Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

Zgodnie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013,  s.1).

Termin składania wniosku

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz kompletem dokumentów. 

Załączniki do wniosku

1)      Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),

2)      Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

3)      Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu (oryginał),

4)      Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,

5)      Kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,

6)      Kopię umowy o pracę i świadectwo pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),

7)      Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

8)      Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,  albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

9)      Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

 

Wszystkie kopie lub odpisy dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie z art.76 a § 1,2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego t.j Dz.U.2017.1257.

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, pieczątką i podpisem.

Za zgodność z oryginałem może potwierdzić również ten podmiot, który wytworzył oryginał, np. umowa z młodocianym może być potwierdzona przez pracodawcę, świadectwo czeladnicze,  jeśli uczeń zdawał w izbie rzemieślniczej przez izbę rzemieślniczą.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Gminy w Liskowie

Ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

62-850 Lisków

 

lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Liskowie pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w dni robocze od godz. 7.30 – do godz. 15.30

Jednostka odpowiedzialna 

Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowie, pok. nr 1,

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu  - Dorota Sitko

Tel. 62 76 34 052

Organ przyznający dofinansowanie

Wójt Gminy Lisków przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji administracyjnej (art. 104 KPA) pracodawcom zatrudniającym młodocianych zamieszkałych na terenie Gminy Lisków – zgodnie z art. 122 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ust. 1 w/w ustawy.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE

Uwaga „Formularz informacji przedstawionych o ubieganiu się o pomoc de minimis”

Informujemy, że na stronie 1 z 7 w części A pozycja 6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1):

 

1.      MIKROPRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO

2.       MAŁY PREDSIĘBIORCA - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO

3.      ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

4.      INNY PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia powyżej 250 pracowników i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EURO.

 

 

W związku z obowiązywaniem  rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr  1407/2013  z  dnia  18  grudnia  2013  r. w  sprawie  stosowania  art.  107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy  de  minimis odstąpiono  od konieczności  badania  sytuacji  ekonomicznej  przedsiębiorcy - co oznacza, że przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis. Wyjątkiem są pożyczki i gwarancje, w przypadku których, aby uznać je za tzw. pomoc przejrzystą należy ocenić sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy,

W związku z powyższym pracodawca w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis nie jest zobowiązany do wypełnienia części B dotyczącej oceny trudnej sytuacji ekonomicznej.

Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

1)      Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

2)      Zgodnie z art. 36 ust. 15 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59) dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, pracodawcy, o których mowa w ust. 9 pkt 2, oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta szkoły podstawowej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

3)      O zmianie adresu zamieszkania młodocianego, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Lisków.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1808 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r. poz. 1145 ze zm.).
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 t.j.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2016 r., poz.2094).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017r., poz.89 ze zm.)
 9.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r.. poz.1257).
 10.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.).
 12.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 13.  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).
 14.  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014).
 16. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015).

 

 

 Załączniki:
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis .xls 
instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza.pdf
oswiadczenie de minimis.doc
wniosek dofinansowanie młodociani.doc  
zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.doc