest program CMS.

8. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu, termin przechowywania 3 miesięcy od dnia nagrania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

9. Serwis i konserwacja monitoringu prowadzona jest przez firmę zewnętrzną.

10. Przeglądanie i zabezpieczanie nagrań z monitoringu mają prawo osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych wymienionego w pkt 1.

11. Całodobowy monitoring na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach prowadzony jest zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora Domu.

12. Narzędzia służące do rejestracji monitoringu w pełnym zakresie, znajdują się w dyżurce pielęgniarskiej Domu, a odpowiedzialność za nie ponosi pracownik pełniący w danym czasie dyżur. Sprzęt służący do obsługi monitoringu obsługiwany jest wyłącznie przez pracownika pełniącego dyżur lub osobę upoważnioną przez Administratora danych osobowych wymienionego w pkt 1.

13. Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach zamieszono tablice informacyjne o zainstalowanym monitoringu.

14. Przepisy prawne:

14.1) Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z późn. zm.)

14.2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) - RODO                                               

         (Dz. U. UE. L. 2016.119.1);

14.3) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U.  z 2019 poz. 1781 z późn. zm.);

14.4) Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. art. 55 ust. 2 (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.);

14.5) Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku paragraf 5 ust. 3 ppkt h (Dz. U. z 2018 poz. 734 z późn. zm.).

14.6) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku art. 18e (Dz. U. z 2020 poz. 685 z późn. zm.).